Prawo traktatów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo traktatów - wykład - strona 1 Prawo traktatów - wykład - strona 2 Prawo traktatów - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 10 12.12.08
Prawo traktatów - to dział prawa międzynarodowego publicznego, na który składa się ogół norm prawnych regulujących kwestię zawierania umów międzynarodowych, ich obowiązywania oraz stosowania. Normy te mają zarówno charakter zwyczajowy, jak i w dużej mierze zostały skodyfikowane. Konwencjami w których uregulowano gros zagadnień z zakresu prawa traktatów, są:
Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 23.05.1969 r. [KWPT]
tzw. II Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 21.03.1986 r. [KWPT`86]
[ZASADA: obowiązuje zasada lex retro non agit (o ile odmienny zamiar nie wynika z umowy lub nie zostaje ustalony w inny sposób)]
[ZASADA: zarówno traktaty zawierane przez same państwa, jak i traktaty, których uczestnikami są również organizacje międzynarodowe, wiążą państwa strony w odniesieniu do całego ich terytorium (lądowego, morskiego, powietrznego), o ile odmienny zamiar nie wynika z traktatu lub nie zostaje ustalony w inny sposób]
[ZASADA: w odniesieniu do umowy międzynarodowej która weszła w życie, obowiązuje zasada pacta sunt servanda. Każda umowa będąca w mocy wiąże strony i powinna być wykonywana przez nie w dobrej wierze]
- Statut org.m. w rozumieniu KW są traktatami. Artykuł 5 - Traktaty konstytuujące organizacje międzynarodowe oraz traktaty przyjęte w ramach organizacji
międzynarodowej
Niniejsza konwencja ma zastosowanie do każdego traktatu, który jest aktem konstytucyjnym organizacji
międzynarodowej, oraz do każdego traktatu przyjętego w ramach organizacji międzynarodowej, jednakże bez
uszczerbku dla jakichkolwiek odpowiednich reguł organizacji.
- na zewnątrz statut jest traktatem
- wymiar wewnętrzny - statuty traktowane są jak akty konst.
Konstytucjonalizacja PM - traktat, które tworzą org. mają znamiona konstytucji
- MTS - wydatki ONZ - ZO obciąża pewne państwa wydatkami na misje pokojowe - czy te wydartki muszą ponosić państwa czlonkowskie? MTS mówi tak. Gdy Trybunał dokonywał interpretacji KNZ, korzystał z zasad i reguł mających zastosowanie do ogólnej wykładni traktatów, ponieważ uznał że Karta jest traktatem wielostronnym, aczkolwiek o pewnych szczegółowych cecach
- Legalność broni jądrowej -pytanie zadane przez WHO. Trybunał musiał dokonać interpretacji statutu WHo aby mu odpowiedzieć -1963 Flabinio Costa vs. ENEL - traktat ustanawiajacy EWG ustanawiał swój własny system prawny
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 15 lipca 1964 wydany w trybie prejudycjalnym w sprawie 6/64 Flaminio Costa v E.N.E.L. (CELEX: 61964J0006) wprowadził zasadę, że prawo wywodzące się z Traktatu nie może być podważone przez ustawy krajowe. Przekazanie zaś krajowych praw i zobowiązań do systemu prawnego Wspólnot niesie za sobą trwałe ograniczenie suwerennych praw państw członkowskich, którego żaden późniejszy, jednostronny akt prawny, rozbieżny z ujęciem prawa Wspólnot, nie może podważyć (zob. zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego).


(…)

… ZO, aby poprawka weszła w życie musi być ratyfikowana przez 1/3 p-czł oraz wszystkich stałych członków RB
Zdolność traktatowa
Jakie podmioty maja zdolność traktatową?
art.6 Każde państwo ma zdolność do zawierania traktatu, Ta zdolność wynika z suwerenności, która jest narzędziem prowadzenia polityki zagranicznej.
Sprawa statku Wimbledon z 1923 roku ( Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej; Francja, Włochy, Japonia, GBR v. Niemcy)
STSM odniósł się do postanowienia art. 380 Traktatu Wersalskiego z 1919 roku. Stanowił on, że Kanał Kiloński (położony na terytorium Niemiec, łączący Morze Bałtyckie z Morzem Północnym) będzie otwarty na zasadzie równości dla żeglugi statków handlowych oraz okrętów wojennych wszystkich państw pozostających w stanie pokoju z Niemcami. STSM wskazał, co następuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz