Obywatele UE na rynku wewnętrznym-Warsztaty Europejskie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obywatele UE na rynku wewnętrznym-Warsztaty Europejskie  - strona 1

Fragment notatki:

Uniwersytet Warszawski
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Instytut Europeistyki
Rok akademicki 2012/2013
III rok studiów I stopnia
Semestr zimowy
WARSZTATY EUROPEJSKIE II
„OBYWATEL UE NA RYNKU WEWNĘTRZNYM”
Program i literatura
Rodzaj zajęć: konwersatorium
Liczba punktów ECTS: 2
Liczba godzin: 30
Forma zaliczenia: zal/oc
Prowadzący: dr Łukasz Zamęcki
Terminy dyżuru dydaktycznego: środa 8.00-9.30
Wiedza i umiejętności zdobyte we wcześniejszych etapach kształcenia:
Od studentów oczekuje się wiedzy z zakresu struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej, polityk unijnych, prawa europejskiego oraz metod integracji europejskiej. Student powinien wykazywać się zainteresowaniem praktycznymi aspektami funkcjonowania Unii Europejskiej oraz umiejętnością pracy w grupach.
Cel zajęć:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien rozwinąć praktyczne umiejętności związane z korzystaniem z praw obywatela Unii Europejskiej jako uczestnika Rynku Wewnętrznego. Powinien zdobyć wiedzę jak założyć przedsiębiorstwo pierwotne w innym kraju UE oraz gdzie uzyskać informacje na temat jego funkcjonowania. Student powinien kształtować umiejętność rozwiązywania prostych problemów, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania (pisemnie i ustnie) informacji, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Zwracana będzie szczególna uwaga na poprawność merytoryczną oraz poprawność wnioskowania studentów i umiejętność prezentowania własnego stanowiska. Pogłębiane będzie rozumienie zjawisk zachodzących w Unii Europejskiej i rozumienie ich kulturowej, politycznej i ekonomicznej złożoności. Metody pracy:
Ze względu na warsztatowy charakter zajęć odbywać się będą one z wykorzystaniem następujących metod pracy: rozmowa nauczająca, praca studentów pod kierunkiem prowadzącego nad wnioskami i dokumentami, dyskusja, praca z aktami prawnymi.
Warunki zaliczenia:
Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze). Przekroczenie liczby możliwych nieobecności skutkuje koniecznością zaliczenia zajęć na „dyżurze”. Nieobecność na ponad połowie spotkań prowadzi do niezaliczenia zajęć. Studenci ze względu na formę zajęć (warsztaty) zobowiązani są do aktywnego w nich udziału. Podstawą oceny pracy studenta jest wykonywanie prac zleconych przez prowadzącego związanych z tematami zajęć. Oceniana będzie praca i aktywność studenta w trakcie zajęć.
Tematy zajęć:
Zajęcia 1. - Zapoznanie z programem zajęć i

(…)

… Wewnętrznego;
Praktyczne skutki swobód dla obywatela UE;
Literatura obowiązkowa:
J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej, zagadnienia systemowe, prawo i polityki, wydanie trzecie, Warszawa 2006 - odpowiednie rozdziały.
A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2003, r. VIII - wspólnotowe zasady obrotu towarowego.
J. Napierała, Europejskie prawo spółek, Warszawa 2006, r. II.
Zajęcia 3. - Zabezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne a prowadzenie działalności gospodarczej, europeizacja prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i prawa pracy, spółka europejska
Zabezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne a prowadzenie działalności gospodarczej;
Europeizacja prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i prawa pracy;
Spółka europejska - uregulowanie prawne;
Literatura obowiązkowa:
J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej, zagadnienia systemowe, prawo i polityki, wydanie trzecie, Warszawa 2006.
J. Napierała, Europejskie prawo spółek, Warszawa 2006, r. 2.
R. Skubisz, E. Skrzydło - Tefelska, Prawo Europejskie. Zarys Wykładu, Lublin 2006, s. 271 - 275;
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości C-221/89 z dnia 25 lipca 1991 r. The Queen przeciwko Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd. i inni.
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Komisja przeciwko Niemcom 205/84, (1986), ECR 3755.
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Reinhard Gebhard przeciwko Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano C-55/94, (1995) ECR I-4165.
Dyrektywa 2001/31/WE z 8 czerwca 2000 r. dotycząca handlu elektronicznego (Dz. Urz. WE z 2000 r., nr L 178), Rozdział 1, artykuł 2, definicja c.
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości C-208/00 Uberseering BV przeciwko Nornic Contruction Company Baumanagement GmbH (2000), ECR I-9919;
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Centros przeciwko Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, C-212/97, ECR I-1459;
Orzeczenie 81/87 Regina przeciwko H.M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc (1988) ECR…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz