Prawo poboru nowych akcji - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo poboru nowych akcji - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Prawo poboru nowych akcji
9Prawo poboru oznacza pierwszeństwo dotychczasowego akcjonariusza objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. Celem takiego rozwiązania jest przede wszystkim utrzymanie struktury osobowej akcjonariatu w dotychczasowym kształcie, przy zachowaniu proporcji udziału w kapitale zakładowym. Zakres uprawnień akcjonariusza i w rezultacie możliwość wpływania na spółkę zależy od jego wielkości jego udziału w kapitale zakładowym spółki. Jeżeli dochodzi do podwyższenia kapitału bez możliwości nabycia akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, to zmniejsza się proporcjonalnie rozmiar ich uprawnień. Wykonując prawo poboru, akcjonariusz może w ten sposób przeciwdziałać zmniejszeniu wartości swojego udziału w kapitale zakładowym. Prawo poboru dotyczy akcji nowych, emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego przy zastosowaniu subskrypcji zamkniętej. Prawo poboru nie jest prawem bezwzględnym. W interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała walnego zgromadzenia podejmowana jest kwalifikowaną większością co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Powyższych zasad wyłączenia nie stosuje się, gdy nowe akcje mają być objęte przez subemitenta.
Akcje, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, powinny być oferowane w drodze ogłoszenia dokonywanego przez zarząd. Ogłoszenie nie będzie konieczne, jeżeli wszystkie dotychczasowe akcje w spółce są akcjami imiennymi. W takim przypadku wszyscy akcjonariusze powinni być poinformowani o prawie poboru listami poleconymi. Zapis na akcje sporządza się w formie pisemnej na formularzu przygotowanym przez spółkę co najmniej w dwóch egzemplarzach na każdego subskrybenta; jeden egzemplarz przeznaczony jest dla subskrybenta, drugi dla spółki. Zapis pod rygorem nieważności powinien m.in. zawierać: oznaczenie liczby i rodzajów subskrybowanych akcji, wysokość dokonanej wpłaty, zgodę subskrybenta na brzmienie statutu, jeżeli subskrybent nie jest akcjonariuszem spółki.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz