Prawo pracy - pytania egzaminacyjne - Źródła prawa pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 3766
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo pracy - pytania egzaminacyjne  - Źródła prawa pracy - strona 1 Prawo pracy - pytania egzaminacyjne  - Źródła prawa pracy - strona 2 Prawo pracy - pytania egzaminacyjne  - Źródła prawa pracy - strona 3

Fragment notatki:

a.......................................................................
imię i nazwisko / nr albumu
# Pracownikiem jest osoba zatrudniona: na podstawie umowy o pracę nakładczą
na podstawie umowy o pracę zawartą na czas wykonania określonej pracy
na podstawie kontraktu menedżerskiego
na podstawie wyboru # W umowie o pracę strony zawarły postanowienia skracające wymiar urlopu wypoczynkowego. W wyniku tego: umowa jest nieważna
pracownik ma prawo do urlopu na zasadach ogólnych wynikających z prawa pracy
nie dochodzi do powstania stosunku pracy # Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nie określony jest uzależniony od: zakładowego stażu pracy
ogólnego stażu pracy
stanowiska zajmowanego przez pracownika #spółka cywilna: -może być pracodawcą
-nie może by pracodawcą
-żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
- może zatrudniać wyłącznie wspólników # Niezachowanie formy pisemnej umowy o pracę powoduje, że : nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy
pracodawca powinien w dniu zawarcia umowy na piśmie potwierdzić pracownikowi rodzaj umowy i jej warunki
pracodawca powinien w ciągu 10 dni potwierdzić pracownikowi na piśmie rodzaj umowy i jej warunki
pracodawca powinien w ciągu 7 dni potwierdzić pracownikowi na piśmie rodzaj umowy i jej warunki # wygaśnięcie stosunku pracy następuje: zawsze z chwilą śmierci pracownika
zawsze z chwilą śmierci pracodawcy
po 3-miesięcznym niewypłacaniu przez pracodawcę wynagrodzenia
wyłącznie z chwilą śmierci pracownika # Okres wypowiedzenia może zostać skrócony: za zgodą pracownika
w razie ogłoszenia upadłości zakładu pracy i wyrażenia zgody przez pracownika
w razie ogłoszenia upadłości bądź likwidacji zakładu pracy # Umowę o pracę na czas określony: K. P. pozwala na jej rozwiązanie za wypowiedzeniem analogicznie jak w przypadku umowy o pracę na okres próbny
K. P. pozwala na jej rozwiązanie za wypowiedzeniem analogicznie jak w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony
Może zostać rozwiązana z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia
Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa # Pracodawca naruszając przepisy o wypowiadaniu umów rozwiązał za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na czas określony. Pracownikowi przysługuje roszczenie o: przywrócenie do pracy
odszkodowanie
uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
nie przysługuje mu żadne roszczenie # Wymień przesłanki ograniczonej odpowiedzialności materialnej pracownika

(…)

… uprawnienia niezbędne do zajmowania określonego stanowisk
# mianowanie, jako podstawa nawiązania stosunku pracy:
- nie występuje samorządzie terytorialnym
-jest „wygasającą” podstawą w sam. Terytorialnym: stos.pracy z mianowanie wygasną w samorz. ter. w 2012
-w sam. ter. W 2012 przekształcą się z mocy prawa w umowy na czas określony * powołanie:
może być podstawą zatrudnienia w sektorze prywatny…
…. nie zostanie osiągnięte porozumienie co do jego treści
# wskaż grupy pracowników, dla których nie zawiera się układów zbiorowych pracy
# układ zbiorowy pracy:
- wprowadza pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, o ile nie jest objęty regulaminem pracy
- określa treść jakiej powinien odpowiadać stosunek pracy
- jest wprowadzany jednostronnie przez pracodawcę, jeżeli nie działa u niego zakładowa organizacja związkowa
# układ zbiorowy pracy:
- jego korzystniejsze postanowienia z dniem wejścia w życie automatycznie zastępują odpowiednie postanowienia umowy o pracę
- jego mniej korzystne postanowienia z dniem wejścia w życie automatycznie zastępują odpowiednie postanowienia umowy o pracę
- jego mniej korzystne postanowienia wprowadzane są w drodze wypowiedzenia umowy o pracę
- jego bardziej korzystne postanowienia wprowadza się w drodze aneksu do umowy
# kodeks cywilny:
- jest podstawowym źródłem prawa pracy
- jest pomocniczym źródłem prawa pracy
- określa zasady odpowiedzialności pracowników za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej
# kodeks cywilny:
- może być źródłem prawa pracy tylko wtedy gdy wystąpi tzw. pozorna luka w prawie pracy
- może być źródłem prawa pracy gdy wystąpi tzw. luka w prawie pracy a zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego nie będzie sprzeczne z podstawowymi zasadami prawa pracy
- nie może być źródłem prawa pracy
# wymień zasady indywidualnego prawa pracy
# wymień i opisz zasady zbiorowego prawa pracy
# opisz zakaz dyskryminacji w ujęciu kodeksu pracy
# podaj definicję i cechy stosunku pracy
# opisz roszczenia przysługujące pracownikowi w razie wadliwego wypowiedzenia przez pracodawcę…
… i bezpośredniej
# zdefiniuj umowę o pracę i opisz jej treść
# wyjaśnij, kiedy pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy
# wyjaśnij na czym polega mobbing i jakie uprawnienia przysługują pracownikowi, który go doświadczył
# opis zna czym polega tzw. ochrona prawa do wynagrodzenia
# wymień i opisz źródła prawa specyficzne dla prawa pracy
# wyjaśnij na czym polega system pracy przerywanej
# wyjaśnij na czym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz