Organizacja turystyki w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja turystyki w Polsce - strona 1 Organizacja turystyki w Polsce - strona 2 Organizacja turystyki w Polsce - strona 3

Fragment notatki:

Organizacja turystyki w Polsce: -organy rządowe i pozarządowe (parlament, rada ministrów, polska organizacja turystyki, urzędy wojewódzkie- wydziały rozwoju regionalnego), -samorząd, -przedsiębiorstwa turystyczne, organizacje specjalistyczne.
Główne zadania departamentu turystyki w MgiP: -przygotowanie rozwiązań systemowych, stymulujących rozwój turystyki i wzrost krajowego produktu turystycznego, -opracowanie i monitorowanie realizacji programów w zakresie rozwoju turystyki, -prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym kraju w zakresie turystyki i wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem programów w charakterze ponad lokalnym, -dokonywanie oceny funkcjonowania sektora usług turystycznych, prowadzenie spraw związanych z realizacją prac badawczych dotyczących turystyki, -podejmowanie działań mających na celu podniesienie konkurencyjności, -prowadzenie rejestru organizatorów turystyki pośredników turystycznych, -prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem zagranicznych i krajowych środków finansowych przeznaczonych na rozwój turystyki, -współpraca z właściwymi organami administracji publicznej, władzami samorządu terytorialnego i gospodarczego oraz organizacjami pozarządowymi przy opracowaniu rządowych i sektorowych programów mających na celu dostosowanie zasad świadczenia usług turystycznych do standardów UE, -inspirowanie i wspieranie procesu kształcenia i szkolenia kadr turystyki, -prowadzenie spraw wynikających z nadzoru ministra nad POT.
Strategia Rozwoju Turystyki w latach 2001-2006: Celem głównym jest poprawa konkurencyjności polskiej oferty turystycznej na rynku międzynarodowym i krajowym. Cele pośrednie: -wzrost dochodów mieszkańców regionów wymagających głębokiej restrukturyzacji gospodarki, -zmniejszenie bezrobocia na obszarach przygranicznych o dużych walorach turystycznych objętym strukturalnym bezrobociem, -aktywizacja mieszkańców wsi i podniesienie jakości życia na wsi, -zwiększenie rentowności majątku państwowego poddanego procesowi przekształceń własnościowych, np. uzdrowiska, -wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego, środowiska cywilizacyjnego i przyrodniczego w edukacji, a w szczególności w wychowaniu młodzieży, -poprawa wizerunku Polski i jej mieszkańców w arenie międzynarodowej. Zadania dla realizacji wymienionych celów: -wzrost na inwestycje infrastrukturalne i rozwój produktu turystycznego, -poprawa jakości produktu turystycznego, rozszerzenie oferty regionalnej i zwiększenie jej atrakcyjności, -zwiększenie nakładów na promocję turystyki,

(…)

… w kraju i za granicą, -stymulowanie tworzenia i rozwoju produktu turystycznego w regionie, -inspirowanie i pomoc przy tworzeniu lokalnych organizacji turystycznych w regionie, -inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
-doskonalenie kadr dla potrzeb turystyki, -prowadzenie badań i analiz marketingowych w dziedzinie turystyki.
Ośrodki POT za granicą…
… między nimi i wspieranie inicjatyw gospodarczych, -opracowywanie, doskonalenie i wdrażanie norm rzetelnego postępowania w branży, -popieranie rozwoju kształcenia zawodowego, dokształcania i doskonalenia. Zadania Regionalnej Izby Turystyki: -reprezentowanie interesów i integrowanie członków izby, -działanie na rzecz rozwoju turystyki, infrastruktury turystycznej i ich promocji, -podnoszenie poziomu kultury obsługi ruchu…
… uczestniczenie w procesach rozwoju markowej infrastruktury turystycznej w Polsce, -wypracowanie zysków pozwalających na efektowną realizację celów statutowych spółki, -szybkie reagowanie na zmiany w otoczeniu w zakresie oferowanych projektów i usług poprzez elastyczne dopasowanie się do potrzeb i wymagań rynku. Zakres działalności: -działalność konsultingowa w zakresie kierowania polskich marek turystycznych…
…, upowszechnianie wiedzy o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Polski, -rozwijanie kultury, kultury fizycznej oraz rekreacji przez turystykę i krajoznawstwo, -krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych, -szerzenie kultury turystyki, wykorzystywanie poznawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów wędrownictwa, -pomoc w wędrownictwie indywidualnym, organizacja rajdów, złazów…
… opinii i ocen dotyczących agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz warunków ich prowadzenia, -wszechstronna współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi, krajowymi i zagranicznymi, szczególnie w takich dziedzinach jak turystyka na obszarach wiejskich, oświata, ochrona środowiska i kultura, -zgłaszanie inicjatyw ustawodawczych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących…
… z prawa i umów zbiorowych,
-upowszechnianie wiedzy o prawnych warunkach funkcjonowania hotelarstwa i gastronomii w kraju i zagranicą, -upowszechnianie wiedzy zawodowej oraz współpraca ze szkołami, prowadzenie i wspieranie prac naukowo-badawczych w zakresie turystyki, hotelarstwa i gastronomii, wspieranie modernizacji obiektów hotelarskich w zakresie ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz