prawo gospodarcze - podstawowe zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 4256
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo gospodarcze - podstawowe zagadnienia - strona 1 prawo gospodarcze - podstawowe zagadnienia - strona 2 prawo gospodarcze - podstawowe zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

doc. Notatka na początek informuje czym zajmuje się prawo gospodarcze i co jest jego przedmiotem. Ponadto wymienia cechy działalności gospodarczej oraz źródła prawa pracy. Opisuje także czym jest przedsiębiorstwo podmiotu gospodarczego oraz odpowiada na pytania co wchodzi w skład przedsiębiorstwa. Dodatkowo definiuje m.in takie terminy jak: czynność prawna dotycząca przedsiębiorstwa, regon, nip, znak towarowy, franchisingu, spółka akcyjna, kupiec rejestrowy, bezrobocie oraz ubezpieczenia społeczne. Notatka także tłumaczy co uważa się za gospodarstwo rolne, wymienia jakie są kategorie podmiotów gospodarczych oraz wyróżnia zasady wolności gospodarczej. W notatce poruszono również temat prawo pracy: kodeks pracy, przepisy, które regulują stosunki pracy, obowiązki pracowników i pracodawców, wynagrodzenia za pracę, przepisy BHP. Porusza zagadnienia prawa gospodarczego również w kontekście sytuacji Polski w Unii Europejskiej.

Czym zajmuje się prawo gospodarcze? Prawo gospodarcze jak każde inne prawo reguluje pewne stosunki prawne. Prawo gospodarcze będzie się zajmowało regulacją stosunków prawnych, które powstają w przestrzeni pomiędzy państwem a podmiotem gospodarczym. Inaczej mówiąc, jest to sfera stosunków prawnych, która wypełnia przestrzeń pomiędzy państwem podmiotami gospodarczymi. Będzie interesował nas każdy podmiot gospodarczy od początku do końca, ale w wybranym zakresie; od powstania do zakończenia działalności. Pojęcie działalności gospodarczej Pod pojęciem działalności gospodarczej rozumie się zgodnie z ustawą o działalności gospodarczej z dnia 23 grudnia 1988 r. działalność wytwórczą, budowlaną, handlową i usługową prowadzoną w celach zarobkowych n na własny rachunek podmiotu prowadzącego taką działalność. Sąd Najwyższy sformułował charakterystyczne cechy tej działalności gospodarczej: działalność gospodarcza powinna mieć charakter zawodowy, czyli stały, ma to być działalność powtarzalna, ta działalność ma być podporządkowana zasadzie racjonalnego gospodarowania (pomnażanie zysków), podmiot gospodarczy ma uczestniczyć w obrocie gospodarczym, w pojęciu działalności gospodarczej mieści się również działalność ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczeń majątkowych, osobowych i w zakresie reasekuracji, udzielanie porad prawnych przez adwokatów, radców prawnych, do działalności gospodarczej zalicza się również czynności prawne i faktyczne związane uzyskiwaniem czynników produkcji (biura notarialne, komornicy), produkcję roślinną (ogrodnictwo, sadownictwo) i zwierzęcą również zaliczamy do działalności gospodarczej. Podstawowe wyznaczniki dotyczące pojęcia działalności gospodarczej dla odróżnienia i innych rodzajów działalności są: gospodarczy charakter prowadzonej działalności, ukierunkowanie na osiąganie zysku (chociaż nie wszystkie podmioty gospodarce nastawione są na osiąganie zysku - są to wyjątki), samoistny charakter tej działalności. Prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek oznacza, że działalność jest wykonywana w imieniu własnym i na własne ryzyko. Ale to nie oznacza, że nie możemy wyznaczyć zastępców czy pełnomocników, którzy będą działali w naszym imieniu. Przedsiębiorstwo podmiotu gospodarczego (podmiot gospodarczy) - terminu tego używamy w czterech znaczeniach: wg kodeksu handlowego; przedsiębiorstwo należy rozumieć jako zorganizowany kompleks majątkowy przeznaczony do prowadzenia działalności, o których mówi ustawa o działalności gospodarczej, wg kodeksu cywilnego; art. 55 KC (!), przedsiębiorstwo jest trakt

(…)

…, na który umowa była zawarta lub też z dniem ukończenia pracy, dla której umowa była zawarta, wypowiedzenie umowy o pracę musi być dokonane w formie pisemnej, gdzie musza być podane przyczyny rozwiązania umowy o pracę, rozwiązanie bez wypowiedzenia - z winy pracownika (musi być ciężkie naruszenie obowiązków lub popełnienie przestępstwa) rozwiązanie stosunku pracy, który zaistniał z nominacji, powołania…
… do firmy jest nie tylko bezprawne posługiwanie się firmą ale również posługiwanie się firmą, której określenie może wprowadzić w błąd co do tożsamości tej firmy. Jedynym wyjątkiem od tej zasady ochrony firmy jest umowa franchisingu (umowa nienazwana), która może upoważnić inny podmiot gospodarczy lub osobę do czasowe-go używania firmy. Nazwa: To pojecie różne od firmy, stosowane do określeń podmiotów…
… środowiska, ochrony dóbr kultury, przepisów miejscowych, itp., swoboda w wyborze formy organizacyjnej jest ograniczona, np. działalność ubezpieczeniowa może być podejmowania tylko w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych albo spółki akcyjnej, swoboda w konkurowania z innymi podmiotami gospodarczymi, ograniczają tą swobodę przepisy o nieuczciwej konkurencji, swoboda w zakresie zbywania własnych towarów…
…, które maja zabezpieczać możemy zaliczyć przepisy: dotyczące bezpiecznej i higienicznych warunków pracy: szczególnej ochronie pracy kobiet, szczególnej ochronie pracy młodocianych, o organizacji i uprawnieniach organów nadzoru nad warunkami pracy, o odpowiedzialności pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikowi. Nadzór nad przestrzeganiem ww. norm sprawuje: PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) i PIS (Państwowa Inspekcja Sanitarna) BHP (Dz. U. 109 - 1997, Dz. U. 129 - 1997). Ma możność stosowania działań represyjnych. Ubezpieczenia społeczne Pracownicze ubezpieczenie społeczne to ogół świadczeń pieniężnych (lub w naturze) przysługujących pracownikom i ich rodzinom w przewidzianych przez Ustawę przypadkach. Te świadczenia są pokrywane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Głównym celem tych świadczeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz