Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 581
Wyświetleń: 4557
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym - wykłady - strona 1 Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym - wykłady - strona 2 Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Cele wyjazdów:
-wyjazdy dla wypoczynku, w celach rekreacyjnych i na wakacje;
-odwiedziny u krewnych lub znajomych;
-podróże w sprawach zawodowych i w interesach;
-podróże w celach zdrowotnych;
-podróże w celach religijnych;
-podróże w innych celach, np. tranzyt .
Współczesna turystyka:
*interdyscyplinarna
turystyka jest równocześnie zjawiskiem psychologicznym, społecznym, ekonomicznym, przestrzennym i kulturowym;
*masowa
obejmującym miliony ludzi na całym świecie, podróżujących pomiędzy krajami lub w ramach danego kraju;
*dynamiczna
zmieniającym się w czasie, absorbującym coraz istotniejszą część światowej gospodarki.
Tendencje w turystyce w XXI w odnoszą się do problemów:
-postępujące bardzo szybko procesy globalizacji w turystyce;
-upowszechnienie się globalnych systemów elektronicznych w obsłudze ruchu turystycznego;
-polaryzacja preferencji konsumentów-turystów na tych, którzy pragną kom-fortu i tych, którzy szukają przygód;
-początek turystycznych podróży kosmicznych;
-tworzenie tzw. turystycznych produktów łączonych, zaspokajających potrzeby wypoczynku, edukacji i rozrywki;
-wzrost znaczenia wizerunku miejsc docelowych;
-coraz istotniejszy udział popytu ze strony konsumentów azjatyckich w ogólnym popycie na światowym rynku turystycznym;
-wzrastające znaczenie tzw. turystyki zróżnicowanej wśród różnych form turystyki.
Funkcje turystyki:
-wypoczynkowo-zdrowotna;
-kształceniowa (w tym edukacji kulturowej oraz kształcenia świadomości ekologicznej);
-wychowawcza;
-etniczna;
-ekonomiczna;
-polityczna;
-kształtowania przestrzeni (urbanizacyjna, czyli miastotwórcza oraz kształtowania środowiska przyrodniczego).
Jak pisze A. Nowakowska, współczesna turystyka:
_ jest elementem współczesnego stylu życia;
_ jest sposobem poznawania świata przyrody, ludzi, kultury;
_ daje możliwość odpoczynku, relaksu, regeneracji sił, poprawy stanu zdrowia;
_ powoduje rozwój gospodarczy i społeczny regionów turystycznych.
Wielkość mnożnika w danym kraju zależy od następujących czynników:
_ od ilości pieniądza z zewnątrz, który zostaje przywieziony do kraju recepcyjnego przez turystów i odwiedzających jednodniowo;
_ od czynników kształtujących krańcowe skłonności do konsumpcji;
_ od czynników wpływających na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, czyli od popytu inwestycyjnego
Wymiary przedsiębiorstwa:
*czynnościowy
-określenie specyfiki procesu wytwórczego przez przedsiębiorcę
*rzeczowy
-majątek posiadany przez przedsiębiorstwo + produkt *podmiotowy


(…)

… czy Polskie Koleje Państwowe. Do zalet tego typu spółki należą: łatwość kumulacji kapitału oraz proste metody jego pozyskiwania w trakcie trwania działalności poprzez emisję akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych, brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki, łatwe sprawdzenie wiarygodności spółki przez potencjalnych kontrahentów (jawność danych finansowych spółki…
… nieograniczoną odpowiedzialność całym swym majątkiem. Natomiast komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości wniesionego wkładu (tzw. sumy komandytowej). Ten typ spółek ma znaczne możliwości rozwojowe ze względu na zróżnicowanie skali odpowiedzialności. Łatwiejsze jest bowiem pozyskiwanie kapitału i wspólników, którzy nie chcą ponosić pełnej odpowiedzialności. Uprawnienia do kierowania spółką…
… spółek należy zaliczyć: ograniczenie odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania do wysokości sumy komandytowej, możliwość działania komandytariusza w imieniu spółki wyłącznie jako pełnomocnika, brak określonych wymagań odnośnie sumy komandytowej. Wadami są natomiast: konieczność sporządzenia umowy w postaci aktu notarialnego, konieczność prowadzenia dokumentów finansowych wyłącznie na zasadach…
majątkiem osobistym wspólników za zobowiązania firmy, konieczność rejestrowania się każdego wspólnika osobno i ujawniania w nazwie firmy nazwisk wszystkich wspólników,
konieczność przekształcenia jej przyszłości w inną formę organizacyjnoprawną, gdyż ten rodzaj spółek nie występuje w państwach Unii Europejskiej.
Spółka jawna posiada cechy podobne jak spółka cywilna. Podlega jednak obowiązkowemu wpisowi…
… tylko wspólnika, brak określonych przez ustawodawcę wymagań kapitałowych,
stosunkowo niskie koszty rejestracji. Podstawową wadą jest natomiast odpowiedzialność całym majątkiem osobistym za zobowiązania przedsiębiorstwa, jeżeli nie można ich zaspokoić z majątku.
Spółka partnerska jest nową formą spółki osobowej, w której mogą działać przedstawiciele wolnych zawodów. Jednakże partnerami w spółce mogą być wyłącznie…
… w kształtowaniu
odpowiedzialności za sprawy spółki i jej zobowiązania. Ponieważ umożliwia wyłączenie
odpowiedzialności części wspólników (komandytariuszy) za zobowiązania spółki, jest świetną formą pozyskiwania kapitału do przedsięwzięć. Spółka komandytowa posiada dwa rodzaje wspólników: komandytariuszy i komplementariuszy. Komplementariusze, podobnie jak wspólnicy spółki jawnej i cywilnej, ponoszą…
… mają tylko komplementariusze, natomiast komandytariusze są z tego prawa wyłączeni, mają natomiast prawo kontrolować działalność spółki. W spółce komandytowej występuje nierówny podział zysków i ewentualny udział w pokrywaniu strat przez właścicieli. Jest to konsekwencją tego, iż komandytariusze są wolni od współpracy w zarządzaniu i odpowiadają za zobowiązania firmy tylko do wysokości wniesionego kapitału. Do zalet tego typu…
…, prowadzony łącznie z wyżywieniem lub bez niego, oraz działalność gastronomiczna w następujących grupach:
-Hotele,
-Pozostałe obiekty noclegowe turystyki,
-Restauracje i inne placówki gastronomiczne,
-Bary,
-Stołówki i catering.
**II Sekcja I — Transport, gospodarka magazynowa i łączność
-Transport kolejowy,
-Transport lądowy pozostały,
-Transport wodny,
-Transport lotniczy,
-Działalność wspomagająca…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz