Stosunek pracy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunek pracy - omówienie - strona 1 Stosunek pracy - omówienie - strona 2 Stosunek pracy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

ZATRUDNIENIE - wykonywanie pracy zarobkowej
CHAŁUPNIK - wykonawca pracy nakładczej
ZATRUDNIENIE:
-pracownicze - wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy
-niepracownicze [zatrudnienie cywilnoprawne, administracyjne, penalne]
STOSUNEK PRACY
Obowiązki obu podmiotów wobec siebie. Dwa elementy wspólne:
→ w każdym stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem
→ niezależnie od tego, czy stosunek pracy powstaje na podstawie dwustronnej czynności prawnej (umowa o pracę), czy z punktu widzenia formalnego na podstawie jednostronnego aktu (np. nominacja), zawsze do rozwiązania tej więzi prawnej konieczne jest zgodę oświadczenie woli pracodawcy i pracownika
Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę jest stosunkiem obowiązkowym.
Na swoistość stosunku pracy wpływają następujące cechy: -dobrowolność zobowiązania
-odpłatność pracy
-osobiste świadczenie pracy
-podporządkowanie pracownika
-obciążenie pracodawcy ryzykiem gospodarczym, produkcyjnym i osobowym
Podporządkowanie pracownika- jako obowiązek wykonywania poleceń przełożonych.
Podporządkowanie autonomiczne - wyznaczanie pracownikowi zadań bez ingerowania w ich wykonywanie
3 TEORIE NA TEMAT NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY -OKREŚLENIE POWSTANIA WIĘZI PRAWNEJ:
teoria włączenia - faktyczne podjęcie wykonywania pracy należy uznać za moment nawiązania stosunku pracy, wyłącznie fakt zatrudnienia pracownika
teoria druga - włączenie do pracy, faktyczne zatrudnienie powodowało nawiązanie stosunku pracy
teoria umowy - stosunek pracy powstaje bezpośrednio z umowy o pracę, bez potrzeby zajścia dodatkowych zdarzeń prawnych, niezależnie od tego czy doszło do faktycznego podjęcia pracy
Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu nie określono - w dniu zawarcia umowy.
OBOWIĄZKI STRON
Każdemu obowiązkowi odpowiada uprawnienie drugiego podmiotu. Każda ze stron jest jednocześnie uprawniona i zobowiązana.
Obowiązki i uprawnienia w relacjach między podmiotami stosunku pracy kształtują się niejednolicie. Pełna równorzędność prawa ma miejsce w chwili zawierania umowy o pracę kreującej stosunek pracy, w umowie strony w drodze zgodnych oświadczeń woli ustalają treść wzajemnych świadczeń. Uzgodnionych w umowie elementów może być mniej lub więcej, ale bez względu na stopień uszczegółowienia treść umowy każde z postanowień jest wyrazem zgodnych oświadczeń.

(…)

… zatrudnienie lub zakaz zatrudniania, zawsze mają charakter względny lub bezwzględny:
A) obowiązek zatrudnienia:
-bezwzględny - obciąża pracodawcę w stosunku do inwalidów wojennych i wojskowych. Pracodawca musi go zatrudnić nawet jeżeli nie ma miejsc pracy, skierowanemu przez organ administracji państwowej inwalidzie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy nieograniczonego żadnymi warunkami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz