Prawo własności przemysłowej - Patent

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo własności przemysłowej - Patent - strona 1 Prawo własności przemysłowej - Patent - strona 2 Prawo własności przemysłowej - Patent - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ:
Własność dotyczy przedmiotów materialnych w rozumieniu prawa cywilnego, natomiast własność przemysłowa dotyczy idei, koncepcji...to własność nie rzeczowa.
Źródła prawa własności przemysłowej: Ustawa Prawo Własności Przemysłowej, Dz. U. z 13.06.2000, nr 49 poz. 508
PATENT - prawo własności do jakiegoś wynalazku
Wynalazki (art. 24-patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania) Przesłanki decydujące o tym, że coś jest wynalazkiem:
musi to być rozwiązanie, a nie tylko postawiony problem, lub część teoretyczna.
rozwiązania musza być zupełne, tzn. sformułowane tak, by fachowiec z danej dziedziny potrafił je urzeczywistnić.(bez wykorzystania książek)
rozwiązanie musi mieć charakter techniczny, takiego charakteru nie posiadają: nowe reguły gry w karty, nowe reguły księgowania itp.
musi to być nowość (art. 25, ust.1-wynalazek uważa się jeśli nie jest on częścią stanu techniki) (stan techniki art. 25.2 - przez stan techniki rozumie się to wszystko, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie, lub ujawnienie w inny sposób.)
Nowe - to jest to co zostało podane do wiadomości powszechnej, czyli została wytworzona możliwość zapoznania się z danym rozwiązaniem.
Udostępnienie publiczne - demonstracja w TV, w sieci itp. Ale musi to być zrobione w ten sposób, by fachowiec z danej dziedziny mógł poznać i urzeczywistnić dane rozwiązanie.
Przesłanka nowości - by opatentować dany wynalazek, Urząd Patentowy musi wydać pozytywną decyzję. Urząd ten bada stan techniki, na podstawie dostępnej literatury, obserwacji i informacji płynących dzięki podpisaniu Konwencji Paryskiej, na podstawie której Krajowe Urzędy są zobowiązane przesyłać sobie wszelkie dokumenty o wynalazkach.
wynalazek musi posiadać poziom wynalazczy (art. 26- wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy jeśli wynalazek ten nie wynika dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki) rozwiązanie musi być nieoczywiste.
Nie stanowi przeszkody w opatentowaniu, to iż powstał wynalazek w wyniku wykorzystania znanych praw i rozwiązań, ani też gdy powstał w wyniku przyjęcia błędnej hipotezy naukowej.
dane rozwiązanie musi nadawać się do przemysłowego rozwiązania. (należy wskazać, gdzie - w jakiej dziedzinie, można wykorzystać dany wynalazek).
Punkty 4 i 5 są to przesłanki, na podstawie których następuje odrzucenie wniosku.


(…)

…. Akcentuje się użyteczność ale nie mówi się o stosowalności.
Wzorem użytkowym może być, np. rzutnik
Wzorem przemysłowym Art. 102 ust.1- jest nowa oryginalna, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania postać wytworu, przejawiająca się w szczególności jego kształcie, właściwościach, barwie, rysunku lub ornamencie.
Np. wykrój, deseń, faktura materiału, guziki, lampy itp.
Właściwości wzory przemysłowego przejawiają się w: kształcie, własności barwie, linii, powierzchni.
Wystarczy jedna z tych właściwości.
Wzór musi być nowy (art. 103) - Wzór przemysłowy uznaje się za nowy, jeżeli przed datą wg której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, nie został taki wzór podany do powszechnej wiadomości w sposób umożliwiający jego odtworzenie ani nie był z wcześniejszym pierwszeństwem zgłoszony i następnie zarejestrowany. Nie jest powszechnie znane, nie może być identyczny, lub bardzo zbieżny z tym co już istnieje.
Art. 107 1) Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego ogranicza się do wytworów tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie 2) Zakres przedmiotowy prawa z rejestracji wzoru przemysłowego określają łącznie rysunek wzoru i jego istotne cechy wskazane w opisie
kwestie nowości bada…
…;
Gdy wynalazek jest wyłączony spod ochrony. (Art. 29)
Po wydaniu decyzji pozytywnej Urząd Patentowy wzywa do uiszczenia pierwszej opłaty za pierwszy okres ochronny, po wniesieniu, której Urząd Patentowy wpisuje wynalazek do rejestru patentowego i wzywa do zapłaty za wpis. Gdy opłata nie wpłynie Urząd Patentowy wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji o udzieleniu prawa do patentu.
W przypadku odmowy udzielenia…
…:
z upływem czasu (po 20 lat; wcześniej niż 20 lat gdy osoba nie opłaci za okres ochronny)
z momentem zrzeczenia się uprawnionego prawa do patentu (zrzeczenie się - oświadczenie woli do Urzędu Patentowego, zrzeczenie się nie może być uzależnione od warunków lub od terminu. Poza tym wymaga się zezwolenia osoby, która posiada prawo z patentu, np. licencję). W przypadku zrzeczenia się Urząd Patentowy wydaje…

Programy do maszyn cyfrowych (programy komputerowe) chroni się je prawami autorskimi. Jest możliwość opatentowania programu w połączeniu z urządzeniem które jest przez ten program obsługiwane - np. rentgenem, jeśli da to korzystny efekt gospodarczy.
Przedstawienie informacji (jeśli jest to tylko przedstawienie informacji a nie jest to rozwiązanie techniczne).
Art. 29 mówi o przedmiotach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz