System ubezpieczeń społecznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System ubezpieczeń społecznych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. 2009, nr 205, poz. 1585 ze zmianami.
System - pewien układ uporządkowanych elementów System ubezpieczeń społecznych - wszystkie przepisy, które mieszczą się w zakresie ubezpieczeń społecznych (pojęcie szerokie), ustawa która tak została zastosowana (pojęcie wąskie). Ustawa ta ma fundamentalne znaczenie, bez niej nie można omawiać innych aktów prawnych, jej znajomość jest podstawowa. Określenie zasad na jakich opiera się ustawa i system UBS (UBS - ubezpieczeń społecznych - dalej używam tego skrótu):
zasada powszechności - ustawie tej podlegają osoby fizyczne, które na terytorium RP prowadzą jakąkolwiek działalność zarobkową lub otrzymują z jakichś tytułów świadczenia. Ustawodawca dokonał wyłączeń z zakresu tej ustawy - art. 5, tj. rolnicy, jeśli rozpoczną działalność objętą powszechnym ubezpieczeniem, to mogą przejść z KRUS do ZUS
obywatele państw obcych (spoza UE), których pobyt na obszarze RP nie ma charakteru stałego i którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub instytucjach międzynarodowych, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej (wówczas podlegają polskiemu UBS).
funkcjonariusze służb mundurowych (system zaopatrzenia społecznego)- policja, straż pożarna, graniczna, ABW, CBŚ, wyjątek stanowi służba celna, która podlega tejże ustawie
prokuratorzy, sędziowie.
zasada równości - oznacza równość wobec prawa, wszystkie normy prawne obowiązujące na terytorium RP powinny być stosowane w równym stopniu w stosunku do adresatów o podobnych cechach. Inaczej zwana jest równością w prawie. Podmioty, które charakteryzują się podobnymi cechami, powinny być w podobny sposób traktowane. Nie powinno się wprowadzać żadnych elementów dyskryminacyjnych. Ustawodawca zakazuje wprowadzania różnic ze względu na płeć, stan cywilny, stan rodzinny. (należy jednak traktować ten zakaz szeroko tak jak w konstytucji, czyli nie może być żadnych przyczyn dyskryminacji, pod żadnym względem nie wolno wprowadzać różnic). Tak to należy uznawać i stosować. Równy lecz niejednakowy (pracownicy a pracodawcy)
Zróżnicowanie może być wprowadzone na podstawie obiektywnych przesłanek, różnice muszą być uzasadnione. zasada gwarancji wypłaty świadczeń przez Skarb Państwa - art. 2 ust. 3 - wypłacalność świadczeń z ubezpieczeń społecznych gwarantowana jest przez państwo (dotyczy tylko I-go filaru). Skarb Państwa, po spełnieniu określonych warunków (będzie dalej przy świadczeniach) dofinansuje zagwarantowaną część socjalną świadczenia. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz