porównianie spółek

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2030
Wyświetleń: 2996
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
porównianie spółek - strona 1 porównianie spółek - strona 2 porównianie spółek - strona 3

Fragment notatki:


Wyszczególnienie Cywilna Jawna Partnerska Komandytowa Komandytowo-akcyjna Z ograniczoną odpowiedzialn o ścią Akcyjna Pojęcie Przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.
Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.
Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.
Spółka z ograniczoną odpowi e dzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej Spółka akcyjna to spółka zawiązana przez jedną lub kilka osób, gdzie akcje będące papierem wartościowym są rodzajem udziału w kapitale zakładowym
Wspólnicy co najmniej 2
co najmniej 2
co najmniej 2 (przy czym każdy z partnerów musi być uprawniony do wykonywania danego wolnego zawodu, np.: adwokat, aptekarz, księgowy, lekarz); partnerami mogą być tylko osoby fizyczne
co najmniej 2 (komplementariusz i komandytariusz); możliwe jest np, że komplementariuszem jest sp. z o.o.
Co najmniej 2: jeden, który odpowiada bez ograniczenia wobec wierzycieli (komplementariusz) i jeden wspólnik - akcjonariusz.
może być tylko 1 wspólnik (ale nie może nim być inna jednoosobowa spółka z o.o.)
może być tylko 1 wspólnik (ale nie może nim być jednoosobowa spółka z o.o.)
Osobowość prawna N ie ma osobowości prawnej , przedsiębiorcami są wspólnicy, a nie spółka.
jest ułomną osobą prawną, może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana (zdolność sądowa)
jest ułomną osobą prawną, może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana (zdolność sądowa)


(…)

… oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz nierozpoczęcie postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.
Spółka odpowiada do wysokości kapitału zakładowego (wyjątek - zobowiązania podatkowe),
ponadto istnieje odpowiedzialność deliktowa członków zarządu za szkodę wyrządzoną spółce lub wierzycielom, jak i karna za niedopełnienie ustawowych obowiązków.
Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
Członkowie zarządu nie odpowiadają za zobowiązania spółki (z wyjątkiem zaległości podatkowych - tutaj odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem, jeżeli egzekucja przeciw spółce okaże się bezskuteczna).
Ponadto istnieje odpowiedzialność deliktowa członków zarządu za szkody zawinione, odpowiedzialność za szkody związane…
… równości głosów decyduje głos prezesa zarządu, jak również przyznawać mu określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu. Prokura
Wspólnicy spółki cywilnej nie są przedsiębiorcami podlegającymi obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. W związku z tym mogą oni mieć pełnomocnika, ale nie mogą ustanowić prokurenta.
Wymaga zgody wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz