Przedsiębiorstwo - definicja i zasady działania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorstwo - definicja i zasady działania - strona 1 Przedsiębiorstwo - definicja i zasady działania - strona 2 Przedsiębiorstwo - definicja i zasady działania - strona 3

Fragment notatki:

1. Definicja przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo jest podstawową jednostką organizacyjną gospodarki narodowej służącą zaspokojeniu potrzeb społecznych, tworzoną w celu osiągania efektów ekonomicznych przez produkcję dóbr, świadczenie usług lub inną działalność. Jest to samodzielną i samo finansującą się jednostką gospodarczą, posiadająca osobowość prawną.
2. Co to jest przedsiębiorstwo i z jakich elementów się składa? Przedsiębiorstwo jest podstawową jednostką organizacyjną gospodarki narodowej służącą do zaspokajania potrzeb społecznych, tworzoną w celu osiągania efektów ekonomicznych przez produkcję dóbr, świadczenie usług lub inną działalność. Jest samodzielną i samo finansująca się jednostką gospodarczą, posiadającą osobowość prawną tzn. jest odpowiedzialne za skutki swoich poczynań /może zawierać umowy, jest odpowiedzialne przed organami państwa za
konsekwencje ekonomiczne swojej działalności. Przedsiębiorstwo składa się z następujących elementów: ludzie
środki materialne i finansowe
organizacja wewnętrzna /system podziału zadań i kompetencji między pracowników/ Cele istnienia przedsiębiorstwa: zaspokajanie potrzeb społecznych, osiągnięcie efektywnych wyników ekonomicznych poprzez sprzedaż dóbr i świadczenie usług.
3. Przedmiot ekonomiki przedsiębi orstw turystycznych Przedmiot ekonomiki przedsiębiorstw turystycznych to nauka o efektywnym gospodarowaniu przedsiębiorstwa na rynku turystycznym środkami rzeczowymi, finansowymi i sposób ich wykorzystania. Nauka o umiejętnym zarządzaniu firmą w istniejących warunkach ekonomicznych.
4. Charakterystyka spółki - przykłady w turystyce Spółka jest to przedsięwzięcie gospodarcze należące i zarządzane przez dwie i więcej osoby. Spółki są zróżnicowane w zależności od liczby partnerów oraz sposobu podziału odpowiedzialności między nimi. Najczęściej spotykane spółki to cywilna, jawna, z o.o..
Partnerzy wnoszą do spółki wartości materialne jak i aktywa niematerialne które można przeliczyć na pieniądze /doświadczenie, umiejętność działania na rynku turystycznym, markę handlową która jest znana na rynku, reputację - goodwill/
Zalety spółek - szerszy dostęp do kapitał, zmniejszone ryzyko /zyski i straty dzielone są w sposób ustalony w umowie/
Wady - wspólnicy muszą opierać się na wzajemnym zaufaniu, współpracy i kooperacji, jeśli jeden ze wspólników w
razie bankructwa nie jest w stanie spłacić powstałych zobowiązań obowiązek spada na pozostałych wspólników,
trudność ze sprzedażą i kupnem nowych udziałów /tylko za zgodą pozostałych wspólników/ - powoduje to że wielkość
działania spółki jest ograniczona.


(…)

… w celach innych niż zarobkowe, to transfer pieniędzy i towarzyszące im zjawisko popytu w innym miejscu, niż wynikałoby to ze stałego zamieszkania ludzi podróżujących. Jest to zjawisko powszechne, a jej sens przejawia się w efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw,
8. Charakterystyka produktu turystycznego
Produkt turystyczny to wszystkie dobra i usługi tworzone i kupowane w związku z wyjazdem…
… cechą produktu turystycznego jest komplementarność, substytucja oraz szybki spadek użyteczności krańcowej.
Dobra komplementarne to: noclegi, wyżywienie, przejazdy.
Substytucja- rożne możliwości zaspokojenia tej samej potrzeby. Użyteczność krańcowa - satysfakcja z konsumpcji dobra.
Produkt turystyczny jest kompleksem wielu dóbr i usług, których konsekwencją powinno być zadowolenie i satysfakcja…
…- podstawowym zakresem jego działalności jest sprzedaż w imieniu T.O. kompleksowego produktu lub jego części w zamian za prowizję od wartości tej sprzedaży. Agent lokalny współdziała z T.O . w kreowaniu produktu turystycznego w świadomości nabywców pochodzących z terenu jego działania. Prowadzi działania reklamowe i akwizycyjne za T.O. i robi to na własny rachunek licząc na wzrost obrotów, a tym samym wzrost…

Tour operator to ten , który sam tworzy lub promuje jako swój własny produkt turystyczny w postaci gotowego pakietu usług. T.O. działa w miejscu zamieszkania klientów, w miejscu, skąd rozpoczyna się podróż turystyczna. Jego praca składa się z 4-ch elementów:
określenie idei produktu - pomysł będący własnością T.O., albo kupiony od agenta działającego w miejscu recepcji. To on jednak sprzedaje produkt…
… /koszt/ po wykonaniu jej. W hotelach koszt poniesiony jest wcześniej /przygotowanie pokoju/, zaplata po wykonaniu usługi. Koszty w przedsiębiorstwie można rozpatrywać pod względem rodzajowym lub kalkulacyjnym. Do kosztów rodzajowych zaliczamy: amortyzację, zużycie energii i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia z narzutami podróże służbowe, reklamę i pozostałe / podatki, opłaty, ubezpieczenia/.
U.T.O…
… w tym: koszty rodzajowe 3200
koszty zakupu 800 pozostałe 50
4.koszty operacji finansowych 200 5. zysk brutto działalności gosp. 1000 6.straty nadzwyczajne 50 7.zysk brutto 950 8.podatek dochodowy 380 9.zysk netto 570
Przychody ze sprzedaży wystawienie faktury nawet pro-forma jest traktowane jako przychód. Stąd u T.O. przychód jest często rejestrowany przed poniesieniem kosztów. W hotelu koszt poniesiony jest wcześniej (przygotowanie pokoju) a zaplata występuje po wykorzystaniu miejsca.
Koszty rodzajowe amortyzacja, zużycie energii, usługi obce, wynagrodzenia + narzuty, podróże służbowe i pozostałe (podatki, opłaty, ubezpieczenia, reklama)
HOTELE PODSTAWOWE KOSZTY: wynagrodzenia (około 30%), amortyzacja (środki trwale - 1 miejsce 4000 - 6000 PZL), usługi obce
TOUR OPERATORZY: usługi obce (przewoźnicy…
…. A) dział ekonom. b) recepcja o służba pięter)marketing i systemy informatyczne d) administracja e)gastronomia duża firma na ogół ma kilku właścicieli w których imieniu zarządzają firma profesjonalni menedżerowie. W tej sytuacji role właściciela sprowadza się do: tworzenia strategii, zarządzania personelem i koordynacji prac oraz analizy finansowej
46. Co jest podstawą rachunkowości zarządczej i je zastosowanie w hotelarstwie polskim
Podstawową zasadą rachunkowości zarządczej jest wydzielenie rodzajów działalności i przyporządkowanie im odpowiednich kosztów i przychodów operacyjnych. Podstawowymi jednostkami w tur. ,które powinny mieć zastosowanie w rach. Zarzad. są hotele. Są to z reguły jednostki o sporej wartości środków trwałych oraz świadczące usługi nocl. I gastron., także inne usługi…
… od podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia pokoi gościnnych, jeżeli nie bidzie ich więcej niż 5. Możliwe jest także uzyskania preferencyjnych kredytów na modernizacje gospodarstwa rolnego w celu przekształcenia je w agroturystyczne, oraz preferencyjne kredyty na zakup ziemi pod agroturystykę. Formalnie możliwe jest także uzyskanie pomocy finansowej przy realizacji większych inwestycji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz