Prawo morskie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo morskie - strona 1 Prawo morskie - strona 2 Prawo morskie - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO MORSKIE  to całokształt norm prawnych kształtujących stosunki społeczno- gospodarcze  powstające w związku z użytkowaniem morza i obszarów podmorskich.  Szczególnie istotną częścią prawa morskiego jest prawo przewozów morskich. To ta część  prawa morskiego wchodzi w skład prawa transportowego. W tej dziedzinie prawa zasadniczą  rolę odgrywają umowy międzynarodowe , których RP jest stroną. PROBLEMATYKĘ  PRZEWOZU MORSKIEGO ładunku i pasażerów reguluje ustawa z 18.9.2001- Kodeks  morski (t.j. Dz.U. nr 138, poz 1545 z późniejszymi zmianami).  STATKIEM MORSKIM  jest każde urządzenie pływające przeznaczone lub używane do  żeglugi morskiej.   Statkiem o polskiej przynależności jest  -statek stanowiący polską własność, t.z.n będący własnością:  Skarby państwa, osoby prawnej mający siedzibę w RP, obywatela polskiego zamieszkałego w  RP, oraz wchodzący w skład majątku spółki osobowej (jawna, partnerska, komandytowa,  komandytowo-akcyjna) wpisanej do polskigo rejestru przedsiębiorców  - statek uważany za stanowiący polską własność:  Co najmniej w połowie polskich właścicieli, polska osoba prawna, obywatel polski, spółki  kapitałowej mającej siedzibę za granicę w której polski SP, osoba prawna lub obywatel ma  udział kapitałowy.  POLSKIE REJESTRY OKRĘTOWE : (nazwa,przepis,charakter prawny,organ)  -rejestr okrętowy art23&1k.m., qasi sądowy, Izba Morska.  - rejestr administracyjny art. 39 k.m, administracyjny, dyrektor UM  - polski rejestr jach-, art23&3k.m, qasi administracyjny, związek sportowy  -rejestr statków rybackich,ust o ryb z 2004r, administracyjny,      PRZEWÓZ ŁADUNKÓW   Fazy przewozu i zasadnicze instytucje prawa przewozowego.  -faza przyjęcia do załadowania i załadowania na statek. Przewoźnik zobowiązany jest  podstawić statek gotowy do ładowania w ustalonym miejscu i czasie oraz pozostawić go tam  na przewidziany okres ładowania, a gdy został umówiony przestój także na okres postoju.   -faza wyładunku i odbioru ładunku. Ładunek wydaje się w porcie przeznaczenia  legitymowanemu posiadaczowi choćby jednego egzemplarza konosamentu. Przez przyjęcie  ładunku odbiorca zobowiązuje się do zapłacenia przewoźnikowi należności z tytułu frachtu  przestojowego i wszelkich należności z tytułu przewozu. Domniemywa się, że odbiorca  odebrał ładunek zgodnie z treścią konosamentu. Przewoźnik może odmówić wydania ładunku  aż do zapłacenia lub zabezpieczenia przez odbiorcę przypadających od niego należności za  przewóz.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA MORSKIEGO.  

(…)

… która kwota jest wyższa.
KONOSAMENT
Konosament jest: dokumentem przewozowym , stanowi dowód zawarcia i treści umowy
przewozu , nie jest jednak umową przewozu; jest jednostronną czynnością prawną
przewoźnika morskiego, stanowi potwierdzenie przyjęcia konkretnego ładunku na konkretny
statek, jest zobowiązaniem przewoźnika morskiego w stosunku do każdej osoby
legitymowanej do wydania opisanych w nim towarów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz