Analiza skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza skonsolidowanych sprawozdań finansowych - strona 1 Analiza skonsolidowanych sprawozdań finansowych - strona 2

Fragment notatki:

Analiza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Skonsolidowane sprawozdania finansowe tworzą grupy kapitałowe składające się z jednostki dominującej oraz jednostek zależnych lub z jednostki dominującej i jednostek stowarzyszonych.
Definicja jednostki dominującej (ustawowa):
Przez jednostkę dominującą rozumie się spółkę akcyjną, z o.o. lub inną spółkę kapitałową posiadającą większość całkowitej liczby głosów w organach innej jednostki (zależnej), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu lub uprawnioną do podejmowania decyzji o polityce finansowej i bieżącej działalności gospodarczej tej innej jednostki na podstawie ustawy, statutu lub umowy lub jednostka dominująca jako akcjonariusz lub udziałowiec jest uprawniona do powoływania albo odwoływania większości członków organów zarządzających lub nadzorczych innej jednostki lub której członkowie zarządu lub osoby pełniące funkcje kierownicze w jednostce zależnej stanowią jednocześnie więcej niż połowę składu zarządu drugiej jednostki zależnej. Poza tym o jednostce dominującej mówimy, gdy posiada w innej jednostce (stowarzyszonej) nie mniej niż 20% i nie więcej niż 50% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników lub akcjonariuszy.
Analizie może podlegać cała grupa kapitałowa lub jej elementy składowe. Kolejnym krokiem jest wyodrębnienie jednostki dominującej i określenie czy jednostki podporządkowane są traktowane na potrzeby skonsolidowanego sprawozdania jako jednostki zależne czy stowarzyszone. Wyodrębnić należy wzajemne powiązania między podmiotami. Ustalić czy skonsolidowane sprawozdanie obejmuje wszystkie podmioty gospodarcze sprzężone ze sobą powiązaniami kapitałowymi. Może zaistnieć sytuacja, gdzie sprawozdawcza postać sprawozdania skonsolidowanego może nie obejmować niektórych jednostek podporządkowanych w przypadkach wyodrębnionych przez ustawę:
jeżeli nabycie danej jednostki ma na celu wyłącznie jej odsprzedaż
jeżeli wielkości wykazane w sprawozdaniu jednostki podporządkowanej są nieznaczne w stosunku do danych sprawozdania finansowego jednostki dominującej (w szczególności za nieznaczną uznaje się sumę bilansową, przychody netto ze sprzedaży produktów, które za rok obrotowy są niższe od 10% sumy bilansowej i przychodu jednostki dominującej - łączna kwota sum bilansowych i przychodów jednostek nie objętych konsolidacją nie może przekroczyć 20% odpowiednich wielkości skonsolidowanego sprawozdania finansowego bez dokonywania wyłączeń). Czy dla celów analitycznych nie warto sporządzić skonsolidowanego sprawozdania ponownie, aby ująć wszystkie podmioty grupy kapitałowej?
sprawowanie kontroli nad jednostką nie jest trwałe, gdyż według przewidywań będzie trwało krócej niż rok licząc od dnia bilansowego lub jest w istotnym stopniu ograniczone
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz