Procesy gospodarcze realizowane w transporcie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy gospodarcze realizowane w transporcie - strona 1 Procesy gospodarcze realizowane w transporcie - strona 2 Procesy gospodarcze realizowane w transporcie - strona 3

Fragment notatki:

Charakterystyka procesów gospodarczych realizowanych w transporcie: Działalność gospodarcza-  całokształt działań, przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym,  wiążącym się z przygotowaniem , realizacją  procesów produkcji, wytwarzaniem dóbr  zaspokajających potrzeby. 4 strefy działalności gospodarczej w aspekcie ekonomicznym( jest procesem wielofazowym) 1. Faza produkcji (produkt, koszt) -polega na wykorzystaniu określonych zasobów i w oparciu o nie wytwarza określony produkt,  usługę -ma właściwości jakościowe: ekonomiczne i użytkowe -właściwa kategoria ekonomiczna tej fazy to  koszty produkcji (mają 2 punkty widzenia: makro i  mikroekonomiczny- koszty zewnętrzne i pośrednie, towarzyszące tzw. external costs) -  Produkcja - działalność gosp. Polegająca na fizycznym użytkowaniu czynnikami produkcji  (infrastruktura, uradzenia techniczne, zasoby pracy, teren czyli przetrzeb , organizacja procesów  pracy i produkcji, technologia), których efektem jest otrzymanie produktu lub usługi transportowej.  Procesowi produkcji towarzyszy kategoria: koszt. -produkt ma zaspokoić jakaś potrzebę- jest popyt, wówczas przechodzimy do 2 fazy. 2. Faza wymiany (cena) -negocjowanie warunków kupna- sprzedaży miedzy producentem a klientem -  Wymiana-  przesunięcie produktu z fazy produkcji do fazy konsumpcji; proces negocjacji miedzy  wytworami produktu a konsumentami; zbywanie i zakupywanie; proces ten kończy się umową.  Wymianie towarzyszy kategoria: cena. - cena-  wartość produktu wyrażona w pieniądzach; wartość wymienna i użytkowa, np. opłata, taryfa  transportowa. 3. Faza konsumpcji (rynek) -fizyczne spożytkowanie produktu i zaspokojenie potrzeby przewozowej -konsumpcji towarzyszy kategoria: rynek transportowy -rynek - następuję popyt na produkt, akceptacja ceny i własności użytkowych 4. Faza podziału -polega na pełnym rozliczeniu ze wszystkich poprzednich 3 faz, -poniesione zostały łączne nakłady, znamy przychód z popytu i ostatecznie otrzymujemy:  nadwyżkę(wartość dodatnia- zysk netto i brutto), lub deficyt(strata- nie pokrycie kosztów  poniesionych), -Podział - konfrontacja wszystkich układów występujących we wcześniejszych fazach; wynik finansowy (+,-) kosztu, ceny, przychodu, podatków, kredytów.  -kontynuacją jest: * reprodukcja prosta , czyli odwzorowanie dotychczasowego procesu, taka sam ilość sprzedaży, nic  się nie zmienia, * reprodukcja rozszerzona , czyli rozszerzenie dotychczasowego procesu, wzrost kosztów, lepsze  warunki zbytu, coś więcej niż to co osiągnięto, wzrost progresywny lub regresywny *  reprodukcja zwężeniowa Dwie fazy działalności gospodarczej w aspekcie techniczno-technologicznym:

(…)

…%, w UE 7-8%.
Metody racjonalnego gospodarowania w transporcie:
1.Dążenie do maksymalizacji efektu przy danych nakładach
E=↑Pt/N
2.Dążenie do minimalizowania nakładów przy tym samym efekcie
E=Pt/↓N ,gdzie N -nakłady, Pt -produkcja
Najbardziej transportochłonne są: transport powietrzny, transport kolejowy, transport śródlądowy.
h) Substytucyjność i komplementarność
Substytucyjność- alternatywy, możliwości…
… transportowym
-coś się najpierw produkuje, a później przewozi i ktoś zgłasza zapotrzebowanie
-przewozy pasażerskie zawsze maja charakter wtórny.
f) wysoka kapitałochłonność działalności
Kapitałochłonność wielkość nakładów finansowych , jakie są niezbędne , by podjąć dany rodzaj
produkcji (kapitał niezbędny na jednostkę produkcji): K=k/P k -nakład kapitałowy, P -jednostka
produkcji
Krańcowa kapitałochłonność – granica przyrostu kapitałowych nakładów w relacji przyrostu na
jednostkę
k’=∆Pt/∆Kt , gdzie Pt -produkcja, Kt -nakłady kapitałowe.
k’ -efektywność nakładów kapitałochłonnych
-kapitał jest dużo większy przy wzroście o jednostkę produkcji niż przy innych dziedzinach
- badany jest produkt najbardziej optymalny, najbardziej opłacalny, niezbędny do przewozu
Metoda analizy progowej
- dla oceny stopnia rozwoju…
… (umiędzynarodowienia działalności gospodarczej)działalność otwarta, globalna, rośnie udział powiązań międzynarodowych w skali makro;
instytucjonalne umiędzynarodowienie.
-przejawem komplementarności jest:
*transport multimodalny (kombinowany)- różne typy transportu wykorzystane do przewozu 1
ładunku, wzajemne uzupełnianie się, można dobierać rodzaj transportu w różnych środowiskach,
-im dłuższa droga tym większa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz