Proces zmian

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces zmian - strona 1 Proces zmian - strona 2 Proces zmian - strona 3

Fragment notatki:

2012-10-27
ETAPY PROCESU ZMIENIANIA ORGANIZACJI
2. Przyjęcie określonej strategii zmieniania.
3. Zaplanowanie procesu przebiegu zmian adekwatnie do typu
(1) i strategii (2) zmian.
WYKŁAD 3.
PROCES WPROWADZENIA ZMIAN
4. Wdro enie zmian.
5. Kontrola całego procesu.
ORGANIZACYJNYCH
Prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Zarządzanie zmianą
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
1. Zidentyfikowanie charakteru (typu) zmian – zob. wykład 2.
2
STRATEGIE ZMIAN (J. BAGIŃSKI)
Element
strategii
Skokowa, uderzeniowa Ciągła, rozło ona w czasie
Odgórna – przepływ
decyzji: góra – dół
Wyłaniająca się – przepływ
decyzji w obu kierunkach
góra – dół oraz dół – góra
Rola lidera
Menad erska – du a
rola lidera
Powszechna – niewielka
rola lidera
Wyniki
Przejrzyste – szybkie i
znaczące wyniki
Rozmyta – częściowe i
niejasne wyniki
Wybór strategii zale y od przyjętej w organizacji filozofii
zarządzania zasobami ludzkimi.
1. Ustalanie celów i głównych kierunków zmian.
3
2. Wybór najwłaściwszych metod.
3. Wypracowanie
architektury
zmian
harmonogramy, organizacja, zasoby).
(fazy,
etapy,
4. Planowanie informacji i komunikacji.
5. Wyznaczenie liderów zmian posiadających odpowiednią
władzę (członkowie najwy szego kierownictwa) i aktorów
zmian posiadających odpowiednią wiedzę (mened erowie
średniego szczebla i konsultanci zewnętrzni).
6. Przyjęcie programu zmian łącznie z bud etami.
7. Powołanie do pracy zespołów zadaniowych.
Zarządzanie zmianą
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Inicjatywa
Rodzaje strategii
Zarządzanie zmianą
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Koncentracja
sił i środków
OBSZARY PLANOWANIA ZMIAN
4
1
2012-10-27
Sposób diagnostyczny
SPOSOBY PLANOWANIA ZMIAN
Sposób prognostyczny
Kiedy?
Kto?
Gdzie?
Jak?
ANALIZA
(Dlaczego?)
Zbiór elementów
Środowisko
Proces
Wyjścia
Wejścia
Cel
DIAGNOZA
Eliminacja
Łączenie
Zmiana
kolejności
Zmiana
osoby
Udoskonalanie
Budowanie organizacji
najlepszej w danych
warunkach
Wybór projektu
optymalnego
Sprawdzanie i korekta
projektu organizacji
Przygotowanie warunków
Wdro enie
Realizacja projektu
Kontrola
Kontrola
5
SPOSOBY WPROWADZANIA ZMIAN (CAŁA
ORGANIZACJA)
7
Dośrodkowo – Proces zmian ukierunkowany jest na pewne problemy i
dotyczy tylko działów lub działań, gdzie widoczne są największa
mo liwości poprawy. Dzięki szybkim i niewątpliwym sukcesom
formułowane są następnie wymogi wobec innych działów i wykorzystuje
się w nich wypróbowane rozwiązania.
lub
Krok po kroku – Najbardziej przekonani do zmian menad erowie
podejmują pewne działania w swoich działach, wykorzystując będące
do dyspozycji środki. Następnie przedstawiają swoje rozwiązania
kolegom i przeło onym. W ten sposób przyczyniają się do podjęcia
inicjatyw obejmujących całe przedsiębiorstwo.
Zarządzanie zmianą
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
lub
Oddolnie – Przez organizowanie klimatu kreatywności i kół jakości w
całym przedsiębiorstwie dochodzi do szybkiego zgłaszania licznych
propozycji usprawnień, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz