Spółki osobowe - Spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2058
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółki osobowe - Spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna - strona 1 Spółki osobowe - Spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna - strona 2 Spółki osobowe - Spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna - strona 3

Fragment notatki:

SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe to spółki Kodeksu spółek handlowych, które charakteryzują się tym, że działają w swoim imieniu, występują pod swoją firmą, same zaciągają zobowiązania i nabywają uprawnienia. Są samodzielnymi tworami prawa, nie mają jednak osobowości prawnej.
Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości.
Ważną cechą jest to, że we wszystkich typach spółek osobowych za zobowiązania spółki odpowiadają także wspólnicy, z tym że prawo niektórych z nich może od tego wyłączać bądź ograniczać ich udział w odpowiedzialności.
Zasady ogólne dotyczące spółek osobowych Może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.
Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.
zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi.
Ogół praw i obowiązków spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki.
Spółka jawna Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Podstawą spółki jawnej jest umowa, która pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej.
Umowa Sp.j. powinna zawierać:
firmę i siedzibę spółki
określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość
przedmiot działalności spółki
czas trwania spółki, jeśli oznaczony
Firma spółki jawnej musi zawierać nazwiska wszystkich wspólników albo nazwiska tylko niektórych bądź jednego wspólnika i wówczas z dodatkiem: Sp. j.
W spółce tej nie jest wymagany minimalny kapitał zakładowy, a wkłady mogą być podobne jak w spółce cywilnej. Wspólników musi być co najmniej 2 bez względu na ich status prawny.
Spółka jawna wymaga zarejestrowania w KRS i powstaje ona z chwilą tej czynności.
Reprezentowanie spółki: Każdy wspólnik może prowadzić sprawy spółki i ją reprezentować. Umowa spółki może powierzać te sprawy niektórym bądź jednemu wspólnikowi, samodzielnie lub razem z innym wspólnikiem albo prokurentem.


(…)

…).
Udział w zysku: tak jak w spółce cywilnej
Rozwiązanie spółki:
Tak jak w spółce cywilnej, a ponadto poprzez śmierć, upadłość lub wypowiedzenie przez chociażby jednego wspólnika.
W spółce tej wymagane jest formalne postępowanie likwidacyjne. Likwidatorami są wspólnicy chyba, że powołają oni odrębnego likwidatora lub likwidatorów. Likwidator zgłasza likwidację w KRS i dalej publikowana ona jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSG).
Likwidator sporządza bilans otwarcia w zakresie majątku spółki. Spłaca wierzycieli, a pozostały majątek dzieli wobec wspólników. Spółkę uważa się za zlikwidowaną, gdy sąd przyjmie rachunkowe i opisowe sprawozdanie likwidatora.
Spółka partnerska
Jest to dalsza postać spółki jawnej, w której zawarte są odrębności w szczególności dotyczące odpowiedzialności za długi.
Spółka…
…, w której istnieje wymóg kapitału zakładowego (min. 50.000 zł) podzielonego na akcje min. 1 gr. Podstawą utworzenia spółki jest notarialnie przyjęty statut.
W spółce tej działa zgromadzenie wspólników, na które składają się akcjonariusze i komplementariusze oraz może działać rada nadzorcza, gdy statut tak przewiduje. Gdy akcjonariuszy jest więcej jak 25, wówczas konieczne jest powołanie rady nadzorczej w rozumieniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz