Prawo pracy w Radzie Europy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo pracy w Radzie Europy - omówienie - strona 1 Prawo pracy w Radzie Europy - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Prawo pracy w Radzie Europy
- W 1991r. Polska przystąpiła do Rady Europy
- akty uchwalone przez Radę Europy mają charakter regionalny. Najważniejsza z nich to Europejska Karta Społeczna (EKS) sporządzona w Turynie18.10.1961r. zmieniona protokołem z 21.10.1991r. W 1996r. została przyjęta przez RE zrewidowana Karta Społeczna. Obecnie trwa jej procedura ratyfikacyjna. Zastąpi ona "starą" w państwach, które ją ratyfikowały. Polskę obowiązuje nadal starsza treść EKS.
- EKS ratyfikuje się w całości, ale nie trzeba jej w całości stosować. Państwo-członkowskie określa ile postanowień będzie stosowało ( musi min. 10 lub 45 numerowanych ustępów). W EKS są 2 części- trzon miękki i twardy (stanowi go art.7 z czego trzeba ratyfikować 5). Polska ratyfikując w 1997r. EKS .w zgodzie z jej art.20, wyłączyła z niej kilkanaście numerowanych ustępów części 2, określającej zobowiązania umawiających się stron. - EKS określa standardy zatrudniania pracowników w krajach członkowskich Rady Europy. Karta praw socjalnych głównie pracowniczych a w szczególności prawa do: pracy i odpowiednich warunków pracy, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, sprawiedliwego wynagradzania, organizowania się i rokowań zbiorowych oraz poradnictwa i szkolenia zawodowego, ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego, pomocy społecznej i medycznej, a także prawa dzieci, młodocianych i pracujących kobiet do ochrony, osób niepełnosprawnych do szkolenia zawodowego, rehabilitacji oraz readaptacji zawodowej, pracowników migrujących i ich rodzin do ochrony i pomocy społecznej oraz prawa do prowadzenia działalności zarobkowej na terytoriach innych umawiających się stron
Przejawem regulacji z zakresu prawa pracy jest znowelizowana m.in. Europejska Karta Społeczna, uchwalona w Strasburgu, 3 maja 1996 roku. Sformułowania karty najlepiej obrazuje wskazany na wstępie zakres regulacji:
Strony przyjmują za cel swej polityki, która będzie realizowana za pomocą wszelkich odpowiednich środków, zarówno o charakterze krajowym, jak i międzynarodowym, stworzenie warunków, w których następujące prawa i zasady będą mogły być skutecznie realizowane:
Każdy będzie miał możliwość zarabiania na życie pracą swobodnie wybraną.
Wszyscy pracownicy mają prawo do sprawiedliwych warunków pracy.
Wszyscy pracownicy mają prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Wszyscy pracownicy mają prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia, wystarczającego do zapewnienia im, a także ich rodzinom, godziwego poziomu życia.
Wszyscy pracownicy i pracodawcy mają prawo do swobodnego zrzeszania się w organizacjach krajowych lub międzynarodowych w celu ochrony ich interesów ekonomicznych i społecznych.


(…)

… pracownice mają prawo do szczególnej ochrony.
Każdy ma prawo do odpowiednich ułatwień w zakresie poradnictwa zawodowego w celu pomocy w wyborze zawodu odpowiadającego jego osobistym uzdolnieniom i zainteresowaniom.
Każdy ma prawo do odpowiednich ułatwień w zakresie szkolenia zawodowego
Każdy ma prawo do korzystania ze wszelkich środków umożliwiających mu osiągnięcie możliwie najlepszego stanu zdrowia.
Wszyscy pracownicy i osoby będące na ich utrzymaniu mają prawo do zabezpieczenia społecznego.
Każdy nie mający wystarczających zasobów ma prawo do pomocy społecznej i medycznej.
Każdy ma prawo do korzystania ze służb opieki społecznej.
Osoby niepełnosprawne mają prawo do samodzielności, integracji społecznej i do udziału w życiu wspólnoty.
Rodzina, jako podstawowa komórka społeczeństwa, ma prawo do odpowiedniej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz