Prof. zw. dr hab. Halina Buk

note /search

Fundamentalne zasady rachunkowości -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1274

Fundamentalne zasady rachunkowości : Zasada ciągłości (art. 5 ust. 1 UR) - przyjęte zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrot...

Kapitał z aktualizacji wyceny -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1183

Kapitał z aktualizacji wyceny : I. gdy założenie kontynuacji działalności jest zasadne : Aktualizacja wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów (max do ...

Księgi rachunkowe -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1190

Księgi rachunkowe Moment zamknięcia ksiąg rachunkowych (nie później niż w ciągu 3 miesięcy od tych zdarzeń) Dzień kończący rok obrotowy Dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub

Podatek dochodowy różnice

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 973

Podatek dochodowy różnice Różnice przejściowe w podatku dochodowym Wk - wartość księgowa WP- wartość podatkowa Różnica dodatnia aktywa= WKWP Pasywa= WPWK Różnica ujemna...

Przychody i koszty finansowe -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1477

Przychody i koszty finansowe Przychody finansowe : 1.Dywidendy (udziały w zyskach innych jednostek), 2.Odsetki: od udzielonych pożyczek za zwłokę w zapłacie kapitalizowane lub otrzymane od aktywów finansowych od lokat, 3.Zyski ze zbycia inwestycji, 4. Aktualizacja wartości inwestycji (z wyjątkiem n...

Przykład sporządzenia rachunku zysków i strat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1995

PRZYKŁAD SPORZĄDZENIA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Firma alfa przedstawiła następujące dane za rok obrotowy Przychody netto ze sprzedaży produktów 150 000 Dane o kosztach: Koszty według rodzaju Ogółem Koszty produkcji Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Amortyzacja 1000 1000 0 0 Zużyci...

Przykład ustalania kosztówokresu -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

PRZYKŁAD USTALANIA KOSZTÓW OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO Na podstawie informacji o zdarzeniach gospodarczych w firmie alfa ustalić koszty współmierne do przychodów t2 roku Zdarzenia w t1 roku: W grudniu przeprowadzono remont maszyny produkcyjnej koszt remontu netto wyniósł: 4800 zł Założono rozliczenie t...

Rachunek zysków i strat -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1281

Rachunek zysków i strat : Zasad memoriału należy jąć wszystkie osiągnięte, przypadające na rzec jednostki przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Rachunkowość finansowa -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1834

Rachunkowość finansowa (rys sprawozdawczości finansowej w rachunkowości finansowej): Dokumenty operacji gospodarczych Księgi rachunkowe Konta syntetyczne Konta analityczne Inwentaryzacja (jest po to, aby zweryfikować zapisy w księg...