Zasiłek opiekuńczy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 343
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasiłek opiekuńczy-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Zasiłek opiekuńczy:
Ma wyrównać straty, które ubezpieczony ponosi sprawując opiekę nad dzieckiem zdrowym do 8 lat, chorym do 14 i innymi członkami rodziny.
1. Dzieci zdrowe do lat 8
- jeśli wystąpią okoliczności nieprzewidziane p. zamknięcie żłobka, szkoły, przedszkola - opiekun musi być poinformowany tydzień wcześniej
- jeśli stała osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem nie może sprawować nad nim opieki ze względu na zły stan zdrowia lub urodzenie dziecka
- jeśli stała osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem przebywa w szpitalu
2. Dzieci chore do 14 roku życia
- zaświadczenie lekarskie że dziecko jest chore
- lub że inni członkowie rodziny ( dziadkowie, rodzice, teściowie, dzieci, dzieci powyżej 14 lat są chore)
Czas pobierania zasiłku opiekuńczego - dziecko do lat 8 i chore do 14 - 60 dni kalendarzowych
- powyżej 14 i członkowie rodziny - 14 dni kalendarzowych
- jeśli osoba w szpitalu - 60 dni kalendarzowych
Łącznie nie więcej niż 60 dni kalendarzowych
Wysokość to 80 % podstawy wymiaru składek.
Art. 32. 1.  Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:
a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
b) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,
c) pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej;
2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;
3) innym chorym członkiem rodziny.
2. Za członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.
3. Za dzieci w rozumieniu ust. 1 i 2 uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie.
Art. 32a.  1. W przypadku określonym w art. 180 § 61 Kodeksu pracy ubezpieczonemu-ojcu dziecka przysługuje dodatkowo, niezależnie od zasiłku określonego w art. 32, zasiłek opiekuńczy w wymiarze do 8 tygodni, jeżeli przerwie zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innego ubezpieczonego członka najbliższej rodziny. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz