prawo gospodarcze- zagadnienia na zaliczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo gospodarcze- zagadnienia na zaliczenie - strona 1 prawo gospodarcze- zagadnienia na zaliczenie - strona 2 prawo gospodarcze- zagadnienia na zaliczenie - strona 3

Fragment notatki:


Osoba fizyczna - każdy żyjący człowiek jest podmiotem prawa cywilnego przyczym nie odgrywa roli jego wiek, płeć czy stanu zdrowia. Jedna z cech wyróżnajacych osobę fizyczna jest zdolność prawna- oznacza zdolność do występowania w charakterze podmiotu w stosunkach cywilno prawnych. Każdy człowiek jako osoba fizyczna posiada zdolność prawną która nabywa z chwila urodzenia a traci z chwila śmierci. Zdolność prawna osoby fizycznej nie oznacza czy rzeczywiście ma ona jakieś prawa i obowiązki czy przez własne działania może je nabyć bądź utracić. Drugą cechą osoby fizycznej jest zdolność do czynności prawnej która nie jest nieodzownym atrybutem osoby fizycznej. Zdolność do to zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań po przez własne oświadczenia woli. Ta zdolność sprawia że osoba fizyczna może zawierać dwuzdolne czynności prawne. Jeżeli osoba fizyczna nie ma zdolności do czynności prawnych to wówczas tych czynności dokonuje w jej imieniu przedstawiciel ustawowy Osoba prawna- or ganizacja której prawo przyznaje zdolność prawna tak że jest podmiotem prawa i obowiązków nabywa je lub zbywa we własnym imieniu. Osoba prawna odpowiada za swoje długi swoim majątkiem, osoby prawne wyróżniają się także zdolnością do czynności prawnych tj zdolność do dokonywania czynności prawnej we własnym imieniu. Cechy osób prawnych: Cel do którego ja powołano, element lidzki, określona struktura organizacyjna, własny majątek, przepis prawny który przyznaje osobowość prawną. Rodzaje osób prawnych: 1. Państwowe do których zaliczamy skarb państwa, banki państwowe, polskie akademia naukowe i przedsiębiorstwa państwowe 2. Samorządowe : gminy, powiaty, samorządy wiejskie i ich spółki komunalne 3. i nne które potocznie nazywane są prywatnymi Rejestracja osób prawnych: Zasada jest że osoby prawne są rejestrowane w krajowym rejestrze sądowym (KRS) w tych rejestrach najczęściej są następujące =pełna poprawa nazwa =siedziba =organy powołane do reprezentacji Ogólne pojęcia prawne: - ogół norm ustanowionych przez państwo regulujących organizację zakres działań instytucji, postępowanie ludzi - norma prawa to obowiązująca reguła zachowania się adresatów sytuacji w niej określonej i zabezpieczona środkami państwowego przymusu - przepis prawny - część aktu prawnego wyodrębniona przez ustawodawcę jako artykuł, paragraf lub w innej postaci - wykładnia prawna- interpretacja norm zawartych w przepisach prawnych Rodzaje wykładni: 1. Wykładnia legalna - dokonuje jej specjalny upoważniony organ prawny 2. wykładnie sądowe- w której dokonuje sądu podczas stosowania prawa do konkretnych przypadków

(…)

…(właściwy dokument akcji) i arkusz dywidendowy. Obecnie akcje występują w formie elektronicznej w Centrum Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Treść akcji: musi zaw. Info o firmie i siedzibie spółki, sąd w kt spółka jest zarejestrowana, date emisji akcji, wartość nominalna akcji, podpis zarządu spółki z pieczęcią. Wartość Akcji dzieli się na: nominalną- kwota na którą opiewa dokument akcji. Powstaje…
… podmiotów prawa zmierzające do ustanowienia zmiany bądź zniesienia stosunku cywilno prawn. RODZA:
1.umowy nazwane-to wyodrębnione typy umów unormowane w przepisach prawnych
2.nienazwane-treść ich nie jest przewidziana przez żaden typ umowy nazwanej ale zgodnie z zas.swobody umów strony mogą zaw. takie umowy 3.odpłatne lub nieodpłatne 4.konsensualne opierają się na zgodnych oświadczeniach woli
5.realne…
… oświadczeniach woli U. mieszane- pojawiają się w nich elementy typowe dla umów nazwanych lecz występujące w odmiennych układach strukturalnych. U.kupna-sprzedaży=umowa nazwana uregulowana w kodeksie cywilnym. Stronami umowy są sprzedający i kupujący. W przypadku osób fizycznych podajemy w u. imiona i nazwisko,im.rodziców,adres zam,dok.tożsamości,nr.pesel i NIP. Treśc umowy: Sprzedawca sprzedaje a kupujący…
…. Strony mogą wybrać sąd właściwy do rozpatrywatrzenia sposobów z umowy 3.na końcu mamy podpisy sprzedjacego i kupującego. Każda str. Jest opatrywana parafkami i w umowie podajemy miejsce i termin zawarcia umowy. U. o dzieło-umowa nazwana,uregulowana w kodeksie cywilnym. Podajemy termin i miejsce zawarcia umowy. Strony umowy: 1.zamawiający 2.wykonawca Treść umowy: Wykonawca zobowiązuje…
… dokumentu wynika że działa jako prokurent
-prokura samoistna osoba mająca reprezentować samodzielne przedsiębiorcę wpisanego do rejestru w sprawach sądowych i pozasądowych
Spółka komandowa-spółka osobowa w której wobec wierzycieli zobowiązania spółki co najmniej 1 wspólnik odpowiada bez ograniczeń (komplementariusz) a odpowiedzialność co najmniej 1 wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Cechy:-firma…
… się do wyk.określonego dzieła na rzecz i zamówienie zamawiającego. Zamawiający może dostarczyć materiały potrzebne do umowy. Do kiedy dzieło ma być wykonane i termin odbioru dzieła a także miejsce odbioru. Wysokośc wynagrodzenia za wykonianie dzieła. Klauzula o niewykonaniu dzieła-wykonawca ma zapłacić karę umowną, przypadku opóźnienia mogą być naliczane odsetki za każy dzień opoźnienia. W umowie można zawrzeć klauzulę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz