Prawo gospodarcze

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze - strona 1 Prawo gospodarcze - strona 2 Prawo gospodarcze - strona 3

Fragment notatki:

1.
Prokura
Szczególny rodzaj pełnomocnictwa dla osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych
(prokurenta), którego udzielić może każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców (w
Krajowym Rejestrze Sądowym). Prokura upoważnia do dokonywania wszelkich czynności (sądowych i pozasądowych)
związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Z czynności tych wyłączone jest zbywanie i obciążanie przedsiębiorstwa
i nieruchomości, co do których konieczne jest pełnomocnictwo szczególne.
Prokury nie można przenieść na inną osobę, prokurent może natomiast udzielić innej osobie pełnomocnictwa
szczególnego do poszczególnej czynności.
Prokura powstaje z chwilą jej udzielenia na piśmie pod rygorem nieważności, sam wpis do rejestru ma jedynie charakter
potwierdzenia.
W spółkach osobowych dla ustanowienia prokury konieczna jest zgoda wszystkich wspólników mających prawo
prowadzenia spraw spółki, a w spółkach kapitałowych - zgoda wszystkich członków zarządu.
Dla odwołania prokury wystarcza oświadczenie - odpowiednio - jednego wspólnika lub członka zarządu.
Prokura wygasa na skutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, a także ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz
przekształcenia przedsiębiorcy oraz wraz ze śmiercią prokurenta.
2.
Firma- pojęcie, budowa, ochrona i zasady prawa firmowego
Pojęcie: w ujęciu prawnym, jest to nazwa podmiotu gospodarczego ujętego w Kodeksie cywilnym. Natomiast w języku
potocznym i ekonomii określenie "firma" jest synonimem przedsiębiorstwa. Zgodnie z definicją legalną zawartą w
Kodeksie cywilnym firmą jest imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej czy ułomnej osoby prawnej.
Budowa: Firma składa się z:

rdzenia będącego imieniem i nazwiskiem osoby fizycznej lub nazwą osoby prawnej

dodatków (obligatoryjnych i fakultatywnych).
Ochrona: Firma podlega ochronie za pomocą następujących środków ochrony:

roszczenia o zaniechanie naruszeń (art. 4310 KC)

ochrony dóbr osobistych osoby fizycznej (art. 23 i 24 KC)

ochrony dóbr osobistych osoby prawnej (art. 23 i 24 w związku z artykułem 43 KC)

ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

przepisy prawa karnego.
Zasady prawa firmowego:

Zasada prawdziwości - oznacza ona, że brzmienie firmy musi być zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i
prawnym. Firma musi dostatecznie identyfikować danego przedsiębiorcę a ponadto nie może wprowadzać w błąd w
szczególności, co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności itp. Zasadę prawdziwości urzeczywistnia też
obowiązek ujawniania każdej zmiany brzmienia firmy w rejestrze.

Zasada jedności firmy - Przedsiębiorca nie może posługiwać się więcej niż jedną firmą. Zgodnie z tą zasadą
każdy przedsiębiorca może mieć jedno oznaczenie identyfikujące ( firmę), niezależnie od tego, czy prowadzi
przedsiębiorstwo jednozakładowe, czy też działa organizując oddziały.

Zasada ciągłości firmy - ma znaczenie, gdy dochodzi do zmian organizacyjno - prawnych po stronie samego
przedsiębiorcy, zasada ta ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz