Doktryna prawa natury

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doktryna prawa natury - strona 1

Fragment notatki:

Smolak. Notatka składa się z 5 stron.
Doktryna prawa natury
Kompilacja justyniańska - nienaruszalne prawa człowieka: małżeństwo i posiadanie dzieci
Św. Tomasz z Akwinu XIII w. - prawo naturalne jest tym, co rozum ludzki wyprowadza z prawa boskiego; prawo ludzkie powinno być zgodne z prawem naturalnym
Hugo Grocjusz XVII w. - sekularyzacja prawa natury; pierwotne ich źródło - Bóg, ale przez stworzenie człowieka jako istotny społecznej; celem kary jest ochrona społeczeństwa przed przestępczością
Nowożytna szkoła prawa natury- nakazy prawne: nienaruszalność własności prywatnej, obowiązek wynagrodzenia szkody, pacta sunt servanda, obowiązek ukarania sprawcy przestępstwa
Szkoła humanitarna
-kierunek w prawoznawstwie europejskim oświecenia
-celem kary ochrona przed przestępczością
-znany: Cesare Beccaria „O przestępstwach i karach”
-postulaty:
-zniesienie kary śmierci
-zniesienie kar mutylacyjnych i hańbiących
-wprowadzenie kary pozbawienia wolności jako podstawowej kary - humanitarne warunki
-formalna definicja przestępstwa
-jawność i ustność procesu (kontrola publiczna)
-zniesienie tortur
-pełne prawo do obrony oskarżonego
-domniemanie niewinności
-in dubio pro reo
Kodyfikacje karne
Leopoldina 1786 r.
-ustawa karna dla Toskanii
-forma bardziej traktatu o przestępstwach i karach
-odsyłała do obowiązujących przepisów, które miały być stosowane w jej duchu
-zniosła jako pierwsza całkowicie karę śmierci (po 4 latach przywrócono)
-depenalizacja przestępstw o charakterze obyczajowym i religijnym
-proces inkwizycyjny, ale oskarżony miał wzmocnione prawa i podzielono procesowe role na trzy podmioty - oskarżyciel, sędzia śledczy, sąd
Constitutio Criminalis Josephina 1787 r.
-pierwsza nowoczesna ustawa karna
-wyłącznie prawo karne materialne
-zwięzłe i precyzyjne przepisy
-formalna definicja przestępstwa
-zniosła karę śmierci w postępowaniu zwyczajnym (przywrócono niedługo)
-różnego rodzaju kary pozbawienia wolności z podanym ich min. i max. Wymiarem
-pierwszeństwo prewencji generalnej przed indywidualną
-depenalizacja przestępstw przeciw religii i obyczajom
-pominięto przedawnienie
Karnoprocesowa ordynacja kryminalna Józefa II 1788 r.
-ograniczenie uprawnień oskarżonego - brak obrony, brak prawa do odmowy zeznań
-okoliczności przemawiające za niewinnością uwzględniane z urzędu
-procedura inkwizycyjna


(…)

… przestępstwa
-system kar nieoznaczonych - nie nulla poena sine lege
-kwalifikowana kara śmierci
-kara konfiskaty majątku
-gorsza od innych kodyfikacji czasów oświeconego absolutyzmu w kontekście doktryny humanitarnej
Ustawodawstwo we Francji rewolucyjnej
Prawo cywilne
-obligatoryjne śluby cywilne z prawem do rozwodu
-zniesiono uprzywilejowanie pierworodnego i zrównano w prawach dzieci nieślubne
Prawo karne
-zniesiono tortury
-instytucja sądów przysięgłych
-jawność, ustność i kontradyktoryjność
-utrzymano karę śmierci
-swobodna ocena dowodów
-usunięcie kar okaleczających
-formalna definicja przestępstwa i Nulla poena sine lege
-kary pozbawienia wolności długie i w ciężkich warunkach
Źródła prawa anglosaskiego
Organizacja sądownictwa w Anglii
Sądy centralne-westminsterskie:
1) Sąd Spraw Pospolitych (Court of…
… przez kanclerza, a z czasem bezpośrednio do niego kierowane
-podstawę rozstrzygnięcia stanowiły zasady słuszności (equity)
Cechy prawa:
-ława przysięgłych orzekająca o winie - przed nią odbywała się jawna i ustna rozprawa sądowa oraz postępowanie dowodowe (od XV w.)
-gorsza pozycja oskarżonego
-raport mariański - okoliczności złapania podejrzanego, to czy się przyznał i lista zobligowanych świadków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz