Patenty i wynalazki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1904
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Patenty i wynalazki - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści dowiemy się więcej na tematy takie, jak: definicja wynalazku, wzór użytkowy, wzory przemysłowe, znaki towarowe, urząd patentowy, ekonomia wynalazczości.

WYNALAZEK
1.1Definicja wynalazku.
Wynalazek jest to rozwiązanie zagadnienia technicznego (technologia) lub ukształtowany przedmiot, który jest rozwiązaniem nowym w skali światowej, nadaje się do zastosowania w gospodarce i jego stosowanie jest zgodne z przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju. Wynalazek to również duży skok jakości wyrobów w małej skali czasu. Na wynalazek może być udzielony patent.
1.2Definicja patentu.
Patent jest to prawo wyłączne, przyznawane osobie fizycznej lub prawnej na stosowanie wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze państwa. Patent można odziedziczyć, zastawić lub wypożyczyć. Przyznawaniem patentów w Polsce zajmuje się Urząd Patentowy.
1.3Ograniczenia praw z patentu.
-czasowe: patent zostaje nadany na 20 lat od momentu zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym - po tym czasie wynalazek staje się wolny i każdy może korzystać z niego.
-terytorialne: patent obowiązuje tylko na terenie kraju w którym został udzielony.
1.4Zgłaszanie wynalazków za granica (pierwszeństwo konwencyjne).
Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza się według daty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym. Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego.
Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji przysługuje w RP, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego we wskazanym państwie, jeżeli od tej daty zgłoszenie w Urzędzie Patentowym dokonane zostanie w okresie:
1)12 miesięcy - w przypadku zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych,
2)6 miesięcy - w przypadku zgłoszeń wzorów przemysłowych.
Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza się, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty wystawienia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Polsce lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego dokonane zostanie w okresie 6 miesięcy od tej daty.
Jeżeli zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego dokonały, niezależnie od siebie, co najmniej dwie osoby, które korzystają z pierwszeństwa oznaczonego tą samą datą, prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje każdej z tych osób.
Na wniosek zgłaszającego Urząd Patentowy wydaje, w celu zastrzeżenia pierwszeństwa za granicą, dowód dokonania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym (dowód pierwszeństwa). Podstawą sporządzenia dowodu pierwszeństwa może być tylko zgłoszenie spełniające wymagania określone w ustawie, jako dające podstawę do uznania go za dokonane.


(…)

…, imię i nazwisko zgłaszającego)
2.opis wynalazku (musi być jasny ):
-tytuł wynalazku (podanie kategorii, np. sprzęgło),
-określenie dziedziny techniki (pierwsze zdanie określa dokładnie do czego wynalazek jest przydatny)
-opis stanu techniki (rozwiązanie techniczne bliskie temu, którego przedmiotem jest wynalazek)
-przedstawienie istoty wynalazku
-zalety techniczne wynalazku
-przykład realizacji wynalazku
-zastrzeżenie patentowe
5.2Konstrukcja zastrzeżenia patentowego.
Zastrzeżenie patentowe zbudowane jest w następujący sposób:
-powtórzenie tytułu,
-część przedznamienna (cechy integralne wynalazku - stanowiące część stanu techniki),
-łącznik - „znamienne tym, że”,
-część znamienna (co nowego wynalazek wnosi do stanu techniki).
5.3Znaczenie prawne zastrzeżenia patentowego.
Zastrzeżenie patentowe…
… rozwiązania.
1)badanie stanu techniki
2)badanie czystości patentowej
3)badanie prognostyczne
URZĄD PATENTOWY
6.1Znaczenie daty zgłoszenia.
Data zgłoszenia określa początek okresu ochrony (oznacza początek procesu przyznawania patentu). Przy sporach o prawo własności patentu liczy się data zgłoszenia w ojczystym Urzędzie Patentowym a nie data otrzymania patentu.
6.2Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na czym…
….
WZORY PRZEMYSŁOWE
3.1Definicja wzoru przemysłowego.
Wzór przemysłowy jest to nowa i oryginalna nadająca się do wielokrotnego odtworzenia postać wytworu przejawiająca się w jego kształcie, właściwościach powierzchni, układzie linii, barwie, rysunku lub ornamencie, nadająca przedmiotowi swoisty, oryginalny wygląd, przeznaczona do odtwarzania w produkcji przemysłowej i rękodzielniczej i zmierzająca…
… o charakterze technicznym dotyczącym kształtu i budowy. Wzór przemysłowy natomiast to postać wytworu, przejawiająca się w szczególności w jego kształcie, właściwościach powierzchni, barwie, rysunku lub ornamencie. Tak więc wzór użytkowy to rozwiązanie techniczne a wzór przemysłowy to rozwiązanie estetyczne.
ZNAKI TOWAROWE
4.1Definicja znaku towarowego.
Znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione…
… nośniki bez patentu
-Franchise (franszyza) - udostępnienie wyłącznie „siły roboczej”
7.4Rola sądów powszechnych w zakresie wynalazczości:
Sądy powszechne zajmują się:
-sprawami wynagrodzenia twórcy, który nie jest właścicielem,
-naruszeniami praw wyłączności (z patentu, prawa z rejestracji, prawa ochronnego)
-sprawami niedotrzymywania warunków umów

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz