Prawo instrumentów finansowych - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo instrumentów finansowych - ćwiczenia - strona 1 Prawo instrumentów finansowych - ćwiczenia - strona 2 Prawo instrumentów finansowych - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

„Prawo instrumentów finansowych - powtórzenia do zaliczenia na podstawie notatek z wykładów” Zaliczenie :
Test, jednokrotnego wyboru:
Osoby, które były na 1 z 3 list mają gwarantowane 3,5
Osoby, które były na 2 z 3 list mają gwarantowane 4,0
Osoby, które były na 3 z 3 list mają gwarantowane 4,5
Jeśli napisze się test na ocenę gorszą niż taką, jaką ma się gwarantowaną to dostaje się ocenę za listę.
Temat: Wstęp. Harmonizacja prawa europejskiego:
Rozporządzenia są źródłem prawa
Dyrektywy trzeba implementować, zakreśla tylko cel, który UE chce osiągnąć
Pomiędzy różnymi państwami będą występować różne dziwne instytucje
Np. UE wydała dyrektywę żeby dotrzeć do Rzymu, każdy pojedzie przez różne miejscowości KNF jest bardzo restrykcyjny, a odpowiadająca jej instytucja w Grecji dopuściła do kryzysu w tym kraju
Istnieje trend, aby w ogóle nie zostawiać żadnych luzów w emitowaniu dłużnych papierów:
Dąży się do wprowadzenia jednej europejskiej instytucji
Istota akcji nie jest jednorodna, ale trójwymiarowa.
Obligacja - nie jest w Polsce zbyt dobrze wykorzystywana, na zachodzie wszyscy emitują obligacje, a w Polsce są to sporadyczne rzeczy.
Temat: Obligacje W polskim prawie nie ma jednorodnej regulacji dotyczącej obligacji :
Emisja obligacji jest regulowana w kilku aktach prawnych
1990 - raptowna nowelizacja kodeksu cywilnego - uregulowanie papierów wartościowych w kodeksie cywilnym
Definicja papieru wartościowego znajdowała się w odpowiednich ustawach
To, co będzie regulowane w kodeksie cywilnym nie reguluje wszystkiego
Ustawa o obligacjach definiuje obligacje :
Art. 4 Obligacja - to papier wartościowy emitowany w serii, w której Emitent stwierdza że jest dłużnikiem posiadacza obligacji i zobowiązuje się do spełnienia względem niego określonego świadczenia (wykup obligacji).
Papier wartościowy :
Ma charakter majątkowy
Zawiera treść, którą da się wyrazić
Gdyby nie było papierów wartościowych trzeba by sporządzać za każdym razem umowy,
W pewnych sytuacjach należało stworzyć domniemania, których szczegóły określam ja
Prawo majątkowe inkorporowane w dokumencie, tak, że jednocześnie obrót prawem jest obrotem dokumentu, a obrót dokumentem jest obrotem prawem
Dokument, w którym pisze coś o prawie wartościowym, a nie jest nazwany, nie jest papierem wartościowym
Obrót papierami wartoś ciowymi :
Gdyby ich nie było, obrót byłby bardzo skomplikowany, nie dałoby się za funkcjonować instrumentami


(…)

… papierów wartościowych.
Rodzaje papierów wartościowych:
Papiery wartościowe udziałowe (akcje)
Prawo poboru
Prawo do akcji
Papiery wartościowe wierzycielskie:
Weksle, czeki
Obligacje
Listy zastawne
Bony komercyjne, skarbowe
Rodzaje papierów wartościowych:
Podział papierów wartościowych ze względu na sposób przenoszenia praw, które ucieleśniają:
Imienne (przelew wierzytelności, wydanie dokumentu) - ograniczenie obiegowości
Na zlecenie (indos, wydanie dokumentu)
Na okaziciela (wydanie dokumentu
Papier wartościowy - definicja Prawo dewizowe:
Papierami wartościowymi są:
Papiery wartościowe udziałowe, w szczególności:
Akcje
Prawa poboru nowych akcji
Papiery wartościowe dłużne, w szczególności:
Obligacje wyemitowane lub wystawione na odstawie przepisów państwa, w którym emitent lub wystawca ma swoją siedzibę albo, w którym dokonano ich emisji lub wystawienia
Papier wartościowy - definicja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:
Papierami wartościowymi są:
Akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych, prawa do akcji (PDA), warranty subskrypcyjne
Kwity depozytowe
Obligacje
Listy zastawne w tym hipoteczne listy zastawne oraz publiczne listy zastawne
Certyfikaty inwestycyjne
Inne zbywalne…
… są:
Akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy - kodeks spółek handlowych, prawa do akcji (PDA), warranty subskrypcyjne,
Kwity depozytowe
Obligacje
Listy zastawne (w tym hipoteczne listy zastawne oraz publiczne listy zastawne)
Certyfikaty inwestycyjne
Inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub zaciągnięcia długu, wyemitowane…
…, kto jest właścicielem, zbycie następuje przez przeniesienie dokumentu i zawarcie umowy przelewu (KC 508). Ewidencję akcji imiennych prowadzi spółka, dla spółki posiadaczem jest ten, który jest wpisany (trzeba pokazać akcje i dokument przelewu). Akcje imienne są stosowane, gdy chce się komuś przyznać przywileje. Przywileje mogą występować tylko w przypadku akcji imiennych.
Art. 4 ustawy o obligacjach - cechy obligacji…
… charakter:
Pieniężny - należność główna i odsetki, ale także świadczenia związane z papierem wartościowym:
Prospekt emisyjny - w emisji publicznej
Warunki emisji - w emisji niepublicznej
Niepieniężny - jest wiele możliwości:
Np. w przypadku przedsiębiorstwa:
Prawo do udziału w przyszłych zyskach emitenta
Prawo pierwszeństwa do udziału w przyszłych emisjach
Przykłady:
Gmina Kraków dawała prawo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz