Przeksztacanie form sprawozdawczych w formy analityczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przeksztacanie form sprawozdawczych w formy analityczne - strona 1 Przeksztacanie form sprawozdawczych w formy analityczne - strona 2 Przeksztacanie form sprawozdawczych w formy analityczne - strona 3

Fragment notatki:

Przeksztacanie form sprawozdawczych w formy analityczne. Rachunek zysków i strat mona sporzdza w czterech wariantach: porównawczy i kalkulacyjny w formach: drabinkowej i tabelarycznej.
Formy musz by czytelne, zalene od tego dla kogo i w jakim celu je sporzdzamy.
Czytelne - eliminowa maj pozycje, które uznaje si za zbdne, to znaczy:
jeeli s dane dotyczce roszcze spornych po stronie aktywów, i po stronie pasywów rezerwy utworzone na te roszczenia, to moemy wyeliminowa te pozycje
jeeli wystpuj nalene, lecz nie wniesione wkady na poczet kapitau, to kapita akcyjny zostaje pomniejszony o kwot wyszczególnion w tych nalenych wkadach, sama za pozycja nalenych wkadów zostaje usunita z bilansu
jeeli dysponujemy danymi dotyczcymi podziau zysku netto, to fakt ten zostaje uwzgldniony w bilansie analitycznym. Zysk netto dzieli si na dywidend i zysk zatrzymany (pozostawiony). Cz tego drugiego odpisuje si na kapita rezerwowy, fundusze specjalne, bd pozostawia nierozliczon. Dywidendy staj si elementem zaduenia biecego.
Analiza pionowa - w bilansie analitycznym staramy si uchwyci udzia elementów skadowych w caoci, np. majtku trwaego w ogóle aktywów. Struktura jest zwyczajowo wyraana w procentach. Majc struktur moemy policzy jej zmiany. Wyraane s one w punktach procentowych. Analiza pionowa polega przede wszystkim na badaniu struktury.
W rachunku zysków i strat za baz przyjmuje si przychody ze sprzeday lub zysk netto. Czasem jednak porównania s nieadekwatne, czsto nie przeprowadza si analizy struktury.
Analiza pozioma polega na porównaniu elementów z majtku z elementami kapitau. W innym ujciu to analiza zmian pozycji bilansu i rachunku wyników w czasie. Pozwala wyliczy takie wartoci jak przyrost absolutny, przyrosty wzgldne w procentach: tempo zmian, indeks dynamiki.
Przyrost absolutny - inaczej rónica absolutna, odchylenie ogóem, zmiana bezwzgldna to rónica pomidzy poziomami badanego zjawiska w okresach: badanym a podstawowym. Rónica absolutna odpowiada na pytanie o ile zwikszy si lub zmniejszy poziom badanego zjawiska w okresie badanym w porównaniu do okresu podstawowego.
Tempo przyrostu - inaczej przyrost wzgldny okrela stosunek przyrostu absolutnego do poziomu zjawiska w okresie uznanym za podstawowy. Odpowiada na pytanie o ile razy przyrost absolutny badanego zjawiska jest wyszy lub niszy od jego poziomu w okresie podstawowym. Wskanik zmian, do którego czsto zawa si skadniki dynamiki, oznacza stosunek poziomu zjawiska w okresie badanym do stanu w okresie podstawowym.
Podzia majtku trwaego: Wartoci niematerialne i prawne.
Rzeczowy majtek trway.
Finansowy majtek trway.
Nalenoci dugoterminowe.
Majtek obrotowy: Zapasy.
Nalenoci krótkoterminowe.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz