porównianie spółek

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 2576
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
porównianie spółek - strona 1 porównianie spółek - strona 2 porównianie spółek - strona 3

Fragment notatki:


Wyszczególnienie Cywilna Jawna Partnerska Komandytowa Komandytowo-akcyjna Z ograniczoną odpowiedzialn o ścią Akcyjna Pojęcie Przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.
Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.
Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.
Spółka z ograniczoną odpowi e dzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej Spółka akcyjna to spółka zawiązana przez jedną lub kilka osób, gdzie akcje będące papierem wartościowym są rodzajem udziału w kapitale zakładowym
Wspólnicy co najmniej 2
co najmniej 2
co najmniej 2 (przy czym każdy z partnerów musi być uprawniony do wykonywania danego wolnego zawodu, np.: adwokat, aptekarz, księgowy, lekarz); partnerami mogą być tylko osoby fizyczne
co najmniej 2 (komplementariusz i komandytariusz); możliwe jest np, że komplementariuszem jest sp. z o.o.
Co najmniej 2: jeden, który odpowiada bez ograniczenia wobec wierzycieli (komplementariusz) i jeden wspólnik - akcjonariusz.
może być tylko 1 wspólnik (ale nie może nim być inna jednoosobowa spółka z o.o.)
może być tylko 1 wspólnik (ale nie może nim być jednoosobowa spółka z o.o.)
Osobowość prawna N ie ma osobowości prawnej , przedsiębiorcami są wspólnicy, a nie spółka.
jest ułomną osobą prawną, może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana (zdolność sądowa)
jest ułomną osobą prawną, może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana (zdolność sądowa)


(…)

… oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz nierozpoczęcie postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.
Spółka odpowiada do wysokości kapitału zakładowego (wyjątek - zobowiązania podatkowe),
ponadto istnieje odpowiedzialność deliktowa członków zarządu za szkodę wyrządzoną spółce lub wierzycielom, jak i karna za niedopełnienie ustawowych obowiązków.
Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
Członkowie zarządu nie odpowiadają za zobowiązania spółki (z wyjątkiem zaległości podatkowych - tutaj odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem, jeżeli egzekucja przeciw spółce okaże się bezskuteczna).
Ponadto istnieje odpowiedzialność deliktowa członków zarządu za szkody zawinione, odpowiedzialność za szkody związane…
… równości głosów decyduje głos prezesa zarządu, jak również przyznawać mu określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu. Prokura
Wspólnicy spółki cywilnej nie są przedsiębiorcami podlegającymi obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. W związku z tym mogą oni mieć pełnomocnika, ale nie mogą ustanowić prokurenta.
Wymaga zgody wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz