Program kodyfikacji prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Program kodyfikacji prawa - strona 1 Program kodyfikacji prawa - strona 2 Program kodyfikacji prawa - strona 3

Fragment notatki:


PROGRAM KODYFIKACJI PRAWA Ruch kodyfikacyjny czasów Oświecenia. Atmosfera krytyki zastanych urządzeń, kultu tradycji i dawnych autorytetów, afirmacja rozumu i praw natury → przekonanie, że mądre, racjonalne działania prawodawców mogą przebudować świat = „światopogląd prawniczy". Jeremiasz Bentham - twórca terminu „kodyfikacja" → program reform oparty na idei skodyfikowania obowiązujących norm w jeden zbiór ( a complete body of law ) oraz wskazówki dot. techniki kodeksowej. Idea kodyfikacja nie była nowa. Nowa w niej była idea całkowicie nowego, oderwanego od spuścizny „wieków ciemności" porządku prawnego, zbudowanego od podstaw. Ideologiczne podstawy kodyfikacji — prawo natury. różne warunki powstawania kodeksów, ale we wszystkich są odwołania do prawa natury . kult wiedzy ścisłej przenoszony były na grunt badań nad społeczeństwem. Krytyka zastanych urządzeń ze względu na ich niezgodność z prawem natury (np. wszyscy ludzie wolni) → egalitaryzm i liberalizm (prawo prywatne) oraz humanitaryzm i bezpieczeństwo prawne jednostki (prawo karne) Hugon Grocjusz - uważany za twórcę szkoły nowożytnego prawa natury; w swoim dziele stworzył katalog stałych i niezmiennych prawideł w społeczeństwie: obowiązek do­trzymywania umów, obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody, nienaruszalność własności jednostki, uznanie, że pewne czyny muszą być ukarane oraz tezę , że z tych prawideł można wydedukować elementy budowy prawa. 2 etapy rozwoju prawa natury : etap absolutnego prawa natury - oderwana od praktyki filozofia, budowano z praw naturalnych zamknięty, absolutny i uniwersalistyczny metodą nauk ścisłych system prawa - powstają utopijne kodeksy prawnonaturalne, np. Morelly'ego Kodeks natury, czyli prawdziwy duch jej praw (zbiory reguł postępowania, a nie prawa) etap względnego prawa natury - postulat przenikania prawa natury do ustawodawstw krajowych, jako czynnik przebudowujący systemy prawne („nadbudowa” prawa pozytywnego). Prawo natury jako czynnik umożliwiający ocenę prawa pod kątem etyki, rozumu, sprawiedliwości → powszechne przekonanie o konieczności podporządkowania prawa prawu natury (czasem o deklaratoryjnym charakterze) Prawo natury stało się prawem świeckim - oderwanym od prawa boskiego → wyrazem tego stała się idea laickiej formy małżeństwa. Założenia programu kodyfikacji prawa. Nowy - stworzenie całkowicie nowych praw → w praktyce nierealne. Jednolity - zerwanie z feudalnym partykularyzmem → idea sprawiedliwości jednostki lub idea integracji politycznej. Wyłączne obowiązywanie kodeksu - uchylenie wszystkich dotych­czasowych źródeł z danej dziedziny prawa.

(…)

… sprawiedliwości jednostki lub idea integracji politycznej.
Wyłączne obowiązywanie kodeksu - uchylenie wszystkich dotych­czasowych źródeł z danej dziedziny prawa.
Prawo pewne - idea bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed nadużyciami
Kodeks zupełny - pod względem zawartości, bez luk - przez Jeremy Benthama uznawana z najważniejszą. Szczególne znaczenie w przypadku prawa karnego (zasada nullum crimen sine lege
…. filozofa W.G. Leibniza.
nosicielami tej idei stały się poszczególne władztwa terytorialne, jak Bawaria, Prusy, Austria. Bawaria
1715 r. - Codex Iuris Bavarici Criminalis, 1753 - procedury sądowej, 1756 - Codex Maximilianeus Bavarici Civilis → idea zebrania praw i wyjaśnienia rozbieżności, a nie ich reformy (choć miały pewne nowoczesne cechy - próba operowania językiem jasnym, odstępowanie od kazuistyki
…, powołanie komisji
Za Katarzyny II - powołanie komisji stanowej (deputatów 564) →cel: zdobycie popularności przez Katarzynę II w kraju i opinii postępowej władczyni za granicą. → „Instrukcja” Katarzyny dla deputatów - oparta na dziełach filozofów, idei humanitaryzmu → przetłumaczona na kilka języków i rozpowszechniana poza granicami Rosji. Po 2 latach odroczenie prac komisji (nie zwołana potem)
za Pawła…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz