Precedensy - omówienie zagadnienia.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Precedensy - omówienie zagadnienia. - strona 1 Precedensy - omówienie zagadnienia. - strona 2 Precedensy - omówienie zagadnienia. - strona 3

Fragment notatki:

PRECEDENSY Tezowane omówienie najbardziej znanych wyroków Trybunału Sprawiedliwości (w kolejności chronologicznej) Opracowanie przygotowali Przemysław Mikłaszewicz i Ireneusz Kondak. Problemy w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Redakcja: Bolesław Banaszkiewicz Współpraca: Przemysław Mikłaszewicz, Trybunał Konstytucyjny 2003. 5 III 1963 Wyrok w sprawie 26/62 Van Gend en Loos (ORZECZENIE WSTĘPNE) 1. Wspólnota stanowi nowy porządek prawnomiędzynarodowy, na rzecz którego państwa członkowskie ograniczyły w określonym zakresie swoje suwerenne prawa. Podmiotami tego porządku prawnego są zarówno państwa członkowskie, jak i ich obywatele. 2. Artykuł 25 [12] Traktatu zawiera wyraźny i bezwarunkowy zakaz, którego przestrzeganie nie jest uzależnione od przyjęcia przez państwa członkowskie jakiejkolwiek regulacji prawnej stanowiącej jego implementację. W konsekwencji przepis ten jest bezpośrednio skuteczny i kreuje prawa podmiotowe, które powinny być chronione przez sądy narodowe. Zgodnie z art. 25 [12] Traktatu państwa członkowskie nie powinny wprowadzać nowych ceł ani równorzędnych opłat i nie powinny podwyższać takich ceł i opłat już istniejących. Spółka Van Gend en Loos przewoziła w 1960 r. pewną substancję chemiczną z Niemiec do Holandii. Holenderski urząd celny nakazał spółce uiścić podwyższoną opłatę celną. Spółka odmówiła zapłaty, wskazując na sprzeczność przepisów celnych z ówczesnym art. 12 Traktatu. Rozpatrujący sprawę holenderski sąd apelacyjny przedstawił Trybunałowi Sprawiedliwości pytanie, w którym chodziło o wyjaśnienie, czy art. 12 Traktatu powinien być bezpośrednio stosowany na gruncie prawa krajowego i, w konsekwencji, czy sądy krajowe powinny chronić powstałe na podstawie tego przepisu prawa podmiotowe.
15 VII 1964 Wyrok w sprawie 6/64 Costa przeciwko ENEL (ORZECZENIE WSTĘPNE) 1. Poprzez przeniesienie na Wspólnotę prawa do regulowania praw i obowiązków wynikających z Traktatu, dotychczas unormowanych w prawie krajowym, państwa członkowskie trwale ograniczyły swoje suwerenne prawa i w konsekwencji nie mogą ustanawiać regulacji sprzecznych z pojęciem Wspólnoty. 2. Stosowanie prawa wynikającego z Traktatu nie może być wyłączone przez przepisy krajowe, gdyż naruszałoby to wspólnotowy charakter tego prawa i podważałoby podstawy prawne funkcjonowania Wspólnoty. W 1963 r. Włochy dokonały nacjonalizacji w zakresie produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. Utworzono organizację Ente Nationale Energia Elettrica (ENEL), na którą przeniesiono aktywa przedsiębiorstw działających na rynku energii elektrycznej. Pan Costa - odbiorca energii elektrycznej - był jednocześnie wspólnikiem jednej ze znacjonalizowanych spółek. W sporze sądowym między panem Costa a ENEL Costa podniósł zarzut, że nacjonalizacja naruszyła przepisy Traktatu. W związku z tym sąd włoski skierował do Trybunału Sprawiedliwości odpowiednie pytanie. Rząd włoski oświadczył, że pytanie prawne w tej sprawie było niedopuszczalne, gdyż sąd narodowy powinien stosować prawo krajowe.


(…)

… przeciwko Kasie Chorych, Raymond Kohll przeciwko Związkowi Kas Chorych (orzeczenie wstępne) 1. Obywatele państwa członkowskiego Wspólnoty mogą leczyć się w innym państwie członkowskim. Przysługuje im zwrot kosztów leczenia według stawek państwa, w którym są ubezpieczeni. 2. Odmowa zwrotu kosztów z powodu nieuzyskania uprzedniej zgody na leczenie w innym państwie członkowskich mogłaby nastąpić wyłącznie w razie rzeczywistego zagrożenia równowagi finansowej systemu ubezpieczeń społecznych. Nicolas Decker, obywatel luksemburski, kupił okulary u optyka w Arlon (Belgia). Luksemburska kasa chorych odmówiła zwrotu kosztów argumentując, że zakupu dokonano za granicą bez wymaganej zgody. Raymond Kohll, posiadający obywatelstwo luksemburskie, chciał poddać swoją małoletnią córkę leczeniu u ortodonty w Trewirze (Niemcy). Jego lekarz w Luksemburgu zwrócił się do Związku Kas Chorych z wnioskiem o zgodę na takie leczenie. Związek odmówił wyrażenia zgody twierdząc, że leczenie nie było pilne i mogło być przeprowadzone w Luksemburgu. Rada Arbitrażowa Ubezpieczeń Społecznych i Sąd Kasacyjny w Luksemburgu, rozpatrujące odwołania od decyzji kas chorych w powyższych sprawach, przedstawiły kwestie prejudycjalne…
… do bawarskiego sądu ubezpieczeń społecznych, który skierował pytanie do TS.
16 VII 1998 Wyrok w sprawie C-355/96 Silhouette przeciwko Hartlauer Handelsgesellschaft (orzeczenie wstępne) Wyczerpanie prawa ze znaku towarowego w przypadku wprowadzenia towaru oznaczonego tym znakiem do obrotu poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (wyczerpanie światowe), dokonanego przez uprawnionego ze znaku lub za jego zgodą…
…. Silhouette sprzedała w 1995 r. określoną ilość niemodnych oprawek do Bułgarii. Hartleur nabyła je i następnie przeprowadziła kampanię reklamową w prasie, zapowiadając sprzedaż oprawek w Austrii. Silhouette wniosła powództwo przeciwko Hartleur do sądu krajowego w Steyr, żądając zakazania sprzedaży oprawek w zakresie, w jakim zostały wprowadzone do obrotu poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego…
…-spożywczych z innych państw członkowskich. Protestom tym towarzyszyły akty przemocy, takie jak wywracanie ciężarówek, niszczenie przewożonych w nich ładunków, bezprawne użycie siły wobec kierowców ciężarówek, groźby bezprawne pod adresem sprzedawców towarów, niszczenie produktów umieszczonych w witrynach sklepowych. Środki stosowane przez rząd francuski nie zapobiegły powtarzaniu się takich aktów. Niekiedy…
…, takie samo lub równie skuteczne leczenie. Zgodnie z prawem holenderskim ubezpieczeni mogli poddać się leczeniu w holenderskim lub zagranicznym ośrodku medycznym, z którym zakład ubezpieczeń nie zawarł stosownej umowy, wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody właściwego organu ubezpieczeniowego. Pani Geraets-Smits, obywatelka holenderska cierpiąca na chorobę Parkinsona, poddała się leczeniu w specjalistycznej…
…, obowiązek zapewnienia przestrzegania określonych wymogów weterynaryjnych i sanitarnych. Włoska spółka Simmenthal importowała w 1973 r. z Francji do Włoch wołowinę. Zgodnie z włoskimi przepisami na granicy została pobrana opłata za kontrolę weterynaryjną i sanitarną. Zdaniem spółki kontrole te oraz pobrane opłaty stanowią przeszkodę w swobodnym przepływie towarów i jako takie są zakazane przez Traktat…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz