Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Deklaracje interpretacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Deklaracje interpretacyjne - strona 1 Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Deklaracje interpretacyjne - strona 2 Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Deklaracje interpretacyjne - strona 3

Fragment notatki:

PMP Wykład 13. 16.01.2009 r.
Cd. zastrzeżeń i deklaracji interpretacyjnych
Zakres obowiązywania umów - DOCZYTAĆ Z PODRĘCZNIKA
1. Procedura składana zastrzeżeń - KWPT w art. 23 i prace KPM
składania/wycofywanie zastrzeżeń/sprzeciwów - obowiązuje zasada pisemności i notyfikacji (informowanie depozytariusza umowy, organowi traktatu lub organowi org. mnar.; jeśli brak organów to pozostałym stronom umowy); notyfikacja jest ważna, bo od poinformowania liczy się czas na złożenie sprzeciwu; może tego dokonać tylko osoba upoważniona
weryfikacja złożonych zastrzeżeń (czy są dopuszczalne czy nie?) - kontrolerem zastrzeżeń zawsze jest depozytariusz; on sprawdza czy zastrzeżenie zostało złożone we właściwej formie, czy nie jest niedozwolone (jeśli uzna, że jest niedozwolone, a państwo/org. mnar. chce nadal utrzymać zastrzeżenie musi poinformować o tym inne strony traktatu; on sam nie ma mocy anulowania zastrzeżenia); to samo dotyczy zastrzeżeń zmieniających poprzednie lub zastrzeżeń spóźnionych (jest dopuszczalne jeśli żadna ze stron się mu nie sprzeciwi)
Na podstawie traktatu mogą powstać organy odpowiedzialne za Inter. i przestrzeganie traktatu. Są to organy monitorujące, kontrolne. Organy polityczne - formułują opinie. Organy sądowe mają prawo weryfikacji zastrzeżeń, zwłaszcza w przypadku traktatów normo- i prawotwórczych (np. w zakresie praw człowieka). Tak jest np. z ETPC. 1. raz w sprawie Belilos ETPC uznał, że zastrzeżenie jest nie ważne. Nie jest przewidziane, że taką możliwość mają wszystkie organy (z jednej strony organ powstał po tym jak złożono zastrzeżenie, ale z drugiej strony powinien tą kwestię regulować). Istnieją również miękkie organy takie jak Komitet ds. praw Człowieka przy ONZ (tylko opinie, nie może anulować zastrzeżeń). Sekretarz Generalny sygnalizuje państwom, że ich zastrzeżenie powinno być anulowane.
KPM wskazała, że są też takie oświadczenia, które nie są traktowane jak zastrzeżenia. To mogą być np. oświadczenia informacyjne (notyfikujące wykonanie traktatu na poziomie krajowym), ogólne oświadczenie polityczne, oświadczenia, które traktat dopuszcza w kwestii rozwiązań warunkowych.
Deklaracje interpretacyjne
1998 r. - III Raport KPM o Deklaracjach interpretacyjnych. Początkowo deklaracje nie były odróżniane od zastrzeżeń. Nazwanie oświadczenia d. i. nie oznacza, że faktycznie nią jest. Trzeba zbadać treść, by to stwierdzić. D. i. jest oświadczeniem, które może być składane w późniejszym czasie niż zastrzeżenie. D. i. to jednostronne oświadczenie woli stron zmierzające do nadania specyficznego znaczenia lub zakresu całego traktatu lub części albo też do wyjaśnienia znaczenia lub zakresu traktatu. Może być składana łącznie przez 2 lub więcej stron. Jeśli wszystkie strony traktatu składają oświadczenie o takiej treści to nie jest to d. i. tylko porozumienie co do wykładni traktatu.


(…)

… przez WB i Danię). Mogą to być rozwiązania trwale modyfikujące rozwiązania umowy (Ustawodawstwo antyaborcyjne na Malcie zapisane w protokole z 2003 r.)
Zasady przestrzegania umów
Każda umowa, która została wynegocjowana/zarejestrowana i weszła w życie musi być przez strony dochowywana. KWPT w art. 26 zapis o zasadzie pacta sunt servanda i art. 27 „Strona nie może powoływać się na postanowienia swojego prawa wewnętrznego dla usprawiedliwienia niewykonywania przez nią traktatu. Reguła ta nie narusza w niczym artykułu 46.”
Zasada pacta sunt servanda czyli p.s.s. obowiązuje wyłącznie traktaty wiążące. Przesłanka wejścia w życie jest sine qua non (wymagana) dla zaistnienia tej zasady. Traktat wiąże strony tylko w takim zakresie w jakim się zgodziły. Podstawową konsekwencją związania się jest obowiązek…
… aequo et bono, o ile strony na to zgadzają się.”
wykładnia operatywna = dokonywana przez organy wydające orzeczenia, rozstrzygnięcia np. Komitet Praw Człowieka - General Comments (wykładnia Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych);
organy rozstrzygające spory pozwalają sobie na dyrektywy wykładni, w których porządek prawny jest inny niż zaleca Konwencja Wiedeńska, są autorem wykładni autonomicznej i wykładni ewolucyjnej (zmiana okoliczności):
gdy traktat odsyła do norm prawa krajowego (zmiana prawa krajowego = zmiana interpretacji)
do pojęć niedookreślonych, które nawiązują do rozwoju ekonomii, techniki i społeczeństwa Przykłady: pojęcie „kabla” uległo transformacji; początkowo tylko kable podmorskie, obecnie także telegraficzne;
Europejski Trybunał Praw Człowieka = interpretacja…
… podmiotów stojących na straży stosowania traktatu) - art. 31 ust. 3 b)
Art. 38 Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości:
„1. Trybunał, którego zadaniem jest orzekać na podstawie prawa międzynarodowego w sporach, które będą mu przekazane, będzie stosował:
a) konwencje międzynarodowe, bądź ogólne, bądź specjalne, ustalające reguły, wyraźnie uznane przez państwa spór wiodące;
b) zwyczaj…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz