Prawo pracy - zarys i charakterystyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2821
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo pracy - zarys i charakterystyka - strona 1 Prawo pracy - zarys i charakterystyka - strona 2 Prawo pracy - zarys i charakterystyka - strona 3

Fragment notatki:

Prowadzący to dr D. Makowski z UŁ (Uniwersytet Łódzki). Notatka liczy 14 stron. Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na tematy takie, jak: przedmiot i systematyka prawa pracy, zbiorowe prawo pracy, kryterium podmiotowe, zasada wolności nawiązywania stosunku pracy, charakterystyka źródeł prawa pracy. Ponadto porusza takie zagadnienia, jak: zatrudnienia pracowników przez agencje pracy tymczasowej, odpowiedzialność z tytułu niewykonania zobowiązania.

PRAWO PRACY
Przedmiot i systematyka prawa pracy.
Przedmiot - prawo pracy zajmuje się regulacją stosunków pracy podporządkowanej a zatem nie należy do przedmiotu prawa pracy zawieranie umów cywilno - prawnych, reglamentacja służb mundurowych, ponieważ nie są one stosunkami zobowiązaniowymi, ale o charakterze administracyjnym.
Regulacje dotycząca indywidualnego prawa pracy jak i regulacje dotyczące zbiorowego prawa pracy.
Indywidualne prawo pracy w swoim zakresie obejmuje ono reglamentacje 3 sfer:
w ramach indywidualnego prawa pracy ustawodawca reguluje stosunki prawne poprzedzające zatrudnienie, czyli bezrobocie - ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
druga sfera to regulacje stosunków pracy, stosunków zobowiązaniowych w ramach, których pracownik jest podporządkowany pracodawcy co najmniej, co do miejsca, czasu i sposobu wykonywania pracy - w tej części regulacje wynikające z umów o pracę, powołania, wyboru, mianowania i spółdzielczych umów o pracę (kodeks pracy, ustawa o pracownikach służb cywilnych i pracownikach samorządowych) ten zakres to regulacja stosunków prawnych będących konsekwencją pozostawania wcześniej w stosunkach pracy, czyli regulacje procesowego prawa pracy (chodzi o rozstrzyganie sporów indywidualnych ze stosunku pracy - kodeks pracy, kodeks postępowania cywilnego - określa zasady postępowania w sprawach ze stosunku prawa pracy i sprawy ze stosunku pracy rozpatrywane przez sądy pracy)
Zbiorowe prawo pracy
ustawodawca reguluje formy zbiorowej reprezentacji zarówno strony pracowników jak i pracodawców
zbiorowe prawo pracy zajmuje się uregulowaniem środków kompetencji i działania pracowników i pracodawców
zpp reguluje zasady rozwiązywania sporów zbiorowych (ustawa o związkach zawodowych, o organizacjach pracodawców i o sporach zbiorowych, oraz ustawa o komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych.
Cechy prawa pracy (odrębność od innych gałęzi prawa):
charakter norm prawa pracy; normy ogólne dzielimy wg 2 kryteriów:
— wg sankcji
— wg mocy obowiązującej
Wg sankcji wyróżniamy:
normy opatrzone tylko sankcją cywilną
normy opatrzone tylko sankcją karną
normy opatrzone zarówno sankcją cywilną jak i karną - normy podwójnie sankcjonowane
normy bez sankcji.
W prawie pracy dominują normy o podwójnej sankcji cywilnej i karnej, oznacza to, że zarówno sam pracownik z tytułu pozostawania w stosunku pracy jako stosunku zobowiązaniowego ma prawo dochodzić roszczeń cywilno - prawnych jak i nie zależnie od tego czy pracownik skorzysta z tego, czy nie Państwowy Inspektor Pracy może zastosować wobec pracodawcy naruszającego przepisy prawa pracy sankcje grzywny lub wystąpić z wnioskiem do sądu grodzkiego a nawet prokurator. Ma to na celu wzmocnienie ochronnego działania prawa pracy poprzez działanie norm podwójnie sankcjonowanych.


(…)

… grupy norm:
ius cogens - bezwzględnie obowiązujące
ius dispositivi - względnie obowiązujące
W prawie pracy występuje modyfikacja tych norm.
W prawie pracy dominują normy bezwzględnie obowiązujące jednokierunkowo - oznacza to, że w sytuacji, gdy umowa o pracę zawierałaby postanowienia mniej korzystne niż przepisy prawa pracy, to wówczas w miejsce tych mniej korzystnych postanowień wchodzą automatycznie odpowiednie przepisy prawa pracy. Natomiast gdyby umowa o pracę zawierała postanowienia bardziej korzystne niż przepisy prawa pracy, to postanowienia te zachowują swoją ważność - nie znajdują zastosowania normy bezwzględnie obowiązujące prawa pracy.
Art. 18 - najważniejsze z norm w prawie pracy - zachowuje ważność cała umowa o pracę a nieważne są tylko te mniej korzystne postanowienia umowy.
metody regulacji…
….
Na gruncie ustawy z `94 r o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu - elementy decyzji administracyjnej, postępowanie administracyjne a co za tym idzie władztwa administracyjnego.
Ustawa o państwowej inspekcji pracy z `81 r., ustawa o państwowej inspekcji sanitarnej z'85r.
Cała sfera regulacji prawa urzędniczego; w służbie cywilnej stosunki są objęte regulacjami administracyjno - prawnymi, stosowanie KPA…
… o samorządzie załogi pracowniczej '81 r.
Zasady odnoszące się do zapewnienia gwarancji przestrzegania przepisów prawa pracy;
zasada nadzoru państwowego nad przestrzeganiem przepisów całego prawa pracy - art. 18 ; głównie Państwowa Inspekcja Pracy objęta ustawą z '81 r. jak również nadzór realizowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną - ustawa z 85 r. o PIS
zasada społecznej kontroli sprawowanej…
… jest upoważniony do występowania w pozycji władczej, wtedy gdy pracownik narusza przepisy z obszaru porządku i organizacji pracy, wówczas pracodawca może zastosować odpowiedzialność porządkową, karę nagany, upomnienie.
Wzajemność świadczeń - na korzyść pracownika, pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie pomimo braku świadczenia pracy ze strony pracownika.
Na gruncie stosunku pracy prawie wszystkie normy…
… międzynarodowej upoważnia do stosowania jej wprost.
W Polsce konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy podlegająca ratyfikacji - prawo pracy wewnętrzne, niektóre z aktów prawa europejskiego np. Europejska Karta Socjalna podlegająca ratyfikacji w '97 r. ratyfikowana przez Polskę - nowe prawo wewnętrzne.
Ad. 2) swoiste źródła prawa pracy (źródła autonomiczne); są one źródłem praw i obowiązków tylko i wyłącznie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz