Historia państwa i prawa - wykłąd 8

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia państwa i prawa - wykłąd 8 - strona 1 Historia państwa i prawa - wykłąd 8 - strona 2 Historia państwa i prawa - wykłąd 8 - strona 3

Fragment notatki:

Proces karny Proces karny włoski. Początki postępowania inkwizycyjnego. stopniowe odchodzenie w sprawach karnych od procesu skargowego w kierunku procesu inkwizycyjnego; wywodziło się z kilku nurtów: przede wszystkim z sądownictwa kościelnego → szybki rozwój organizacyjny Kościoła umożliwił przejęcie ścigania i sądzenia przestępstw przeciw wierze (herezja, bluźnierstwo, apostazja) → powołanie instytucji inkwizytorów pod koniec XII w (ruchy heretyckie) - sędziów śledczych o specjalnych uprawnieniach (gł. dominikanie powołani do tego celu przez papieża w 1216 r.) → z czasem ustanowienie trybunałów w diecezjach. elementy procesu rzymsko-kanonicznego (artykuły dowodowe, dowody formalne i.in.) z możliwością tortur uregulowane w ustawodawstwie kościelnym i świeckim (ustawy o heretykach), skodyfikowane w bulli papieża w 1252 r. „ Ad Extirpanda ” → rozpowszechniło się w sądownictwie państwowym. Cechy charakterystyczne: wdrożenie postępowania następowało z urzędu, funkcje dochodzenia, oskarżania i wyro­kowania skupione w jednym ręku; oskarżony nie był stroną w procesie, a tylko przedmiotem postępowania i nie miał prawa do obrony i apelacji; proces tajny i pisemny (protokoły jako podstawa wyroku); teoria dowodów formalnych i z możliwością stosowania tortur . 3 stadia: postępowanie informacyjne ( inkwizycja generalna ) wszczynane przez sędziego-inkwirenta na podstawie jakiegokolwiek wiadomości o przestępstwie (denuncjacja lub wieść publiczna) → denuncjacja - obowiązek wiernego, nie jako oskarżyciel, ale odpowiada za fałszywy donos. zbieranie materiału, w celu ustalenia podejrzanego właściwe śledztwo ( inkwizycja specjalna ) z reguły podejrzany osadzany w zamknięciu i poddawany szczegółowemu badaniu w celu zebrania dowodów, stanowiących podstawę wyroku zadawanie pytań (podobnie jak w procesie rzymsko-kanonicznym) i spisywanie odpowiedzi. Ponawianie tych samych pytań w celu poznania sprzeczności. legalna teoria dowodowa (wykształcona w procesie rz.-k.) - dowody pełne, półpełne, mniej niż półpełne itp. → przyznanie się - królowa dowodów - nie potrzeba innych dowodów. osądzenie oparte na pisemnych materiałach dochodzenia i na referacie sędziego-inkwirenta (decydująca rola w rozprawie końcowej). często czysta formalność - zatwierdzenie wyroku przygotowanego przez inkwirenta → z czasem zniesiona . Rozwój procesu inkwizycyjnego w XVI-XVIII w. proces inkwizycyjny wprowadzany wraz z umacnianiem się absolutystycznych form → centralizacja organizacji sądowej i odebranie jej z rąk notabli, liczne ustawodawstwa dotyczące procesu karnego i prawa karnego materialnego

(…)

…, zabezpieczenie przed nadużyciami
Kodeks zupełny - pod względem zawartości, bez luk - przez Jeremy Benthama uznawana z najważniejszą. Szczególne znaczenie w przypadku prawa karnego (zasada nullum crimen sine lege)
dylemat → kazuistyczne czy abstrakcyjne normy
Krótki - zwięzły, bez zbędnych szczegółów
Jasny i powszechnie zrozumiały - miało służyć powszechnej znajomości prawa i dzięki temu zabezpieczeniu jednostek…
… się absolutystycznych form → centralizacja organizacji sądowej i odebranie jej z rąk notabli, liczne ustawodawstwa dotyczące procesu karnego i prawa karnego materialnego
Niemcy - Carolina - choć utrzymała postępowanie skargowe, to wniesienie skargi połączone było z zatrzymaniem skarżącego do ukarania w razie nieudowodnienia winy pozwanemu. Bezpieczniej było wnieść doniesienie o popełnieniu przestępstwa - postępowanie…
…)
rozbudowany system tortur - szczególny środek dowodowy - ordalia → zwyczaj „pławienia" oraz szukanie znaków diabelskich metodą nakłuć. W toku postępowania trzymane w beczkach zawieszonych nad ziemią.
PROGRAM KODYFIKACJI PRAWA
Ruch kodyfikacyjny czasów Oświecenia. Atmosfera krytyki zastanych urządzeń, kultu tradycji i dawnych autorytetów, afirmacja rozumu i praw natury → przekonanie, że mądre, racjonalne…
…, zbudowanego od podstaw.
Ideologiczne podstawy kodyfikacji — prawo natury. różne warunki powstawania kodeksów, ale we wszystkich są odwołania do prawa natury.
kult wiedzy ścisłej przenoszony były na grunt badań nad społeczeństwem. Krytyka zastanych urządzeń ze względu na ich niezgodność z prawem natury (np. wszyscy ludzie wolni) → egalitaryzm i liberalizm (prawo prywatne) oraz humanitaryzm i bezpieczeństwo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz