Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich cz. 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Katolickich Kościołów  Wschodnich cz. 1 - strona 1 Prawo Katolickich Kościołów  Wschodnich cz. 1 - strona 2 Prawo Katolickich Kościołów  Wschodnich cz. 1 - strona 3

Fragment notatki:

1
2
CODEX CANONUM
ECCLESIARUM ORIENTALIUM
AUCTORITATE
IOANNIS PAULI PP. II
PROMULGATUS
LIBRERIA EDITRICE VATICANA
1990
3
KODEKS KANONÓW
KOŒCIO£ÓW WSCHODNICH
PROMULGOWANY
PRZEZ
PAPIE¯A JANA PAW£A II
WYDZIA£ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ „GAUDIUM”
2002
4
Index
Wydano za zgod¹ Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica z dnia 14 maja 2001 r.
nr 344331.
La Santa Sede, a norma delle convenzioni internazionali, si riserva i diritti esclusivi sul testo, sia
per quel che riguarda la sua ristampa nella lingua Latina, sia per quanto concerne le traduzioni
e le publicazioni dello stesso testo in altre lingue. (Segreteria di Stato, 25 Ottobre 1990)
T³umaczenie polskie
ks. dr Leszek Adamowicz
dr Marzena Dyjakowska
Indeks alfabetyczny
ks. dr Leszek Adamowicz
Maciej Lewandowski
CD-ROM
ks. dr Leszek Adamowicz
ks. mgr Jaros³aw Piluœ
S³ownik
ks. dr Leszek Adamowicz
Korekta
Barbara Poniatowska
Opracowanie komputerowe
Hanna Fijo³ek
Copyright by Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”
ISBN–83-88615-18-1
Sk³ad, druk i oprawa
Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 12
tel. (0-prefiks-81) 532 27 60; fax 743 73 16
e-mail: wydawnictwo@gaudium.pl; www.gaudium.pl
Spis treœci
5
S³owo wstêpne do wydania polskiego
Kodeks Kanonów Koœcio³ów Wschodnich, promulgowany przez Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II dnia 18 paŸdziernika 1990 r., od z gór¹ dziesiêciu lat s³u¿y jako podstawowy zbiór norm
prawa wspólnego wszystkim wschodnim Koœcio³om pozostaj¹cym w komunii z Rzymsk¹ Stolic¹
œw. Piotra. W okresie tym na œwiecie ukaza³o siê wiele t³umaczeñ Kodeksu na jêzyki nowo¿ytne,
w tym na jêzyk w³oski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpañski i arabski. Po ukazaniu siê w
roku 1993 t³umaczenia ukraiñskiego, na progu nowego Tysi¹clecia, jako drugie t³umaczenie
s³owiañskie oddajemy ³aciñsko-polsk¹ edycjê Kodeksu, przygotowan¹ przez pracowników Wydzia³u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
a wydan¹ przez Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”. Dzie³o to stanowi owoc
wieloletniej pracy wielu ludzi, zainspirowanych zachêtami Hierarchów, W³adz Uniwersytetu
i Wydzia³u. Jest ono owocem wspó³pracy kanonistów Koœcio³a ³aciñskiego i Koœcio³ów tradycji
bizantyjskiej z Polski, Ukrainy, S³owacji, Bia³orusi i Czech. To wspólne dzie³o jest œwiadectwem
jednoœci Koœcio³a w ró¿norodnoœci jego tradycji obrz¹dkowych i praktyczn¹ realizacj¹ s³ów
Jana Paw³a II o koniecznoœci „oddychania w Koœciele p³ucami Wschodu i Zachodu”.
W wydaniu, które oddajemy do r¹k szerokiego grona odbiorców, zamieszczamy oryginalny ³aciñski tekst Kodeksu, z uwzglêdnieniem zmian dokonanych przez Ojca Œwiêtego
listem apostolskim „Ad tuendam fidem” z 1998 roku, tekst polskiego t³umaczenia oraz dodatkowy aparat Ÿród³owo-naukowy:
– odsy³acze do Ÿróde³ KKKW (na podstawie watykañskiego wydania Kodeksu Kanonów Koœcio³ów Wschodnich z 1995 roku),
– odsy³acze do kanonów paralelnych kodyfikacji prawa Koœcio³a ³aciñskiego z lat
1983 i 1917,
– odsy³acze do kanonów paralelnych czêœciowej kodyfikacji prawa Koœcio³ów wschodnich dokonanej przez Papie¿a Piusa XII w latach 1949-1957,
– odsy³acze do wypowiedzi Papieskiej Rady Interpretacji Tekstów Prawnych odnosz¹cych siê
do kanonów KKKW, b¹dŸ do identycznych lub podobnych w treœci kanonów KPK z 1983 roku,
– wykaz podstawowych uzupe³niaj¹cych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz