Podstawowe zagadnienia- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2212
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe zagadnienia- wykład - strona 1 Podstawowe zagadnienia- wykład - strona 2 Podstawowe zagadnienia- wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 1
Motywy tworzenia grup kapitałowych.
I. Uzyskanie efektu skali
Zwiększenie konkurencyjności grupy kapitałowej
Zwiększenie udziału na rynku własnej firmy
Wzmocnienie siły nabywczej i rynkowej Zmniejszenie i dywersyfikacja ryzyka rynkowego
Większy i potencjalnie korzystniejszy dostęp do zasobów
Osłabienie siły dostawców
Koncentracja kapitału i obniżenie jego kosztów
II. Poprawa efektywności zarządzania
Efektywniejsze zapewnienie środków na rozwój i dostęp do nowych technologii
Podejmowanie decyzji strategicznych mając kontrolny pakiet akcji
Szersze wykorzystanie outsourcingu
Ograniczenie wysokiego ryzyka operacyjnego poprzez spółki podporządkowane, wyposażone w niewielki kapitał obrotowy i dzierżawiony majątek
Lepsze gospodarowanie zasobami ludzkimi
Lepsze gospodarowanie majątkiem
III Usprawnienie funkcji podstawowych i pomocniczych
Uproszczenie struktur organizacyjnych połączonych podmiotach
Scalenie funkcji pomocniczych obniżenie kosztów ogólnego zarządzania
Wyeliminowanie powielających się w różnych jednostkach grupy kapitałowej funkcji pomocniczych
Racjonalizacja łańcucha wartości dodanej Poprawa płynności finansowej poprzez „zamykanie” obiegu pieniądza
Lepsze wykorzystanie surowców niepełnowartościowych i odpadów
Dzielenie się posiadanymi już zasobami operacyjnymi
Obniżenie obowiązkowych obciążeń fiskalnych
Obligatoryjne stosowanie MSR i MSSF w Polsce od 01.01.2005
Skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych o których mowa w art. 4 …
Skonsolidowane sprawozdania finansowe banków
Zastosowanie po raz pierwszy za rok obrotowy rozpoczynający się w 2005
Fakultatywne stosowanie MSR
Sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów EOG
Sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR
Skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów EOG
Skonsolidowane sprawozdania finansowe jednostek dominujących niższego szczebla, wchodzących w skład grupy kapitałowej w której jednostka dominująca wyższego szczebla sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR


(…)

… kapitałowej - istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, o udziałach własnych posiadanych przez jednostkę dominującą, jednostki grupy kapitałowej oraz osoby działające w ich imieniu, ocena uzyskiwanych efektów, wskazanie czynników ryzyka, opis zagrożeń
Zaniechanie sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
gdy na dzień bilansowy oraz w roku poprzedzającym łączne dane jednostek…

Formalne wymogi wobec jednostek objętych konsolidacją
ten sam dzień bilansowy i ten sam rok obrotowy co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej (dopuszczalne odstępstwa 3 miesiące)
czas na sporządzenie - nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca sporządza roczne sprawozdania finansowe
podpis kierownika jednostki dominującej oraz innej osoby odpowiedzialnej…
… z jednostką = grupa jednostek
jednostka dominująca
znaczący inwestor
jednostki zależne od jednostki dominującej
jednostki współzależne
jednostki stowarzyszone
jednostki znajdujące się wraz z jednostką pod wspólną kontrolą
wspólnik jednostki współzależnej
Grupa kapitałowa:
jednostka dominująca
jednostki zależne
Jednostka dominująca - jednostka będąca spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym sprawująca…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz