propedeutyka prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2723
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
propedeutyka prawa - strona 1 propedeutyka prawa - strona 2 propedeutyka prawa - strona 3

Fragment notatki:


Sylabus  A. INFORMACJE OGÓLNE  Nazwa  Komentarz  Nazwa przedmiotu  Propedeutyka prawa  Kierunek studiów  Ratownictwo medyczne  Jednostka prowadząca   Zakład Zdrowia Publicznego PAM  Kierownik jednostki  Dr hab. N. Med. Beata Karakiewicz, prof. Nadzw. PAM  Osoba/y prowadzące  Justyna Sobeyko  Cykl dydaktyczny, w  rok  akademicki 2010/2011, semestr letni,   którym przedmiot jest  realizowany  Przyporządkowanie do  ogólne, podstawowe ,.   grupy przedmiotów  Skrócony opis  Podstawowe  wiadomości  z  zakresu  prawa,  definicje  pojęć,  dziedziny  prawa,  przedmiotu  ogólne zasady obowiązujące przy stosowaniu przepisów prawa w praktyce  Forma zajęć  wykłady- 15 godz.  dydaktycznych        Metody dydaktyczne  Wykład, prezentacje multimedialne, praca samodzielna studenta będąca analizą  przypadku  w oparciu o omówione dziedziny prawa  Pełny opis przedmiotu  1.  Podstawowe definicje w naukach prawnych   /cele dydaktyczne  2.  Źródła prawa   wynikające z realizacji  3.  Dziedziny prawa   przedmiotu  4.  Zarys prawa cywilnego   5.  Zarys prawa karnego   6.  Podstawy prawa medycznego i prawa zdrowia publicznego   7.  Inne wybrane zagadnienia z zakresu nauk prawnych     Wymagania wstępne  Student  powinien  potrafić  czytać  teksty  prawne  ze  zrozumieniem  i  kojarzyć    analogiczne sytuacje w życiu. Powinien umieć myśleć przyczynowo-skutkowo      Wykaz uzyskanych  W wyniku realizacji przedmiotu student  potrafi:  umiejętności / Efekty  WIEDZA:  student zyskuje ogólne pojęcie, co to jest prawo, jakie dziedziny się  uczenia się  na  nie  składają,  posiada  wiedzę  z  zakresu  funkcjonowania  sądownictwa  powszechnego, poznaje zasady interpretacji norm prawnych, poznaje podstawy  prawa medycznego i prawa zdrowia publicznego   UMIEJĘTNOŚCI:  umiejętność formułowania pism kierowanych do organów  administracji rządowej i samorządowej  POSTAWA:  świadomośc „ignorantia iuris nocet”     Punkty ECTS  1  Metody i kryteria  Zbadanie  umiejętności  zastosowania  poznanego  materiału  w  praktyce  na  oceniania  podstawie  testu  zaliczeniowego,  wymagającego  analizy  prawnej  przedstawionych sytuacji    Sposób i forma zaliczenia   Zaliczenie na ocenę    Forma: pisemna .  Rodzaj przedmiotu  Grupa przedmiotów: ogólne  I rok I stopnia   stacjonarne.  Sposób realizacji  sala dydaktyczna  przedmiotu  Język wykładowy  polski  Literatura  Literatura podstawowa    Konstytucja RP  Kodeks cywilny część ogólna  Kodeks karny część ogólna  Literatura uzupełniająca   Nesterowicz M. „Prawo medyczne”, Toruń 2000 r.   ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz