Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne - strona 2

Przesłanki emerytury pomostowej-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

3. Przesłanki do nabycia emerytury pomostowej. Przesłanki ogólne: art. 4 pkt.1, 4, 5, 6, 7 Art. 4. Prawo do emerytury pomostowej, z uwzględnieniem art. 5-12, przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki: 1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.; 4) ma okres składkowy i ni...

Renta rodzinna-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

3. Renty rodzinne Art. 65. 1. Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. 2. Przy ocenie prawa do renty przyjmuj...

Renta socjalna-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

3. Renty socjalne USTAWA z dnia 27 czerwca 2003 r.o rencie socjalnej(Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2003 r.) Art. 2. Prawo do renty socjalnej przysługuje: 1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) cudzoziemcom zamieszkującym i...

Rodzaje emerytur-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Rodzaje emerytur: 1. W powszechnym wieku emerytalnym. a) Wiek emerytalny: Bierze się pod uwagę: Poziom wieku: - potrzeba zabezpieczenia świadczeń w przypadku niemożności prowadzenia działalności zarobkowej przez ubezpieczonego; - element zasługi (opłacając składki) - zmiany demograficzne w pań...

Składki i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne-opracowa...

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 917

Składki i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne: Składka na ubezp.. społeczne - świadczenie pieniężne o charakterze: - odpłatnym - jeżeli ktoś chce uzyskać rentę, emeryturę to musi to świadczenie sobie wypracować opłacając należne składki, - przymusowym - zarówno ubezpieczenia obowi...

System ubezpieczeń społecznych-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. 2009, nr 205, poz. 1585 ze zmianami. System - pewien układ uporządkowanych elementów System ubezpieczeń społecznych - wszystkie przepisy, które mieszczą się w zakresie ubezpieczeń społecznych (pojęcie szerokie), ustawa która tak z...

Terminy opłaty składek-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Terminy opłaty składek na ubezpieczenia społeczne: Do 5 każdego miesiąca - jednostki i zakłady budżetowe Do 10 każdego miesiąca - osoby fizyczne, które same opłacają składki Do 15 każdego miesiąca - pozostali Woj.mazowieckie - jeżeli osoba przez 3 m-ce regularnie opłacała składki i z kolejną się...

Ubezpieczenia o charakterze fakultatywnym-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

o charakterze fakultatywnym małżonek pracownika skierowanego do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach ...

Ubezpieczenia społeczne-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 441

Ubezpieczenia społeczne - pojawiły się pod koniec XIX wieku. W czasach tych funkcjonowali kapitaliści i robotnicy, którzy musieli bardzo dużo pracować, a wypadki były zjawiskiem powszechnym. Pierwsze rozwiązania z zakresu ubezpieczeń społecznych zostały podjęte w Niemczech za czasów Bismarcka. Regul...

Ubezpieczenia wypadkowe-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 497

3.Ubezpieczenia wypadkowe - art. 12 Ubezpieczenie to ma tylko i wyłącznie charakter obligatoryjny Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, pracownicy, stypendyści sportowi, zleceniobiorcy- musi wykonywać zlecenie w siedzibie zlecenio...