Prawo pracy - źródła prawa, podstawy zatrudnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2688
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo pracy - źródła prawa, podstawy zatrudnienia - strona 1 Prawo pracy - źródła prawa, podstawy zatrudnienia - strona 2 Prawo pracy - źródła prawa, podstawy zatrudnienia - strona 3

Fragment notatki:

Makowski. Z treści notatki dowiemy się więcej na takie tematy, jak: układ zbiorowy pracy, podstawy zatrudnienia, charakter zatrudnienia pracowniczego na podstawie umowy o pracę, umowa na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy.

Charakterystyka źródeł swoistych pp.
Układy zbiorowe pracy są fundamentalną instytucją w prawie pracy.
Układ zbiorowy pracy - jest porozumieniem normatywnym zawieranym między związkami zawodowymi a pracodawcą; porozumienie - szczególny sposób powstania tego źródła, bo na podstawie ustawy, normatywne - ma siłę oddziaływania, ma moc obowiązującą.
Układ zbiorowy pracy kształtuje sytuację wszystkich pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy a nie tylko członków związku, którzy układ podpisali.
Zakres podmiotowy - na gruncie prawa ustawodawca nie wprowadza żadnych ograniczeń, mogą regulować wszelkie sprawy dotyczące treści stosunku pracy.
Poza postanowieniami normatywnymi uzp zawierają postanowienia obligacyjne ( nie tworzą praw i obowiązków), ale określają stosunki, relacje między stronami układu.
Aby układ mógł być zawarty skutecznie musi być zarejestrowany, samo podpisanie nie wystarczy; kodeks pracy w dziale 11 wskazuje 2 organy rejestrowe:
Okręgowy Inspektor Pracy, jeśli chodzi o układy zbiorowe zakładowe
minister właściwy do spraw pracy, jeśli chodzi o układy zbiorowe ponadzakładowe
Nowością w przepisach o układach zbiorowych pracy jest regulacja pozwalająca na zawieszenie uzp bądź podważenie zarejestrowanego uzp.
Zawieszenie (art. 241) może mieć miejsce w sytuacji trudnej finansowej pracodawcy. Chcąc zawiesić uzp pracodawca może zawrzeć dodatkowe porozumienie ze związkami zawodowymi w jego firmie tzn. porozumienie o zawieszeniu uzp - jest to zawsze zawieszenie terminowe i nie może przekraczać 3 lat, te porozumienia również podlegają rejestracji.
Podważenie zarejestrowanego uzp - z chwilą rejestracji układ uzyskuje moc normatywną i staje się źródłem prawa pracy; art. 241§ 5 - osoba, która ma interes prawny może w ciągu 3 miesięcy od zarejestrowania uzp wystąpić do organu, który go zarejestrował z zastrzeżeniem, że układ został zawarty z naruszeniem przepisów. Wówczas organ rejestrowy ma obowiązek wezwać strony do złożenia wyjaśnień i dokonania poprawek [może być taki zarejestrowany układ nawet wykreślony z rejestru]
Generalizacja uzp - stanowi o tym art. 241, ta generalizacja to rozszerzenie stosowania uzp na tych pracodawców, którzy nie byli stronami układów pracy. Dotyczy ona tylko układów ponadzakładowych.
Przesłanką generalizacji jest ważny interes społeczny. Inicjatorami rozszerzenia mogą być strony ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, które to strony mają prawo złożyć wniosek do Ministra Pracy o rozszerzenie stosowania ich układu na tych pracodawców, którzy prowadzą podobną, porównywalną działalność gospodarczą a nie byli stronami układu. MP ma prawo narzucić pracodawcom, którzy nie byli stronami ponadzakładowego układu zbiorowego pracy stosowanie przez nich cudzego puzp. Generalizacja w formie rozporządzenia.


(…)

… znowelizowane i został zmieniony wzór kwestionariusza osobowego.
Kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę zawiera pytania, które zgodnie z kp nie powinny być zadawane (np. pytanie o stan rodzinny). Rozporządzenie pozostaje w sprzeczności z art. 22 i nie powinien być stosowany ten kwestionariusz. Sam kodeks pracy odwołuje się w kwestiach nieuregulowanych art. 22 do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r.
Umowa o pracę.
Forma umowy o pracę - ustawodawca zmodyfikował wymóg, co do formy, wg art. 29 § 2 umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Jeśli nie została sporządzona na piśmie już w dniu rozpoczęcia pracy powstaje po stronie pracodawcy obowiązek potwierdzenia na piśmie minimalnych warunków pracy, tj. rodzaju umowy i warunków zatrudnienia. Wcześniej pracodawca miał na to 7 dni…
… - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
b) zatrudnienie na podstawie pozaumownych źródeł stosunków pracy
Te 2 grupy stanowią typowe formy zatrudnienia w charakterze pracownika, obok form typowych można spotkać się z zatrudnieniem pracowniczym nietypowym:
— zatrudnienie za pośrednictwem innego podmiotu np. za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej
— podwykonawstwo
— zatrudnienie w postaci telepracy (różne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz