Obywatel w UE-Warsztaty europejskie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obywatel w UE-Warsztaty europejskie - strona 1

Fragment notatki:

Uniwersytet Warszawski
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Katedra Europeistyki
Rok akademicki 2010/2011
II rok studiów I stopnia
Semestr letni
WARSZTATY EUROPEJSKIE I
Rodzaj zajęć: konwersatorium
Liczba punktów ECTS: 1
Liczba godzin: 30
Forma zaliczenia: zal/oc
Prowadzący: dr Łukasz Zamęcki
Terminy dyżuru dydaktycznego: poniedziałek 14.45-16.15, sala 32 (NŚ 69)
Metody pracy:
Ze względu na warsztatowy charakter zajęć odbywać się będą one z wykorzystaniem następujących metod pracy: rozmowa nauczająca, praca studentów pod kierunkiem prowadzącego nad wnioskami i dokumentami, dyskusja, praca z aktami prawnymi, wystąpienia studentów.
Warunki zaliczenia:
Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze). Przekroczenie liczby możliwych nieobecności skutkuje koniecznością zaliczenia zajęć na „dyżurze”. Nieobecność na ponad połowie spotkań prowadzi do niezaliczenia zajęć. Studenci ze względu na formę zajęć (warsztaty) zobowiązani są do aktywnego w nich udziału. Podstawą oceny pracy studenta jest wykonywanie prac zleconych przez prowadzącego związanych z tematami zajęć (petycja do PE; skarga do Ombudsmana; prezentacja multimedialna dot. wyborów; prezentacja dot. zasad studiowania). Oceniana będzie praca i aktywność studenta w trakcie zajęć.
Tematy zajęć i literatura:
Zajęcia organizacyjne: omówienie programu warsztatów, warunków zaliczenia i podział zadań
Obywatel w UE
II. Pojęcie i zakres obywatelstwa UE - wprowadzenie teoretyczne
Literatura obowiązkowa
A. Cieleń, A. Szymański, Obywatelstwo Unii Europejskiej, Warszawa 2004
A. Łazowski, Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich, 2002
B. Mielnik, Obywatelstwo Unii Europejskiej, Wrocław 2000
Literatura uzupełniająca
J. Barcz, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2006
Z. Brodecki i in., Traktat o Unii Europejskiej; Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Komentarz, Warszawa 2005
S. Hambura, M. Muszyński, Karta Praw Podstawowych z komentarzem, Bielsko-Biała 2001
Dokumenty:
EUR-Lex - Spis prawodawstwa wspólnotowego, Punkt 20 „Europa Narodów” (20.20 Obywatelstwo europejskie), www.europa.eu.int/eur-lex/lex/pl/repert/20.htm#202000
Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
Uwaga: literatura dotyczy całego bloku „Obywatel w UE” ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz