Prawo konstytucyjne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - wykład - strona 1 Prawo konstytucyjne - wykład - strona 2 Prawo konstytucyjne - wykład - strona 3

Fragment notatki:


Prawo konstytucyjne Wykład 1., 05.10.2012 Rama dla życia wspólnoty o określonej treści; pozytywny czynnik w życiu wspólnoty - wg Immanuel Kanta - konstytucja
Tezę tę odrzuca postmodernizm
Konstytucja pozwala na największą możliwą wolność człowieka w zgodzie z prawami, które czynią wolność jednostki spójną wolnością wszystkich ludzi - I. Kant
Ustrój oparty na konstytucji jest najwyższym etapem w historycznym rozwoju,
„ukryty plan natury” - projekt, którego celem jest stworzenie ustroju, w ramach którego ludzkie zdolności mogą być rozwinięte i zrealizowane,
Rama o określonej treści,
Aksjologia.
CO TO JEST KONSTYTUCJA? W minimalnym sensie - zespół zasad lub norm, nadających strukturę i definiujących granice władzy rządu,
W szerszym znaczeniu - idea, wg której rząd może/powinien być ograniczony w swoich kompetencjach, a jego autorytet zależy od poszanowania tych ograniczeń.
- Zasada konstytucyjnie ograniczonej suwerenności (Hobbes) a zasada, wg której suwerenność jest ograniczona przez warunki kontraktu społecznego (Locke).
Konstytucja w sensie formalnym - akt normatywny ustalający ustrój państwa,
Konstytucja w sensie materialnym - faktycznie istniejący ustrój państwa,
Konstytucjonalizm - koncepcja, wg której państwa konstytucyjne to takie, które oparte są na zasadzie, że władza ma charakter ograniczony i jest kontrolowana,
Definicja prof. Garlickiego: akt prawa pisanego o najwyższej mocy prawnej w systemie prawnym danego państwa, który
Określa podstawowe zasady ustroju państwa,
Reguluje ustrój naczelnych organów państwa, zakres ich kompetencji i wzajemne relacje,
Formułuje podstawowe prawa, wolności jednostki
Konstytucja ma wszystkie cechy ogólne ustawy. Jest to akt normatywny powszechnie obowiązujący, lecz posiadający również cechy szczególne: Treść: - określa ogólne zasady ustroju państwowego (rozdziały: I, IV, V, VI, VII, IX - naczelne organy państwowe ),
- prawa, wolności, obowiązki jednostki - r. II,
- ustrój władz lokalnych - r. I, VII
- Polska konstytucja jest aktem szczegółowym, ale nie kazuistycznym. Ma być stosowana bezpośrednio.
Rola gwarancyjna wobec statusu jednostki.
- patrz: Wykres 1.
Formę:
- uroczysty charakter wskazujący na historyczne znaczenie i szczególną nazwę
Tryb przygotowania, uchwalania i zmiany:
PRZYGOTOWANIE KONSTYTUCJI:
- zazwyczaj w ramach parlamentu (rzadziej egzekutywa),
- ratyfikacja w drodze referendum,
- nacisk na element partycypacji społecznej,


(…)

….
Art. 8 ust. 2 - nakaz bezpośredniego stosowania konstytucji, chyba, że konstytucja stanowi inaczej -> dopiero od 1997 r.;
Szczególne gwarancje przestrzegania konstytucji:
Procedura odpowiedzialności konstytucyjnej (impeachment),
Sądownictwo administracyjne,
Badanie zgodności ustaw z konstytucją:
Kontrola rozproszona (USA, 1803 - casus Marbury vs. Madison):
Każdy sędzia może badać zgodność ustaw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz