Prawo handlowe- pojęcia, całość wykładów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo handlowe- pojęcia, całość wykładów - strona 1 Prawo handlowe- pojęcia, całość wykładów - strona 2 Prawo handlowe- pojęcia, całość wykładów - strona 3

Fragment notatki:


1. Pełnomocnictwo a prokura. Pełnomocnictwo jest udzielane na piśmie pod rygorem nieważności. Wyróżniamy pełnomocnictwo ogólne- do spraw zwykłego zarządu oraz szczególne- do czynności wykraczających poza czynności zwykłego zarządu. Nie ma wymogu prawnego by pełnomocnictwo było udzielane osobie mającej pełną zdolność do czynności prawnych. nie ma obowiązku wpisu pełnomocnictwa do rejestru. Pełnomocnictwo nie musi być udzielone przez tylko i wyłącznie przedsiębiorcę. Pełnomocnictwo wygasa w chwili:
a) śmierci mocodawcy
b) śmierci pełnomocnika
Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. Gdy pełnomocnik po wygaśnięciu pełnomocnictwa dokona czynności prawnej w zakresie dotychczasowego umocowania to jest ona ważna, chyba że druga strona o wygaśnięciu wiedziała lub mogła się dowiedzieć. Prokura jest udzielana na piśmie pod rygorem nieważności, jest to rodzaj pełnomocnictwa udzielany przez przedsiębiorcę do wszystkich czynności sądowych i pozasądowych dotyczących prowadzenia przedsiębiorstwa. Jedynie do zbycia przedsiębiorstwa, obciążenia lub zbycia nieruchomości i też przy ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie jest wymagane dodatkowe pełnomocnictwo. Prokurentem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Prokury nie można zbyć, ale prokurent może ustanowić pełnomocników do niektórych czynności. Prokura jest wpisywana do rejestru przedsiębiorców w KRS. Prokura może być odwołana w każdej chwili, natomiast wygasa gdy:
a) wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru
b)przekształcenie przedsiębiorcy
c) ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy
d) otworzenie likwidacji przedsiębiorcy
e) śmierci prokurenta
PROKURA NIE WYGASA PRZY ŚMIERCI PRZEDSIĘBIORCY ANI UTARCIE PRZEZ NIEGO ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH.
Wyróżniamy prokurę łączną, samodzielną i oddziałową(tylko do spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa.
2. Transformacja spółek handlowych. W przypadku transformacji spółek handlowych dochodzi do sukcesji uniwersalnych praw i obowiązków cywilnoprawnych, co oznacza że wszelkie prawa i obowiązki o charakterze cywilnoprawnym przechodzą ze spółek wyjściowych na spółki docelowe. Uprawnienia wynikające z decyzji adminstarcyjnych przechodzą co do zasady na spółki docelowe.
Procedury transformacji dzielimy na trzy wspólne etapy:
a) faza przygotowawcza
b) faza decyzyjna
c) faza rejestracji sądowej W fazie przygotowawczej najważniejsze jest sporządzenie planu transformacji zawierającego w sobie:
a) wskazanie sytuacji początkowej i modelu docelowego
b) wskazanie liczby i wartości udziałów(akcji), które zostaną przekazane wspólnikom spółek wchodzącym do transformacji w spółkach docelowych


(…)

… prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy
b) ze środków spółki- przez przeznaczenie środków z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku lub kapitału zapasowego; uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego może zostać podjęta gdy spółka wykazuje zysk za ubiegły rok a biegły rewident nie znalazł istotnych uchybień
c) warunkowe- statut może upoważniać zarząd na okres nie dłuższy niż 3 lata…
…. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi bez względu na swoją wiedzę i wolę(odpowiedzialność na zasadzie ryzyka). Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie roku od daty zakupu(w przypadku nieruchomości-lat 3ech) ale kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi gdy nie zawiadomi sprzedającego w terminie miesięcznym od dnia wykrycia wady.
Gdy rzecz sprzedana ma wady kupujący może:
a) odstąpić…
… musi choć w minimalnym stopniu odróżniać się od innych rezultatów podobnego działania, MUSI POSIADAĆ CECHĘ NOWOŚCI.
17. Kara umowna
świadczenie pieniężne, które dłużnik przyrzeka wierzycielowi na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Wierzyciel nie musi udowadniać istnienia i wysokości szkody. Jeżeli strony inaczej nie postanowiły, nie można żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zmniejszenie kary umownej (tzw. miarkowanie kary umownej) przez dłużnika może nastąpić gdy:
a) zobowiązanie zostało spełnione częściowo
b) kara umowna jest rażąco wysoka
Kara umowna wyłącza odszkodowanie na zasadach ogólnych.
18. Najem a dzierżawa
a) wynajmujący ponosi koszty utrzymania rzeczy w stanie niepogorszonym(najemca ponosi koszty użytkowania lokalu…
… zawodu całym swoim majątkiem, natomiast nie odpowiadają oni za zobowiązania zaciągnięte przez pozostałych partnerów w związku z wykonywaniem przez nich wolnego zawodu oraz zobowiązania zaciągnięte przez ich podwładnych, natomiast za ogólne zobowiązania dotyczące całej spółki np. wynajem lokalu partnerzy odpowiadają solidarnie.
Spółka komandytowa:
Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz