Menederowie jutra w zmianach - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Menederowie jutra w zmianach - wykład - strona 1 Menederowie jutra w zmianach - wykład - strona 2 Menederowie jutra w zmianach - wykład - strona 3

Fragment notatki:

2012-12-19
WYKŁAD 6.
MENED EROWIE „JUTRA”
W ZMIANACH
Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA NOWE ROLE
MENED ERA
Teorie i modele społeczne (organizacyjne teorie zmiany,
które kształtują koncepcyjnie nasze wyobra enie o organizacji
i mened erze)
Oczekiwania społeczeństwa w stosunku do
przedsiębiorstwa (które determinują nastawienie, postawy i
kompetencje pracowników jutra)
Interakcja pomiędzy tymi trzema grupami czynników
prowadzi do określenia nowych ról mened era przyszłości,
tak e w zmianach.
Zarządzanie zmianą organizacyjną
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Czynniki przełomu (nowe technologie, uwarunkowania
polityczne i regulacyjne, dostępność rzadkich zasób, itp.)
2
1
2012-12-19
WYZWANIA LIDERA „JUTRA”
Antycypowanie zmiany.
Określanie mechanizmów niezbędnych do wdra ania
projektów.
Tworzenie przyjaznego środowiska pracy, m.in. ufając w
inteligencję swoich pracowników, nawet czasem przyznając
się do własnej ignorancji.
Wyró nienie 5-6 działań, w których jego osobiste
zaanga owanie będzie miało największy wpływ, względnie
zmienianie poziomu odpowiedzialności w zale ności od
sytuacji.
ROLA LIDERÓW WE WDRA
Zarządzanie zmianą organizacyjną
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Ustalanie strategicznych kierunków działania sprzecznych z
dotychczas obowiązującą logiką liniową.
3
ANIU ZMIAN DO
ORGANIZACJI
Zarządzanie zmianą organizacyjną
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Analiza zewnętrznego i wewnętrznego rynku dla zmian:
dostrojenie się do otoczenia zewnętrznego,
budowa wewnętrznego rynku zbytu na zmiany,
testowanie percepcji za pomocą ankiet badających postawy wewnątrz
firmy,
tworzenie kanałów pozwalających na wypowiadanie poglądów
dysydenckich i diagnozowanie problemów.
Antycypowanie oporu:
zbieranie informacji na temat potencjalnego poziomu oporu poprzez
kluczowe osoby na ich terenie,
wykorzystywanie technik, takich jak: analiza pola sił oraz mapa
zaanga owania w celu określenia ryzyka zmian i poziomu
organizacyjnej gotowości do zmian,
wstępne określenie zakresu zmian.
Budowanie wspólnej wizji:
komunikowanie wizji z prawdziwą pasją,
w wyraźny sposób łączenie zmiany z wizją,
zachęcanie zespołów do otwartych dyskusji.
4
2
2012-12-19
ROLA LIDERÓW WE WDRA
ORGANIZACJI, C.D.
ANIU ZMIAN DO
Zarządzanie zmianą organizacyjną
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Zdobywanie zaanga owania:
propagowanie zmian w celu uzyskania masy krytycznej,
powoływanie agentów zmian, zespołów projektowych, itp.,
organizacja warsztatów szkoleniowych i spotkań dla pracowników
reprezentujących określone obszary funkcjonalne,
komunikacja i prowadzenie konsultacji z poszczególnymi
pracownikami i grupami.
Sporządzanie planu zmian:
budowa etapowego planu rozło onego w czasie,
dekompozycja zmiany na mo liwe do realizacji elementy,
wprowadzanie formalnych kanałów komunikacji.
Umacnianie zmian:
przeprowadzanie ankiet słu ących określeniu postaw,
instytucjonalizacja zmian przez odpowiednie dostosowanie procedur, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz