Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa  - strona 1 Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa  - strona 2 Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa  - strona 3

Fragment notatki:

ŚWIADCZENIA W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA 1.Ubezpieczenie chorobowe uregulowane zostało ustawą z dn. 25. 06. 1999r . o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa . 2.Przewiduje ona następujące świadczenia:. a)Zasiłek chorobowy - przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania zatrudnienia lub z powodu odosobnienia w związku z choroba zakaźną oraz w razie przebywania w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w celu leczenia nałogu alkoholizmu albo zależności od środków odurzających lub psychotropowych. -ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego: * po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu,
* po upływie 180 dni ubezpieczenia chorobowego, jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.
- osobie, która stała się niezdolna do pracy z powodu choroby po ustaniu tytułu ubezpieczenia, nie później niż w ciągu miesiąca przysługuje zasiłek chorobowy, ale tylko wtedy, gdy niezdolność do pracy trwa bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:
* nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,
* nie później niż po upływie okresu wylęgania choroby zakaźnej licząc od momentu ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego. -Tytuł ubezpieczenia chorobowego -zatrudnienie lub inna działalność, których podjęcie rodzi obowiązek ubezpieczenia chorobowego lub uprawnienie do objęcia tym ubezpieczeniem na zasadach dobrowolności w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
-do okresów ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy tego ubezpieczenia, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym, albo odbywaniem służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.
-nie wymaga się okresów ubezpieczenia:
* od absolwentów szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 3 m-cy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,
*jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, *ubezpieczonych obowiązkowo posiadających wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
*posłów i senatorów, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 3 m-cy od ukończenia kadencji.
-osobie, która stała się niezdolna do pracy z powodu choroby po ustaniu tytułu ubezpieczenia przysługuje zasiłek tylko wtedy, gdy niezdolność do pracy trwa bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:
*nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,


(…)

… niezdolności do pracy , nie wyłączając dni wolnych od pracy. -Okresy niezdolności do pracy z powodu choroby , za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia są jednak traktowane na równi z okresami , za które przysługuje zasiłek chorobowy.
-Zasiłek ten jest świadczeniem krótkoterminowym w przeciwieństwie do świadczeń emerytalnych i rentowych.
- Przysługuje on przez okres niezdolności do pracy z powodu…
… ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu
*przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia albo przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, jeżeli z tego tytułu jest uprawniona…
… się na nowo, jeżeli przerwa między okresami pobierania zasiłku trwa co najmniej 3 m-ce.
-Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy przypadające w czasie:
*bezpłatnego urlopu,
*urlopu wychowawczego,
*tymczasowego aresztowania,
*odbywania kary pozbawienia wolności z wyjątkiem przypadków, gdy prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.
-Funkcją zasiłku chorobowego jest rekompensata utraconego wynagrodzenia wskutek niezdolności do pracy.
-Ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu, zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres pierwszych 5 dni od tej niezdolności.
b)Świadczenie rehabilitacyjne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz