Własności przemysłowa - omówienie (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Własności przemysłowa - omówienie (II sem) - strona 1 Własności przemysłowa - omówienie (II sem) - strona 2 Własności przemysłowa - omówienie (II sem) - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
Ustawa z 30 czerwca 2000r. „Prawo własności przemysłowej” zawiera przepisy dotyczące:
a) Zagadnień ogólnych
b) Wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych
c) Wynalazków i patentów, ich zgłoszenia i rozpatrzenia d) Umów licencyjnych
e) Licencji przymusowej
f) Unieważniania i wygaśnięcia patentów
g) Wzorów użytkowych i praw ochronnych h) Wzorów przemysłowych i prawa z rejestracji tych wzorów
i) Znaków towarowych i oznaczeń geograficznych
j) Topografii układów scalonych
k) Opłat, rejestrów, i wykazów, dokumentów, ogłoszeń urzędowych
l) Postępowania rejestrowego i zgłoszeniowego
ł) Organów postępowania
m) Aplikacji eksperckiej
n) Odpowiedzialności dyscyplinarnej
o) Izby odwoławczej p) Kolegiów orzekających do spraw spornych
r) Dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym
Przepisów karnych AD a) Zagadnienia ogólne
Udzielane są patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne.
Wydanie decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek oraz prawa ochronnego na wzór użytkowy następuje po sprawdzeniu przez Urząd Patentowy u ustalonym zakresie czy są spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu.
Ad b) Wynalazki i patenty
Patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania bez względu na dziedzinę techniki. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu powinno obejmować:
podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu opis wynalazku ujawniający jego istotę
zastrzeżenie lub zastrzeżenie patentowe
skrót opisu
Udzielone patenty podlegają wpisowi do rejestru patentowego.
Ad c) Patent
Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku.
Uprawniony do patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia ( licencji) do korzystania z jego wynalazku ( umowa licencyjna)Patent jest zbywalny i ulega dziedziczeniu.
Ad. d) Umowy licencyjne
Umowa ta wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. W umowie licencyjnej można ograniczyć korzystanie z wynalazku (

(…)

… i prawa z rejestracji tych wzorów
i) Znaków towarowych i oznaczeń geograficznych
j) Topografii układów scalonych
k) Opłat, rejestrów, i wykazów, dokumentów, ogłoszeń urzędowych
l) Postępowania rejestrowego i zgłoszeniowego
ł) Organów postępowania
m) Aplikacji eksperckiej
n) Odpowiedzialności dyscyplinarnej
o) Izby odwoławczej p) Kolegiów orzekających do spraw spornych
r) Dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym
Przepisów karnych AD a) Zagadnienia ogólne
Udzielane są patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne.
Wydanie decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek oraz prawa ochronnego na wzór użytkowy następuje po sprawdzeniu przez Urząd Patentowy u ustalonym…
… może być udzielone prawo ochronne. W zgłoszeniu znaku towarowego należy określić znak towarowy oraz wskazać towary, dla których znak ten jest przeznaczony. Udzielenie prawa ochronnego następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za 10- letni okres ochronny. Prawa ochronne na znaki towarowe podlegają wpisowi do rejestru znaków towarowych.
Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz