Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne - strona 3

Ulżenie płatnikowi-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Ulżenie płatnikowi: 1. Art. 29. 1. Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezp...

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpie...

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych Teks jedn. Dz. U. 2004, nr 39 poz. 353 ze zmianami Świadczenia rentowe: 1. Renty z tytułu niezdolności do pracy Warunek otrzymania: a) orzeczenie o niezdolności do pracy Art. 12. 1. Niezdolną do pracy w rozu...

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych-o...

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. Dz. U. 2004 nr 116 poz. 1207 ze zmianami Zakres podmiotowy - kto uczestniczy art. 5 Art. 5. 1. Prawo do uczestnictwa w programie przysługuje pracownikowi, który jest zatrudniony u danego pracodawcy, nie krócej niż 3 miesiące, c...

Wysokość składek-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

SKŁADKI EMERYTALNE: 19,52 % podstawy wymiaru składek z czego 50% opłaca płatnik i 50% pracownik z tego 7,3% przekazywane jest do OFE (przekazywana z ZUS) 0,35% przekazywano do funduszu rezerw demograficznych (do końca 2008r.), od 2009r. zaprzestano przekazywania do FRD. RENTOWE SKŁADKI 6% podst...

Zakres przedmiotowy poszczególnych rodzajów UBS-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Zakres przedmiotowy poszczególnych rodzajów UBS: Ub. emerytalno - rentowe: o charakterze obligatoryjnym osoby fizyczne, które na terytorium RP mają określony tytuł prawny tj. pracownicy (umowa o pracę, wybór, mianowanie, powołanie, spółdzielcza umowa o pracę), za wyjątkiem prokuratorów i sędziów....

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków -opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami Art. 36. 1. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzający...

Zasiłek chorobowy-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

Zasiłek chorobowy Art. 4. 1. Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego: 1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu; 2) po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie. 2. D...

Zasiłek macierzyński-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Zasiłek macierzyński: 1. Komu Art. 29. 1.  Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego: 1) urodziła dziecko; 2) przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto d...

Zasiłek opiekuńczy-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Zasiłek opiekuńczy: Ma wyrównać straty, które ubezpieczony ponosi sprawując opiekę nad dzieckiem zdrowym do 8 lat, chorym do 14 i innymi członkami rodziny. 1. Dzieci zdrowe do lat 8 - jeśli wystąpią okoliczności nieprzewidziane p. zamknięcie żłobka

Zasiłek pogrzebowy-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Zasiłek pogrzebowy - art. 77 - śmierć ubezpieczonego - śmierć emeryta lub rencisty - członkowie rodzin emeryta lub rencisty - członkowie rodzin osób pobierających zasiłek chorobowy, macierzyński O zasiłek pogrzebowy można ubiegać się do 12 miesięcy od śmierci osoby. 200% przeciętnego miesięczn...