Prof. dr hab. Halina Buk

note /search

Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 854
Wyświetleń: 1981

03.10.2012 Wykład 1 Sprawozdawczość finansowa - wymogi formalne: Literatura: „Sprawozdawczość i analiza finansowa”, H. Buk „Sprawozdawczość jednostkowa i skonsolidowana”, Gargusewicz, „Sprawozdawczość finansowa”, Świderka, Ustawa o rachunkowości Egzamin: Pisemny Test jednokrotnego wyboru Os...

Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 4

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 651

24.10.2012 Wykład 4 Czynne rozliczenia międzyokresowe- wydatki lub zużycie składników majątkowych dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych oraz takie koszty, których prezentacja w wyniku finansowym danego okresu zniekształciłaby obraz finansowy jednostki, np.: koszt znaczących remontów opłac...

Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 5

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 721

31.10.2012 Wykład 5 Kapitał z aktualizacji wyceny: I. gdy założenie kontynuacji działalności jest zasadne: Aktualizacja wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów (max do

Konsolidacja metodą pełną na dzień bilansowy- etapy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Konsolidacja sprawozdań finansowych
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2674

Konsolidacją metodą pełną na dzień bilansowy - etapy Agregacja danych ze sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych objętych konsolidacją Wyłączenie wartości bilansowej inwestycji jednostki dominującej i innych jed...

Podstawowe zagadnienia- wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Konsolidacja sprawozdań finansowych
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2072

WYKŁAD 1 Motywy tworzenia grup kapitałowych. I. Uzyskanie efektu skali Zwiększenie konkurencyjności grupy kapitałowej Zwiększenie udziału na rynku własnej firmy Wzmocnienie siły nabywczej i rynkowej Zmniejszenie i dywersyfikacja ryzy...