OBYWATEL UE NA RYNKU WEWNĘTRZNYM

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
OBYWATEL UE NA RYNKU WEWNĘTRZNYM - strona 1

Fragment notatki:

Uniwersytet Warszawski
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Katedra Europeistyki
Rok akademicki 2010/2011
III rok studiów I stopnia
Semestr zimowy
WARSZTATY EUROPEJSKIE II
„OBYWATEL UE NA RYNKU WEWNĘTRZNYM”
Program i literatura
Rodzaj zajęć: konwersatorium
Liczba punktów ECTS: 1
Liczba godzin: 30
Forma zaliczenia: zal/oc
Prowadzący: dr Łukasz Zamęcki
Terminy dyżuru dydaktycznego: poniedziałek 15.00-16.30, sala 32 (NŚ 69)
Wiedza i umiejętności zdobyte we wcześniejszych etapach kształcenia:
Od studentów oczekuje się wiedzy z zakresu struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej, polityk unijnych, prawa europejskiego oraz metod integracji europejskiej. Student powinien wykazywać się zainteresowaniem praktycznymi aspektami funkcjonowania Unii Europejskiej oraz umiejętnością pracy w grupach.
Cel zajęć:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien rozwinąć praktyczne umiejętności związane z korzystaniem z praw obywatela Unii Europejskiej jako uczestnika Rynku Wewnętrznego. Powinien zdobyć wiedzę jak założyć przedsiębiorstwo pierwotne w innym kraju UE oraz gdzie uzyskać informacje na temat jego funkcjonowania. Student powinien kształtować umiejętność rozwiązywania prostych problemów, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania (pisemnie i ustnie) informacji, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Zwracana będzie szczególna uwaga na poprawność merytoryczną oraz poprawność wnioskowania studentów i umiejętność prezentowania własnego stanowiska. Pogłębiane będzie rozumienie zjawisk zachodzących w Unii Europejskiej i rozumienie ich kulturowej, politycznej i ekonomicznej złożoności. Metody pracy:
Ze względu na warsztatowy charakter zajęć odbywać się będą one z wykorzystaniem następujących metod pracy: rozmowa nauczająca, praca studentów pod kierunkiem prowadzącego nad wnioskami i dokumentami, dyskusja, praca z aktami prawnymi.
Warunki zaliczenia:
Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze). Przekroczenie liczby możliwych nieobecności skutkuje koniecznością zaliczenia zajęć na „dyżurze”. Nieobecność na ponad połowie spotkań prowadzi do niezaliczenia zajęć. Studenci ze względu na formę zajęć (warsztaty) zobowiązani są do aktywnego w nich udziału. Podstawą oceny pracy studenta jest wykonywanie prac zleconych przez prowadzącego związanych z tematami zajęć. Oceniana będzie praca i aktywność studenta w trakcie zajęć.


(…)

…;
Orzecznictwo ETS dot. swobód Rynku Wewnętrznego;
Praktyczne skutki swobód dla obywatela UE;
Literatura obowiązkowa:
J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej, zagadnienia systemowe, prawo i polityki, wydanie trzecie, Warszawa 2006 - odpowiednie rozdziały.
A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2003, r. VIII - wspólnotowe zasady obrotu towarowego.
J. Napierała, Europejskie prawo spółek, Warszawa 2006, r. II.
Zajęcia 3. - Zabezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne a prowadzenie działalności gospodarczej, europeizacja prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i prawa pracy, spółka europejska
Zabezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne a prowadzenie działalności gospodarczej;
Europeizacja prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i prawa pracy;
Spółka europejska - uregulowanie prawne;
Literatura obowiązkowa:
J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej, zagadnienia systemowe, prawo i polityki, wydanie trzecie, Warszawa 2006.
J. Napierała, Europejskie prawo spółek, Warszawa 2006, r. 2.
R. Skubisz, E. Skrzydło - Tefelska, Prawo Europejskie. Zarys Wykładu, Lublin 2006, s. 271 - 275;
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości C-221/89 z dnia 25 lipca 1991 r. The Queen przeciwko Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd. i inni.
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Komisja przeciwko Niemcom 205/84, (1986), ECR 3755.
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Reinhard Gebhard przeciwko Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano C-55/94, (1995) ECR I-4165.
Dyrektywa 2001/31/WE z 8 czerwca 2000 r. dotycząca handlu elektronicznego (Dz. Urz. WE z 2000 r., nr L 178), Rozdział 1, artykuł 2, definicja c.
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości C-208/00 Uberseering BV przeciwko Nornic Contruction Company Baumanagement GmbH (2000), ECR I-9919;
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Centros przeciwko Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, C-212/97, ECR I-1459;
Orzeczenie 81/87 Regina przeciwko H.M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz