Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Traktaty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Traktaty - strona 1 Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Traktaty - strona 2 Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Traktaty - strona 3

Fragment notatki:

PMP Wykład 16. 27.02.2009 r.
Prace KPM nad kwestią wpływu konfliktów zbrojnych na obowiązywanie traktatów.
Art. 73 KWPT - konwencja nie przesądza żadnych kwestii jakie mogą wynikać w stosunku do traktatów z konfliktu zbrojnego; pozostawia sprawę nieuregulowaną.
Instytut prawa mnar. w 1975 r. przyjął rezolucję dotyczącą tej tematyki. Projekt artykułów KPM opiera się w dużej mierze na pracach instytutu.
Na potrzeby projektu artykułów KPM opracowała 2 zagadnienia:
traktat - powtórzone za KWPT; zalicza tylko traktaty między państwami; projekt nie ma zastosowania do traktatów zawieranych przez inne podmioty prawa mnar.; w art. 1 - „stosuje się postanowienia tego projektu do traktatów między państwami, przy czym co najmniej jedna ze stron jest w konflikcie zbrojnym” (szeroko rozumianym - również konflikty wewnętrzne, które przecież mogą się umiędzynarodowić)
konflikt zbrojny oznacza wojnę międzypaństwową lub konflikt, który obejmuje działania zbrojne mogące ze swej natury lub z uwagi na swój zakres wpływać na stosunki traktatowe między państwami - stronami konfliktu zbrojnego lub między państwem - stroną konfliktu zbrojnego a państwem trzecim niezależnie od formalnej deklaracji (oświadczenia) złożonej przez jakąkolwiek lub wszystkie strony konfliktu zbrojnego. Ta definicja jest skonstruowana bardziej funkcjonalnie. W komentarzu stwierdzono, że nie określa się konkretnie konfliktu zbrojnego, by zapobiec sytuacji, że nie został on w projekcie uwzględniony, więc nie można go do niego stosować.
Ogólne reguły wynikające z projektu artykułów:
Konflikt zbrojny nie wpływa automatycznie na wygaśnięcie lub zawieszenie działania traktatu - może być tak, że traktat będzie zawierać klauzulę na wypadek wojny; pozostałe przepisy albo wygasną albo będą zawieszone.
Wszelkie elementy jakie musimy wziąć pod uwagę przy ocenie czy traktat wygasa czy zawiesza działanie należy rozpatrywać w kontekście art. 31 i 32 KWPT, a ocena musi uwzględniać charakter i zakres konfliktu zbrojnego, skutku konfliktu zbrojnego na traktat, z uwzględnieniem treści (przedmiotu) traktatu i liczby stron
Przyjmuje się, że ze względu na treść i charakter traktatu będzie on zawsze obowiązywał i działał (zarówno w okresie pokoju jak i k. z.). Jest to tzw. zasada przeżycia (priciple of survival). Projekt wymienia 12 traktatów o takim charakterze: traktat prawa k. z. (w tym prawa humanitarnego)
traktaty, które tworzą/deklarują lub regulują trwałe reżimy prawne bądź status prawny w sposób stały bądź też stałych uprawnień (prawo przejścia, reżim dotyczący niemilitaryzacji Antarktydy; także traktaty, które ustanawiają lub modyfikują granice morskie


(…)

… wodnych (związanych z nimi instalacji i urządzeń - elektrownie wodne, śluzy, zapory)
traktaty dotyczące akwifer wodnych (morskich) - zasoby podwodne
traktaty prawotwórcze - to nie traktaty ustanawiające org. mnar. czy reżimy instytucjonalne, ale tworzące unormowania prawnomiędzynarodowa; wielostronne; dotyczące ochrony zdrowia, własności intelektualnej; konwencje haskie, prawa prywatnego mnar.; przenika…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz