Spółka akcyjna - Uzyskanie koncesji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka akcyjna - Uzyskanie koncesji - strona 1 Spółka akcyjna - Uzyskanie koncesji - strona 2 Spółka akcyjna - Uzyskanie koncesji - strona 3

Fragment notatki:

SPÓŁKA AKCYJNA Spółka akcyjna jest spółką kapitałową o najbardziej złożonej strukturze spośród wszystkich
spółek handlowych. Osobowość prawną nabywa z chwilą uzyskania wpisu do retestu handlowego,
wskutek czego staje się podmiotem praw i obowiązków, posiada zdolność do czynności prawnych.
jest właścicielem majątku, na który składa się m.in. kapitał akcyjny. Za zobowiązania wobec osób
trzecich, tj. wierzycieli odpowiada sama spółka całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność
osobista akcjonariuszy jest wyłączona z mocy prawa. W razie bankructwa spółki akcjonariusz traci
tylko to, co wpłacił na rzecz spółki w zamian za akcje.
Spółka akcyjna zawiązywana jest przeważnie dla osiągnięcia celu, który wymaga znacznego kapitału, stąd liczba uczestników (akcjonariuszy) jest z reguły wyższa od liczby wspólników jakiejkolwiek innej formy spółki handlowej. Spółka może być powołana w celu zrealizowania każdego celu, który jest dozwolony w świetle obowiązującego prawa. Spółka jest formą, w ramach której można tylko prowadzić działalność ubezpieczeniową czy banki. Cel spółki nie musi być celem wyłącznie gospodarczym, jak to ma miejsce w przypadku spółki z o.o. Takiego ograniczenia kodeks handlowy nie wprowadza. Wobec tego spółka ta może być powołana dla zrealizowania różnorodnych zadań o charakterze gospodarczym czy leż kulturalnym, naukowym, społecznym.
Kodeks handlowy reguluje obie spółki kapitałowe w wielu kwestiach niemalże identycznie.
Zasadnicze różnice między spółką z o.o. a spółką akcyjną sprowadzają się do tego, że:
- w przypadku spółki akcyjnej kodeks handlowy zawiera więcej przepisów o charakterze
bezwzględnie obowiązującym, których akcjonariusze nie mogą zmienić lub wyłączyć statutem
spółki,
- proces zakładania spółki akcyjnej jest bardziej sformalizowany,
- spółkę akcyjną można utworzyć w drodze publicznej subskrypcji,
- uczestnictwo w spółce akcyjnej odzwierciedlone jest w akcji; akcja jest papierem
wartościowym, który stanowi przedmiot obrotu giełdowego i pozagiełdowego,
- kapitał akcyjny jest znacznie wyższy od kapitału zakładowego spółki z o.o.,
- zarząd i organy nadzorcze spółki akcyjnej są powoływane na czas określony,
- w spółce akcyjnej musi działać przynajmniej jeden organ nadzoru,
- w spółce akcyjnej wyłączone jest indywidualne prawo kontroli akcjonariusza.
- w spółce akcyjnej nie jest dopuszczalne wyłączenie akcjonariusza.
Powstanie spółki akcyjnej Zgodnie z kodeksem handlowym do powołania spółki akcyjnej konieczne jest:
- sporządzanie statutu spółki,


(…)

… akcyjny
Na kapitał spółki akcyjnej składa się:
- kapitał akcyjny.
- kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych, który powstaje z odpisów z
czystego zysku w wysokości S% w skali roku do chwili uzyskania wysokości 1/3 kapitału
akcyjnego.
Kapitałami nieobowiązkowymi spółki akcyjnej są tzw., inne kapitały rezerwowe przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
Kapitał zakładowy
… zbywania części akcji. Istnieje prawna możliwość, że akcja będzie przedmiotem współwłasności. Wówczas współwłaściciele wykonują swe prawa za pośrednictwem wyznaczonego wspólnie przedstawiciela. Za świadczenia związane z akcją odpowiadają solidarnie współwłaściciele.
Rodzaje akcji
Kodeks handlowy rozróżnia: - akcje imienne i akcje na okaziciela.
- akcje uprzywilejowane i akcje zwykle,
- akcje użytkowe…
… wpłatą. Można je zbywać w drodze cesji, przy
czym kodeks handlowy przewiduje (statut spółki może) ograniczenia w rozporządzaniu akcjami
imiennymi.
Akcje na okaziciela
Akcje te wydawane są tylko za wkłady gotówkowe i po dokonaniu pełnej wpłaty. W przypadku częściowej wpłaty wydawane są po zarejestrowaniu spółki imienne świadectwa tymczasowe lub akcje imienne, na których zaznacza się każdą wpłatę. Akcje na okaziciela podlegają zbyciu bez ograniczeń. Zbycie akcji polega na przeniesieniu ich posiadania. O ile statut spółki nie stanowi inaczej, istnieje możliwość zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie na żądanie akcjonariusza.
Akcje uprzywilejowane
Ze względu na zakres uprawnień przysługujących akcjonariuszowi akcje dzieli się na akcje
zwykle i uprzywilejowane, które z reguły nabywają…
… Ministra Przemysłu i Handlu, który zatwierdza statut i wszelkie jego zmiany.
W przypadku spółek zajmujących się czynnościami bankowymi lub ubezpieczeniowymi zezwolenie wydają i zatwierdzają statut Minister Przemysłu i Handlu oraz Minister Finansów.
W obecnym stanie prawnym koncesji wymagają spółki akcyjne prowadzące giełdę, przedsiębiorstwo maklerskie, fundusz powierniczy, banki, zakłady ubezpieczeniowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz