Regulamin pracowni „Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej" - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regulamin pracowni „Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej Regulamin pracowni „Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej

Fragment notatki:

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Zakład Chemii Fizycznej
Regulamin pracowni „Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej”
kierunek Technologia chemiczna, sem. letni 2012/2013
1. Laboratorium składa się z trzech modułów czterogodzinnych obejmujących po cztery ćwiczenia
(łącznie 3 x 4 x 4 = 48 godzin), trzech kolokwiów (3 x 3 = 9 godzin) oraz zajęć wstępnych (3
godziny).
2. Zaliczenia i punktacja.
2.1. Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia jest:
2.1.1.wykonanie przewidzianych planem dwunastu czterogodzinnych ćwiczeń (w zasadzie w
zespołach trzyosobowych) oraz zaliczenie sprawozdań,
2.1.2.zaliczenie przewidzianych planem trzech kolokwiów. Podane w rozkładach zajęć
terminy są wiążące i nieobecność (nieusprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim)
równoznaczna jest niezaliczeniu.
2.2. Punktacja za przygotowanie i kolokwia jest zindywidualizowana, ocena za sprawozdanie jest
wspólna dla całego zespołu.
2.3. Na ocenę za jedno ćwiczenie składa się 0-8 pkt. za przygotowanie do zajęć i 0-12 pkt. za
sprawozdanie, punktacja za kolokwium to 10-30 pkt. W ten sposób każda z grup złożona z
czterech ćwiczeń wraz z zamykającym je kolokwium oceniana jest w granicach: 10-110 pkt.
Dopuszcza się odjęcie punktów w wysokości nie przekraczającej -4, za rażące błędy
popełnione podczas wykonywania ćwiczenia. Maksymalny dorobek punktowy to 330 pkt.
2.4. Ocena zaliczająca pracownię wynika z sumy punktów uzyskanych w trakcie zajęć:
≥ 150
≥ 222
≥ 294
dst
db
bdb
≥ 186
≥ 258
dst ½
db ½
3. Ćwiczenia.
3.1. W ramach przygotowania do zajęć wymagana jest wiedza o mierzonych właściwościach
(definicje), ogólnej metodyce pomiaru oraz o celu, którym zwykle jest wyznaczenie
(obliczenie) wartości jakichś parametrów – stąd również niezbędne są ich definicje; można
to ująć w schemat: co mierzymy? – jak mierzymy? – co obliczamy?
3.1.1.Konieczność ponownego wykonywania ćwiczenia zachodzi w przypadku zawinionych
błędów eksperymentalnych uniemożliwiających poprawne wykonanie sprawozdania,
3.1.2.W semestrze można odrabiać maksymalnie dwa ćwiczenia – wszystkie w dniach
kolokwialnych, co jednocześnie wiąże się ze stratą pierwszego terminu kolokwium.
4. Sprawozdania.
4.1. Sprawozdanie jest opisem przeprowadzonego eksperymentu oraz wniosków z niego
wypływających i nie powinno zawierać tzw. wstępu teoretycznego. Muszą się w nim znaleźć
elementy opisane w instrukcji wykonawczej znajdującej się przy ćwiczeniu. Przy jego pisaniu
warto stosować się do zaleceń zawartych w dodatkach do skryptu „Chemia fizyczna.
Ćwiczenia laboratoryjne”.
4.2. Treści zawarte w sprawozdaniu nie mogą być dosłowną kopią z jakichkolwiek źródeł.
4.3. Integralną częścią sprawozdania jest protokół z pomiarów, który musi być podpisany przez
prowadzącego pod koniec zajęć. W protokole musi się znaleźć informacja, w jaki sposób
1
praca została rozdzielona pomiędzy członków zespołu. Konieczne jest, aby czynności były
miarę możliwości równomiernie rozłożone pomiędzy członków zespołu.
4.4. Sprawozdanie powinno być oddane ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz