regulamin kursu Chemiczna analiza instrumentalna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
regulamin kursu Chemiczna analiza instrumentalna - strona 1 regulamin kursu Chemiczna analiza instrumentalna - strona 2 regulamin kursu Chemiczna analiza instrumentalna - strona 3

Fragment notatki:


Regulamin kursu „Chemiczna analiza instrumentalna” § 1. Organizacja zajęć Kurs składa się z wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych. Tematy wszystkich ćwiczeń wraz z harmonogramem, listą zagadnień teoretycznych do opracowania, instrukcje wykonania oraz przepisy BHP są dostępne na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Monitoringu Żywności ( www.mcm.ar.krakow.pl ) Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach, która musi być usprawiedliwiona. W przypadku nieobecności na zajęciach student ma możliwość odpracować zajęcia. Termin odpracowania z inną grupą ćwiczeniową musi być wcześniej uzgodniony z prowadzącym zajęcia. Przyjęcie do wiadomości zasad organizacji zajęć, kryteriów ich zaliczania i obowiązujących przepisów BHP student potwierdza własnoręcznym podpisem.
Student ma obowiązek przygotować się do każdych ćwiczeń. Przygotowanie obejmuje zapoznanie się z zagadnieniami teoretycznymi związanymi z tematyką ćwiczenia oraz instrukcją wykonania ćwiczenia.
Każde ćwiczenie składa się z trzech części: sprawdzianu, wykonania doświadczenia oraz pisemnego sprawozdania.
W przypadku, gdy student jest niewystarczająco przygotowany do ćwiczenia, nie zostaje on dopuszczony do wykonania ćwiczenia. Niedopuszczenie do ćwiczenia skutkuje brakiem zaliczenia danego ćwiczenia. Nie ma możliwości odpracowywania ćwiczenia niezaliczonego z powyższych powodów z innymi grupami. Sprawozdanie jest pisemnym opracowaniem dotyczącym wykonanego ćwiczenia. Schemat sprawozdania jest dostępny w materiałach do pobrania na stronie internetowej MCMŻ. Sprawozdanie należy oddać na następnych ćwiczeniach. Sprawozdanie zawierające istotne błędy musi być poprawione, sprawozdanie można poprawiać tylko raz. Brak poprawy lub niezadowalająca poprawa powodują brak zaliczenia sprawozdania. Kopiowanie sprawozdań od innych osób skutkuje brakiem zaliczenia wszystkich identycznych sprawozdań.
Nieuczciwe postępowanie studenta podczas pisania sprawdzianu lub opracowania sprawozdania skutkuje brakiem zaliczenia sprawdzianu/sprawozdania.
§ 2. Zaliczenie kursu Warunkiem otrzymania zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest obecność na ćwiczeniach, zaliczenie wszystkich sprawozdań oraz sprawdzianów.
Końcowa ocena z ćwiczeń jest wystawiana jako średnia ze sprawdzianów. Aby uzyskać zaliczenie z ćwiczeń w I terminie, należy zdobyć ocenę min. 3.0.
W przypadku niespełnienia warunków ujętych w pkt. 3 student przystępuje do pisemnego sprawdzianu zawierającego pytania ze sprawdzianów, z których uzyskał wcześniej oceny niedostateczne. Po uzyskaniu oceny pozytywnej, student uzyskuje zaliczenie z laboratorium w II terminie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz