Podstawowe zagadnienia stosunków pracy - wykład ze stosunków pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe zagadnienia stosunków pracy - wykład ze stosunków pracy - strona 1 Podstawowe zagadnienia stosunków pracy - wykład ze stosunków pracy - strona 2 Podstawowe zagadnienia stosunków pracy - wykład ze stosunków pracy - strona 3

Fragment notatki:

Stosunek pracy
Stosunek pracy to taki stosunek prawny , w którym pracownik zobowiązuje się do wykonania określonej pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, pracodawca zaś zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.
Stosunek pracy Zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach , w których powinna być zawarta umowa o pracę, stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym i zagrożone jest karą grzywny. Pracodawcą jest każda osoba fizyczna lub prawna choćby nie posiadała osobowości prawnej, jeżeli zatrudnia pracownika.
Stosunek pracy Stosunek pracy powstaje na mocy zgodnego oświadczenia woli przez strony umowy . To zgodne oświadczenie woli owocuje najczęściej nawiązaniem stosunku pracy; to jest zawarciem umowy o pracę. Oprócz umowy o pracę, kodeks pracy przewiduje również inne sposoby nawiązania stosunku pracy , a są to: zawarcie spółdzielczej umowy o pracę, powołanie, mianowanie i wybór.
Stosunek pracy
Każdy z tych sposobów, pod rygorem nieważności , wymaga zgody pracownika na nawiązanie stosunku pracy. Zgody, czyli oświadczenia woli. Oświadczenie woli zaś to ujawniony, uzewnętrzniony zamiar wywołania określonych skutków prawnych. Stosunek pracy Umowa zawierana jest pomiędzy świadczącym pracę - pracownikiem, a dającym zatrudnienie - pracodawcą. Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba, która nie spełnia tego warunku może podjąć pracę wyłącznie na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu młodocianych.
Stosunek pracy
Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie i określać co najmniej rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, termin rozpoczęcia zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia.
Stosunek pracy Może zawierać także inne elementy , np. oznaczenie czasu na jaki została zawarta, określenie zakresu obowiązków lub odesłanie do regulaminu pracy; zobowiązanie do zachowania tajemnicy zawodowej. W warunkach wolnego rynku znaczenia nabiera ochrona tajemnicy zawodowej przed np. konkurencyjnymi firmami.
Stosunek pracy Firmy chronią w ten sposób swoje know - how i tzw. good will na różne sposoby. Jednym z nich jest zobowiązanie swoich pracowników w umowie o pracę lub w odrębnej umowie do zachowania tajemnicy zawodowej . Klauzula taka powinna dokładnie określać zakres tajemnicy objętej ochroną oraz wyliczać możliwie szeroko wszelkie sytuacje, które strony uważać będą za naruszenie tajemnicy zawodowej.
Stosunek pracy
Z problematyką tajemnicy zawodowej wiąże się także kwestia zakazu konkurencji . W umowie o pracę pracodawca może zobowiązać pracownika do przestrzegania

(…)

… się także kwestia zakazu konkurencji. W umowie o pracę pracodawca może zobowiązać pracownika do przestrzegania zasad etyki zawodowej, określić przypadki ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz